Zemplén, 1900. július-december (31. évfolyam, 26-52. szám)

1900-07-22 / 29. szám

Idült légcső , tüdő , gyomor- bél és hólyaghurutban, húgykő és fövény-kórban szenvedőknél az országszerte páratlannak ismert és használt üditő ital a PARÁDI savanyu viz hatalmas gyógyerővel bir, különösen ott, hol az ivóvíz rósz, vagy ahol gerjes és járványos betegségek szoktak uralkodni, igen ajánlható. (Kizárólagos főraktár S.-(A.-{Ujhely részére MALÁRTSIK GYÖRGY mindennemű bel- és külföldi természetes ásvány­vizek raktárában, fűszer-, csemege és gyarmatáru kereskedésében. Zemplénmegyei Gazdasági Egyesület kivételes műtrágya ár­jegyzéke 1900. évre, alávetve bármely vegykisérleti állomás bírálatának. Jegy F a j Ossz. 1 1 phosphor- °ldható sav phosphor-: sav sav Ammó­niák só 50 kgr. korona S. I. Superfosfát 18—19 17 —18 4 84-5 S. I. 5? w 17—18 16 —17 4-56 S. II. V ?? 16-17 15—16 4-3 5 Sp. Spodium n 18 —19 17—18 4-84-5 Sp. I. » 17 —18 16—17 4-56 Sp. II. 16 —17 15—16 4.3-5 K. S. Csontliset 18—19 17—18 V4-V2 5-08-5 K. S. I. n 17—18 16—17 iU—V2 4-72 A.S. I. Ammóniák 11— 12 10 —11 3--4 5.8-5 A. S. II n 11—12 10—11 2—3 5-0-5 P. Eredeti Csehországi „ 1 szavatolt 0 16 utr. 4-07 Thoraassalak 17Va 1 14 3-70 A jelzett árak teljes kocsirakomány vétele mellett bérmentve Zeraplénmegye bármely állomására értetendők; kisebb vételnél a s.-a.-ujhelyi állomáson levő egyesületi raktárnál értetendő mindenkor, a Superfosfatoknál készpénzfizetés esetén 3% engedménynyel vagy 6 havi (váltó) hitel Thomassalakliszt netto áru értékéből készfizetés esetén 2% levonás vagy 4 havi (váltó) hitel. Egyesületünk elnöksége Reiser cEde urat bízta meg a vár­megye területére műtrágya eladások eszközlésével. Lili r>j m m 6S m m i m m m i m 1 Van szerencsém a n. é. hölgyközönség tudomására hozni, hogy guvrirozó gépein már megjött, ezen körülményt különös figyelmébe aján­lom a t. úrnők és varrónőknek. Guvrirozni elvállalok selyem, krepp, batist, karton, szerbvászon s egyéb mindenféle női ruhaszövetet még pedig 110 centim, hosszúságig, a legjutányosabb árak mellett. Továbbá ajánlom a már évek óta fenálló férfi- és női ruhatisztító és festő-üzletemet. — Magamat a t. közönség pártfogásába ajánlva mély tisztelettel vagyok Rakovszky Sándor, vegytisztító ős kemefestó. S.-A.-Ujhely, Bercsényi-utcza 45. sz. a fogház átellenében. m BŰ Bffl m Bffl Bffl m Bffl Bffl Bffl Bffl Bffl Bffl Bffl Bffl Bffl Bffl Bffl Bffl ;v- sareaaazz» £ *ssssm ©.-a.-Uj.hely ben. Értesítés. Van szerencsém a helybeli és vidéki n. é. közön­ség becses tudomására hozni, hogy a „Vörös ökör“ emeletén lévő 5 teremben a legkényesebb Ízlésnek is teljesen megfelelőleg jól berendezett •í mg; w p, w pjaeftao aj * a ai ü a ■»*„ ■ a a a n. é. közönség kényelmére ezzel kapcsolatosan ugyanott a földszinten egy nagyszabású butorraktárral megnagyobbítottam. Kik eddig nálam bevásárolni szívesek voltak, meg­győződhettek azon állításom igazságáról, hogy raktáram­ban csakis jó és szolid minőségű és bárminő kívánalom­nak megfelelő izlésteljes áruim vannak, miért is kérem e kedvező alkalmat megragadni és Ígérem, hogy a n. é. közönség bizalmát mint eddig úgy ezután is igye­kezni fogok kiérdemelhetni. Kiváló tisztelettel WILHELM HENRIK. Hölgyek részére nélkülöz lietetlen. I I női szépség elérésére, tökéletesítésére és fentartására leg­kitűnőbb és legbiztosabb a argit Créme, mely vegytiszta, sem higganyt, sem ólmot nem tartalmaz, teljesen ártalmatlan, és zsírmentes. —1- Törvényesen védve. •*­Ezen világhírű atczkenűcs pár nap alatt eltávolít szeplőt, májfoltot, pattanást, borátkát (Mitesser) és minden más börbajt. Kisimítja a ránezokat, redőket, himlőhelyeket és az arezot fehérre, simává és üdévé varázsolja, legkitűnőbb óvszer a nap és szél be­folyása ellen. Ártl : kis tégely 50 kr., nagy tégely 1 frt, Margit hölgypor 60 kr., Margit szappan 35 kr, Margit fogpép (Zahn­pasta) 50 kr., Margit arezviz 50 kr. Számtalan elismerő és köszönő I vél! Postán utánvéttellel vagy a pénz előzetes be­küldése u»án küldi a készítő : FÖLDES KELEMEN gyógyszerész ARAD. Kapható minden gyógyszertárban, drogua' üzletben és illatszer-kereskedésben. Raktár: Xincsessy Péter és Wid­der Gyula gyógyszerészeknél Hamisítók biróilag üldöztft­nek Legjobb szépítő szer. ÉRTESÍTÉS. Van szerencsém a n. é. közönség n. b. tudomására hozni, hogy mindennemű ingat­lanok vételét — eladását, — bé'beadásá'r avagy bérbevételét a legelőnyösebb felté­telek mellett s a legrövidebb idő alatt közvetítem Jóhirnevü vendéglőmben kitűnő asz­tali bor 40 krtól 44 krig, — továbbá valódi hegyaljai szamorodni 1 forint 20 krtól 1 frt 60 krig kapható. Weinberger Manó, S.-A-.TJjhely, Korona u. Zongoratanár. Udvardi Szaniszló, zongoratanár Szathmárról Ujhelybe érkezett, s zongora oktatást ad úgy saját lakásán, valamint magánházaknál is. Zongora oktatásra fel­vesz úgy kezdőket, valamint haladókat is. Jelentkezni lehet Lövy Adolf könyv- kereskedésében, valamint saját lakásán (Kossuth L.-utcza dr. Szepessy ház.) Eladó nála egy jó karban lévő rövid zongora. iuLotÖvé teszi, hogy a rzobdk & mázolás alatt i használtattaa- ’r.nak. mivel a kelíemeMun szag és a lassú, ragadós száradás, moi az . lajf stókuek és az olajtakknak sajátja, elkeriiltetik. Krm U.-tt a használata olyan egyszerű, bogy kiki maga végezheti a mú/.olást. A palló nedves tárgygyal feltörülhetö, anélkül *-*gy elv •.f"né tényét. Meg kell különböztetni; N ssinazott szobapalló - fénymázt, sárgásbarnát és mahagonibarnát, mely akár csak az olaj tes’ék íodi be a pallót s egyúttal fényt is ad Ezért egyaránt alk: •• aazhstó régi vagy nj pallóra Teljesen beföd minden Ibiio* I: r..jói mázolást stb; van azután (i3zta. fénymás (szinezetlen) uj pallókra és parketre. mely csupán fényt ad. Különösen parketre s olaj festő ka el mar bemázolt egészen uj pallókra való. Csak féuyt ad, ennélfogva nem födi el a famustrát. Postacsomag, körülbelül 3 > négyszög mtr. (két középna­gyságú szobára való) 5 frt 90 kr., vagy 9'/2 márka. A közvetlen megrendelések minden városban, ahol raktárak vannak, ide küldendők. Mintamázolások és prosp- vkftnok ingyen és bérmoutvo küldetnek A bevásárlásnál tos-ék '•<11 vigyázni a e/gre s a gyári jegyre, mivel ezt a több mint 45Q éve tetéző gyártmányt sokfelé utánozzak és hamisitják, , sokkal rosszabb, s gyakran a célnak meg nem feletö minőség­ben hozzák forgalomba. tlarisíoph Ferenc. v A rslóli szctiípalló fénylatt feltalálója És ciydíli gyárt:. Prága, K. 3erlin. £j Kapható S.-A -Ujhelyben : Malártsik György és Bilanovits István füszerkereskedésekben.

Next

/
Oldalképek
Tartalom