Zemplén, 1900. július-december (31. évfolyam, 26-52. szám)

1900-12-09 / 49. szám

Apró hirdetések előre fizetendők. ¥ T\ Tv f\ TT T T\ T\ fTI TI C( TI TT Apró hirdetések előre fizetendő. Tíz sz'ig 40 fillér, minden további sző 4 fillér íl | S H I K 1 E H. 1 H. pk H. K Vidékről postautalványnyal avagy levélbélyegekben. Vastagabb betűvel nyomtatott sző 3 fillér. JTX JL XI. \J XX X XI X/ XJ X XJ k/ XX X\l Az utalvány szelvényére a szöveg is följegyezhetö. || ----------------------------------------------- ----------------------------------------------­1 Apró WkM ij felvétetnek 1 a „ZEMPLÉN“ kiadóhivatalában (főtér 9. szám) Bérlőknek, Munka adóknak, Vevőknek, és elad-ólnii ak, állást keresőknek. bérbeadóknak és mindazoknak, kik a nagy közönségből keresik az érdekelt feleket ,"j bízvást ajánlhatjuk a „ Zemplén“ vármegyei hivatalos lap I „Apró hirdetések“ f) rovatát. Eladó két darab fiatal egészséges hízott sertés Hericz Sán­dornál. Egy hálószoba be­rendezés, mely két schiffon, két ágy, egy mosdó és két éjjeli szekrényből áll, jutányos áron eladó. — Bővebbet a kiadóhivatalban. Eladó a Néma-hegyen egy 1700 □ öles beültetett, teljesen jó karban lévő szőlő, kőből épült uj borházzal jutá­nyos árért. — Értekezhetni Salamon Béla Antalnál Csalogány-utcza 449. Eladó. Tiroli havasi gyopár (Édel- veisz), művirág készitő vasak, különféle virágko­sarak, 10 darab sírkőszőrű és egy kirakat helyben Abonyinál. Egy teljes irodai berendezés, mely üveg fal, iromány­szekrény rekeszekkel, dí­vány és Íróasztalból áll, jutányos áron eladó. — Hol ? megtudható a kiadóhiva­talban. Eladó. Égy legújabb szerkezetű, kitűnő hangú rövid (Reform) zongora és egy harmó- nium. Udvardy Szaniszló zongora tanár. S -a.-Ujhely, Kossuth utca dr. Szepessy-féle ház. Egy tanoncz azonnal felvétetik a „Zemplén“ könyvnyom­tató intézetében. SSOHBBBBflBBBBEHSBBB Az Apró Hirdetések kétségtelenül hatalmas közvetítői lesznek ezen­túl az üzletkötéseknek s kiszámíthatatlan gya- ; korlati haszna lesz eu- ! nek a rovatnak a közön­ség minden rétegére, ha egyszer hozzá szokik eh­hez a legolcsóbb és leg­eredményesebb közleke­dési eszközhöz. Azért ajánlatos, hogy a közönség gyorsan meg­kedvelje s s mentöl sű­rűbben vegye Igénybe a „ZEMPLÉN“ 3 teljes cimmel ellátott apró hirdetéseit. : Levélbeli tudakozódé 11 sokra pontosan válaszolunk jt? ha a szükséges postabélyeg r/; beküldetik. É; RBB Karácsonyi és újévi ajándékoknak 3 legalkalmasabb gyermekjátékok és egyéb igen jutányos áron beszerezhetők: a „Fillér-Bazárban“ A „MAGYAR KIRÁLY1, szálloda mellett. mm msem Hirdetés. A csicseri ev. ref. egyház tulajdonát tevő csicseri erdőben, közvetlen a Latorcza- parton (Ungmegye, Nagy-Kapós szomszéd­ságában) 3184 kor. 70 fillérre becsült 219 drb. álló tölgy, közte nehány kőris és szil, haszon és tűzifa; Csicserben, az iskolai helyiségben folyó évi deczember 20-án d. e. 10 órakor árveréssel összekötött zárt aján­lati versenytárgyaláson el fog adatni. Erre a venni szándékozók azzal hivatnak meg, hogy írásbeli zárt ajánlataikat 318 kor. bánatpénzzel és egy kor. bélyegjegygyel ellátva a kitűzött határidőig alulirt lelkész­nél adják be. Az első árverés sikertelen­sége esetén második határnapul deczember 27-e tűzetik ki. A szerződési feltételek alulírottnál megtekinthetők. Csicser, 1900. november 26-án. Szabó Endre s. k., csicseri ev. ref. lelkész. Elsi zemÉ-ieiyei lioni Mtor-csarnot S.-a.-TJjhelyben. Értesítés. Van szerencsém a helybeli és vidéki n. é. közön­ség becses tudomására hozni, hogy a „Vörös ökör“ emeletén lévő 5 teremben a legkényesebb Ízlésnek is teljesen megfelelőleg jól berendezett a n. é. közönség kényelmére ezzel kapcsolatosan ugyanott a földszinten egy nagyszabású butorraktárral megnagyobbítottam. Kik eddig nálam bevásárolni szívesek voltak, meg­győződhettek azon állításom igazságáról, hogy raktáram­ban csakis jó és szolid minőségű és bárminő kívánalom­nak megfelelő izlésteljes áruim vannak, miért is kérem e kedvező alkalmat megragadni és Ígérem, hogy a n. é. közönség bizalmát mint eddig úgy ezután is igye­kezni fogok kiérdemelhetni. Kiváló tisztelettel WILHELM HENRIK. néhány példánya kiadóhivatalunkban még kapható. MT Ara 80 fillér.

Next

/
Oldalképek
Tartalom