Zemplén, 1891. január-június (22. évfolyam, 1-26. szám)

1891-04-12 / 15. szám

tat Paszlavszky Sándor szerencsi lelkész szentelte be Újvilágon, s azután a kocsik hosszú sora Har kánéba kisérte a kis Margitot, e letört szép liliom- szálat, hogy ideiglenesen az ott levő sírboltba helyezzék; mert tudvalevőleg Harkányi Frigyes egy díszes sírboltot fog emeltetni Újvilágon ká­polnával. s a kis halott teteme visszakerül oda, hol oly hamar eljátszá gyermekjátékát, Újvilágra Harkányban a temetést Szabó Bálint t.-szadai lel­kész végezte. (Uj bélyegek) A magyar szent korona or­szágai területén f. hó e'sejétől a régiektől külön­böző színezetű, de változatlan alakú okmánybélye­geket bocsátottak forgalomba. A jelenleg használt bélyegjegyek ez évi augusztus 31-éig járnak. Szept. hó 1 -tői ugyanazon hó 30-áig még a régi jegyeket újakért be lehet cserélni. (Tolvaj kereskedősegédek.) Fischbein Adolf, Friedman Vilmos rőfös- és Weisz Ferenc, Teich Zsigmond vegyes kereskedő segédei, gazdáikat hosszabb idő óta lopták. Hol pénzt, hol por­tékát csentek, melyet aztán közösen elmulattak. A lopott tárgyak megvétele miatt Samudovics kucséber, mint orgazda került vád alá. (Megrendítő eset) játszódott le Petrahó köz­ségben e f. hó 6-án. Tóth P. János, petrahai lakos, háromlovas szekerét üres hordókkal megrakva, két gyermekét a hordókba á'litva — elindult a Bodrog folyóra vízért, közzé csapva a lovak közzé. Nagysebesen neki hajtott a még magas állású víz­nek, s csakhamar azt látták az arra menők, hogy a szekér mindenestől elmerült, az apát, pedig két gyermekét és az üres hordókat a sebesen folyó Bodrog hullámai magukkal ragadják. A jajveszé kelésre az édes anya is oda rohant. Képzelni le­het fajdalmát, midőn látta, hogy az apa leányká­jával karján küzd a habokkal s a halállal, fiát pedig már jó messsze viszi a viz. Az anjaszivet- tépő fájdalmában neki rohant a víznek, hogy utá­nuk megyen, de még is visszajött s egy csónak lévén a Bodrog partján, belépett abba s lapát hiányá ban kezével evezett. Isten csodája, hogy már a Bodrog közepén fuldokló férjét és karján levő kis leányát sikerült elérni s a csónakba beemelni. A fiúcskát a túlsó oldalról csónakkal elősiető révész szintén kimentette. Az apa nagyon beteg; de a gyermekeknek nincs komoly bajuk. A lovak és a szekér odavesztek. Ilyen és még szomorúbb ese­teknek lehet okozója a mértéktelen pálinkaivás 1 (Talált kincsek). A varannai jár. íőszolgabi rája tegnap az alispánhoz egy kisebbszerü csomagot küldött be, mely a Plachy János csáklyói lakos ál­tal ásás k jzben a múlt hó 31-én talált egy darab gyémántokkal kirakott fejéket, 4 db. ezüst kávés kanalat és egy ezüst nyelű kést tartalmaz. A kincsek hozzávetőleges értéke 4 — 500 ft lehet. FHgler Ferenc, miskolczi ékszerész, a diadémot már látta, s a rajta lévő drágaköveket valódi gyé­mántoknak találta. Az arany fejékből egy le­vél és három virág hiányzik. Kilenc darab gyémántkő letörve zsineggel van a diadémhoz erősítve. - Ugyancsak a tegnapi posta hozta be a lapunkban már ösmertetett liszkai-leletet is. Ennek értéke 600 ftra van téve. (Postamesteri állomásra) hirdet pályázatot Sókut községbe a kassai kir. posta és távirda-igaz- gatóság. Javadalmazás : évi dij 1 50 ft, 40 ft irodai 19 ft kézbesítési átalány. A szállítási átalányt utóbb fogja az igazgatóság meghatározni. Folya­modások ápr. 6-tól számítva 3 hét alatt nyujtan dók be. (Kitett gyermek.) Jelentést kapott tegnap­előtt a rendőrség, hogy a Hecskén egy két hó napos egészséges gyermeket találtak. A rögtön foganatosított nyomozás csakhamar eredményre vezetett, mert a szívtelen anya Mikalcsik Teréz csavargó cseléd személyében megkerült. (Baromfi kedvelőknek.) Az állatkcrt fajokban gazdag régi jónevü tyukászatában vérfelfrissités céljábó1, valódi tiszta fajú tenyész egyedek érkez­tek a külföld elsőrangú tenyésztőitől kitűnő pél­dányokban. Az igazgatóság már elfogad megren­deléseket baromfi tojásokra és kívánatra bérmentve küld árjegyzéket. Képes árjegyáék 20 krajcárnak készpénzben vagy levéljegyekben leendő előleges beküldése mellett szintén bérmentve kii'detik meg a megrendelőnek. (Kiadó.) A Benedek Dénes-féle házban két szoba, konyha, kamara és előszobából álló lakás április 24 étől kapható Pólányi Gyulánál. (Uj zenemű.) Táborszky Nándor nemzeti ze­nemű kereskedésében, (Budapesten, vaczi utca 30. szám,) megjelent a ,Nefelejts“ keringő. Szerzé Neu gebauer József Ára 1 ft 20 kr. Mátyás király, az igazságos élete, kalandjai, sze­relnie és hőstettei cimii történelmi regénynek első füzete van előttünk. Szerzője: Baross Vilmos, hírlapíró, kiadója Knote Győző budapesti könyvkereskedő. Szerző és kiadó azt a di­cséretre érdemes és hazafias célt tűzték maguk elé, hogy a nép az annyira elterjedt rémregények helyett irodalmi becscsel bíró s azon felül mulattatva oktató művet kapjon. Igen természetes, hogy itt-ott költött dolgok és frázisok is fordulnék elő benne, de hát ezek nélkül regényt Írni nem lehet. A szép tartalom becsét fokozza a szép kiállítás, pompás illusztrációk és magyarázó képek. Az uj irodalmi vállalatot, mely Lőni Adolf könyvkereskedésében S.-a.-Ujhelyben is meg­rendelhető, ajánljuk t. olvasó közönségünk pártfogásába. Egy- egy füzet ára . ? Egyesületi és társas élet. Az idegen hangzású zempléni község-nevek átmagyarositása. XV. 46. Repejő. Repej, orosz szó, annyit jelent, mint bokor, csokor, bojtorján, keserülapu, bogáncs. Magyarosítva lehetne: Bojtorján. (Repenyó'.) 47. Rokozsnyik. Rohozsnyik orosz szó, azt jelenti, hogy gyékényfonó, gyékényárus. A község határában hajdanta a gyékény fonáshoz szükségelt nádas lehetett s ettől nyerhette elnevezését. Az orosz-vágási (Pontba) lelkész állítása "szerint sok róka is tartózkodik itt s a község határában ren­dezett rókavadászatok híresek. Magyarosítva le­hetne : Gyékényes, v. Rokás. [Nádas.) 48. Sandái. Sándál orosz szó, annyit jelent, mint gyertyatartó. Elnevezését a község helyrajzi fekvésétől, mely úgy mutat, mint egy gyertya­tartó, nyerte. Magyar neve lehetne : Gyertyatartó. (Sandály) 49. Alsó-Sitnyicze. 50. Felső-Sitnyicze A község határában nagy mennyiségben található sitnyik (káka) növénytől nyerte elnevezését. E község szláv nevét néh. Szinyey Félixné, szül. Jekelfalusi Valéria, ottani volt birtokosnő, Virányossá, változtatta át, illetve magyarosította. Szépen hangzanék : Alsó-Virányos és Felső-Virányos. 51. Szálnyik. (Népnyelven : Szolnyik.) E köz­ség magyar neve a szláv szolnyik szótól, ami só- tartó-1 jelent, lehetne : SÓS, v. Sótartó. [Sófalva.) 52. Staskócz. Ezen község első lakosa, ha­gyomány szerint, bizonyos Stasko nevű galiciai bevándorló volt. Stasko keresztnév, azt jelenti, hogy Szaniszló. Magyarosítva legyen : SzaniszlÓ. 53. Sztropkó. Ezen ősrégi község, (mezőváros) mikor s kitől nyerte Sztropkó elnevezését, nem tudható. A magyarok bejövetele előtt már szláv nép lakta. Elnevezését vagy helyrajzi fekvé­sétől, (sztropotki rövidítve sztropki, sztropko, any- nyit jelent, mint görbe, tekervényes, a nép jellemére értve darabos, makacs, hazug), — vagy pedig a község helyén volt nagy fenyves erdőtől nyer­hette, melyből a lakosság sok-sok födél-gerendát, szarufát adhatott el.*) Sztrop, orosz szó, annyit jelent, mint födél-gerenda, szarufa. Magyarosított neve lehetne ezek szerint: Darabos, vagy Konok, vagy Tető stb. Minthogy azonban Sztropkó elne­vezése alatt történelmi nevezetességű lett s mint­hogy Sztropkó várát és a hozzátartozó községeket hosszú időn át a gerzsei Pethő grófi család uralta, azért e község vagy megtartja Sztropkó szláv ne­vét, vagy szép magyar neve lehetne : Pethövára. [Sztropkó.) 54. Orosz-Tokaj. Maradhat: Orosz-Tókaj. 55. Ttirány szintén: Turány. 56. Vátkó. Ez a község válek, valko orosz szótól nyerte elnevezését. Válek, annyit jelent, mint sulyok, istráng, kötél, kishenger; lehetne: Sulyok. [Valkod.) 57. Varehócz. Vareha szláv szó után lehetne: Nagy-Kanalas, v. Kanalas. 58. Velkrop. Velkrop, összetett szláv szó, ma­gyarul annyit jelent, mint nagy csepp. Lehetne : Nagy Csep v. Csep. 59. Vladicsa. (Régi elnevezése Vladiszka.) Elnevezését a szláv vladika-tói nyerte. Vladika, annyit jelent, mint uralkodó, parancsoló. Magyar neve lehetne: Parancsoló. [Matola.) 60. Vojtócz. E községet egy Galicziából be­vándorolt család alapította. A családfő Galicziának valamely községében bíró lehetett, akit ott vojtu- nak neveznek s innen nyerte a község elnevezé­sét. Magyar neve lehetne : Lengyelbiró. (Vajtó.) 61. Zavada. Ezen község zvada orosz szótól nyerte elnevevését, mi annyit jelent, mint vesze­kedés, akadékoskodás. Magyarosítva lehetne : Meg- akodó. (Závod.) * * Ezen munkálatom keresztülvitelében az ada­tokat és pecsétlenyomatokat szolgáltató lelkészek és körjegyzők nagy segítségemre voltak ; nemkü­lönben a járások főszolgabirái, akik az adatok beszerzése végett hozzájok intézett kérésemnek készséggel engedve, a lelkész és jegyző urakat az adatok gyűjtésére s azoknak velem való köz­lésére buzdították. Fogaddják ezért hazafias köszö- n etc met*). *) V. ö. Szirmay id. m. pag. 92. *) Havaj községből Komáromy Sándor aláírással hosszabb észrevételt kaptunk, melyben cikkíró azt mutogatja, hogy a sztropkai járás területén fekvő Havaj kisközség neve nem a szláv szótól, ami annyit jelent, dugd el, származik, hanem régi magyar jellegű elnevezéssel bír. Állításának igazolásául el­mondja a következő tradíciót: A XVI. század elején valame­lyik Komancsicha özvegyét, mert ráfogták, hogy boszorkány, Kozma és Damianó nevű két kiskorú fiával együtt Sztropkó-Polyina helységéből kiűzték. A szegény asszony és fiai arra a szom­szédos helyre Költözködtek, a hol jelenleg Havaj falu áll, s mint otthon, itt is marhatenyésztéssel foglalkozta r. Az aszszony minden héten a sztrópkai piacra vitte eladni vajkészletét. Vevők rendszerint a henczóczi magyarok voltak. Henczócz községben, hogy akkoriban csakugyan magyarok laktak s kereskedést űz­tek, kivehető Szirmay Jegyzeteiből is. Tehát a henczóczi keres­kedők a vaj ára felől kérdezősködvén, egymásközt mondogat - ták ]: f megér annyit— havaj!* Az asszony haza jővén, dicseke dett gyermekei előtt a magyar szóval, amit Sztropkón eltanult Midőn igy a helységnevek oiegrriagyarositá- sáról szerény véleményemet papirra téve a ma­gyarositó egyesület megtisztelő határozatának ele­get tettem: avval a hő óhajommal zárom be mun­kálatomat, hogy necsak a helységnevek megmagya- rositását láthassuk, hanem hogy Zemplén- (Földvár) megyének minden egyet községében »minden ember, legyen ember és magyar!« Bihary Emil. n.-polenai (nagymezei) gkath. lelkész. Nyilvános köszönet. F, hó 4-én Varannón a közs. isk. növendé kei által adott szinielőadás alkalmával a jótékony­cél iránt való tekintetből felülfizettek: Csőké Jó­zsef dr. 4 ft 40 krt; Csőké Béla és Udvardi Vik­tor 1 — 1 ftot; Diószeghy Matild 50 krt; Gyón gyössy N., Chotvács Mihály, Landau N., Grün- wald Mór, Pereszlényi István, Füzesséry Péter, Strompf Pál, Szendéi Lipót, Heumann Samu és N. N. 40—40 krt ; Reich Miksa, Spellenberg Zol­tán és Spellenberg Margit 30—30 krt ; Gracza Erzsi és Mázsa Lajos 20—20 krt Fogaddják a nemesszivü taniigypártolók a tantestü'et meleg köszönetét. Kelt Varannón, 1891. ápr. 7-én. Seliga Antal. Zseltvay Bogdán. Elnöki körlevél. A községi és körjegyzők zemplénvármegyei egyesülete folyó hó 19-én délelőtt 10 órakor S.-A.- Ujhelyben a városháza tanácstermében rendkívüli közgyűlést tartand, melyre az egyesület tagjai ezen­nel tisztelettel meghivatnak. Tárgy : Az országos központi jegyzői egye­sületnek az országgyűlés képviselőházahoz a köz- igazgatás államosítása tárgyában intézendő emlék­irat tervezetének tárgyalása. Az emlékirat a körjegyzői állásra vonatkoz­ván különösen, saját jól felfogott érdekükben kérem az egyesületi tag urakat, hogy a közgyűlésen ok- vetetlenül megjelenni szíveskedjenek. S. A.-Ujhelyben, 1891, áptil 7-én. Kula István, Pataki Miklós, egyesületi főjegyző. egyesületi elnök. Nyilvános számadás­A múlt hó 7-én Tokajban rendezett jóté­kony célú zártkörű társasvacsora alkalmiból a tokaji kórház-alap javára a következő felülfizetések történtek: Benedek Pál 1 ft, Bernáth Béla orsz. képviselő 10 ft, Czigányi Béla 1 ft, Füzesséry Ödön 1 ft, Gotthard Jób i ft, Stankay Béla 50 kr, Vecsey-Oláh Miklós 4 ft, össsesen: 18 fl 50 kr. Miután más tiszta jövedelem nem volt, csakis ez összeggel gyarapithattuk a tokaji kórház-alapot. A kegyes felülfizetők fogaddják k szünetünket. A ren- dezeség nevében : Kröczer László dr, A közönség köréből.- Alak és tartalomért a beküldő felelős. — Yálasz a műkedvelői előadást illető közleményre. A Zemplén legutóbbi számában a mükedve löi előadást illetőleg egy tárca jelent meg Kósza Lélek aláírással, melyben annak írója azt írja, hogy a félvárost bejárta, hogy megtudhassa mily célra rendeztetik a borsos áru előadás, s fáradsága dacára azt még sem tudhatta meg, s dacára ennek mégis azt írja: hogy ha tudta vo'na, hogy valamiféle korcsolya pavillonra (brrr), akkor többed magával elmarad a szinielőadásról. Megjegyzésünk erre az : hogy Kósza Lélek úr nemcsak kezdő, de (engedje meg, ha szabad­ságot veszünk magunknak kritizá'ni) még nem is ügyes reporter. Máskorra nézve ajánljuk, hogy mielőtt a félvárost bejárná (ha csak nevéhez hű nem akar maradni, s a kószálás nem privát mu­latsága) forduljon az autentikus személyekhez — a rendezőséghez, — mert annyira naivoknak sem minket, sem a közönséget nem hiszi, hogy elhid- jiik azon esetleges állítását, hogy azok nevét sem sikerült megtudnia, kiknek személyét illetőleg, ha más helyen nem, a jegyváltásnál minden bizony­nyal értesülhetett. A rendezők minden esetre az adott felvilágosítással megmentették volua attól, ho;:y oly nagy kiadásba verje magát, annyit fá­radjon, s ha az előadásról elmarad a Zemplén ol­vasói is meglettek volna mentve kritikája megje­lenésétől. A jegyek borsos árát illetőleg, úgy látszik való az a közmondás »Wer schimpft, der Kauft*, Folytatás a 2 ik mellékleten. többször mondogatván : ha vaj ! ha vaj! Ilyen jelenetek gya­kori ismétlődéséből származott a község neve : Havaj. Tehát az nem orosz eredetű. Végül fölemlíti észrevételező, hogy a havaji parókia levelestárában a Havaj községgel szomszédos helységek eredetére és elnevezésére vonatkozólag egy és más adat található. Részünkről csak sajnálni tudjuk, hogy a t. cikk­író ezeket az adatokat annak idejében Bihary Emil t. munka­társunknak át nem szolgáltatta. A közel jövőben, ha t. i. az „ige testté válik* óhajtandó, hogy azok az új adatok szintén mérlegelés tárgyát képezzék. Szerk.

Next

/
Oldalképek
Tartalom