Felvidéki Ujság, 1948. január-február (3. évfolyam, 1-8. szám)

1948-01-01 / 1. szám

RÓNAI SÁNDOR: 1948-ban a külkereskedelem biztosítja jólétünket! — a Felvidéki Újság eredeti interjúja — A leül kereskedelmet mindenki aféle elvont gazdasági ügynek tekinti. Nem. tudjuk milyen szoros kontaktusban van mindennapi életünkké! és hogy a leggyakrabban használt cikkek is külkeres­kedelem révén jutnak el hozzánk. Rónai Sándor kereskedelemügyi és szövetkezetügyi miniszter elvtárs lapunk munkatársával folyta­tott beszélgetéséből nyilvánvaló lesz, milyen fontos szerepet játszik életünkben a külkereskedelem. Nyilatkozatát a következőkben adjuk: Mik külkereskedelmi politikánk vezető szempontjai? Vezető szempontunk, hogy nyersanyagokat szerezzünk és ezzel biztosítsuk iparunk szükségletét. E célra kivitel útján kell szereznünk devizát. Hány országgal van Magyarországnak kereskedelmi szerződése ? A háború befejezése óta 19 álammal kötöttünk kereskedelmi szerződést. Elsőnek a Szovjetunióval. A Szovjetből érkezett nyersanyagoknak köszönhetjük, hogy megindult a magyar ipar és a kereskedelem. A szovjet után árúcserefor- galmi szerződést kötöttünk Ausztriával, Belgiummal, Bulgáriával, Csehszlovákiá­val, Dániával, Finnországgal, Franciaországgal, Hollandiával, Jugoszláviával, Lengyelországgal, Norvégiával, Olaszországgal, Romániával, Svájccal, Svédor­szággal. Milyen mérvű most külkereskedelmünk? A legújabb statisztika szerint 1947 első tíz hónapjának összíogalma meg­közelítette a 2 milliárd forintot. Ebből a behozatal 1180 millió, a kivitel 769 mil­lió. Az emelkedést csak úgy tudjuk érzékelni, ha összehasonlítjuk az 1946-os' évvel, amelynek tizenkét hónapja alatt külkereskedelmünk összforgalma 790 mil­lió forint volt, tehát kb. annyi, mint ezévben a kivitelünk. Milyen szerepet játszik a külkereskedelem az egyé­nek napi életében? A fogyasztó életében döntő szerepet játszik úgy a behozatal, mint a kivi-, tel. A ruhánk szövete jórészt a Szovjetunióból behozott gyapjúból és pamutból készül, a selyemfonál Olaszországból érkezik, a nyersbőrt Bulgáriából szerezzük be. Ahhoz, hogy könyveket tudjuk nyomtatni és újságot olvasni, cellulózét a Szovjetből, Csehszlovákiából, Svédországból és Finnországból importálunk. 1945-ben nem volt szén. Ezt a Szovjetből, Csehszlovákiából és .Lengyelországból szereztük. Most megindult a bányászatunk, de ez ehhez szükséges bányafát Csehszlovákiából, Ausztriából és Romániából hozzuk be. Mindezekből nyilvánvaló, hogy 1948-ban jólétünk aszerint fog emelkedni» mennyi árut tudunk kiszállítani és mennyit behozni. Külügyi 5 perc J A szerencsi cukorgyár leszoktatja gazdáinkat a cukorrépatermelésről Mi történi: a héten ? Vasárnap: Sztálin miniszter­elnök G8-ik születésnapja. Aláír­ták a jugoszláv—román és a bol­gár-albán barátsági szerződést. Olaszországban erős sztrájkok vádiak. Hétfő: A görög demokratikus hadsereg elfoglalta Görögország kétharmadát. Kedd: A közigazgatási alkal­mazottak státusrendezését elfo­gadta a kormány. Szerda: Megjelent a Szociál­demokrata Párt központi vezető­ségének kommünikéje. Görögor­szágban demokratikus ellénkor- mány alakult. Tildy Zoltán kará­csonyi nyilatkozatot tett. Csütörtök, péntek, szombat: Szakasits elvtárs bejelentette, hogy barátsági szerződést kötünk Len­gyelországgal. A pápa karácsonyi szózatot intézet a világ népeihez. Vasárnap: Véres harcok Pa­lesztinában. A görög demokratikus hadsereg nagy oiienzivát indított. Stockholmban megölték az olasz követei. Most merre ? Az elmúlt esztendő legterhesebb örök­sége, amit az uj évre hagy, a nagyha­talmak egyenetlensége. A gazdasági és politikai együttműködés nem teljes enél- kül és az élet bilincsekbe szorítva és bénultan vonszolja magát tovább. A londoni szakítás úgy általában pesszi­mizmust vált ki minden diplomáciai megfigyelőből, bárba mindegyik meg­egyezik abban, hogy a törésből nem robbanhat ki újabb háború. Pesszimisz- tikusan Ítéli meg a helyzetet a „Die Tat“ cimü svájci polgári lap is, amely „A hajótörés után“ cimü vezércikkében igy ír: A konferencia megfeneklése . nem bagatelizálható el, ez nem jelent kevesebbet, mint azt, hogy az egész rendszer összeomlott. A yaltai potsdami kísérlet, az a törekvés, hogy a szövet­séges nagyhatalmak közösen szabályoz­zák a békét, lezárult. A régebbi kon­ferenciák, az 1945-ös londoni és 1946- os párisi még kinnal-keservvel át tudott hidalni súlyos nehézségeket és kom­promisszumokat tudott kötni. 1947-ben a tárgyi és lélektani előfeltételek már nem voltak meg. A kompromisszumok szelleme megszűnt, mert közben az egymással szemben álló blokkok pola­rizálódása olyan előrehaladást ért el, hogy ma már az egész világpolitika késélen áli. Egyik hatalom se volt haj­landó arra, hogy visszavonuljon, mert ez deffenzív harcászatnak, tphát nagy­méretű visszavonulásnak tűnt volna fel, ami a szembenálló hatalomnak terep­nyereséget és hatalmi növekedést jelen­tett volna“.. Amint tehát a „Die Tat“-bol látszik a polgári világ meglehetősen'tanácsta­lanul és kétségbeesetten áll a londoni . szakítás végállomásánál. A szocialista államok; természetesen óhajtják a békü- lést és együtmüködést, ám ha ez a vá­rat magára, nem ernyődnek ei a két­ségbeesésben és hasztalan várakozás­ban. A keleteuropai államok politikai és gazdasági szövetségbe vonása mu­tatja, hogy felkészültek a termő vára- . kozásra és az eredmény az életszínvo­nal megtartásában sőt emelkedésben igazolja ezt a taktikát. Most merre ? — kérdi a világ a lon- -dnni kudarc után. A szocialista álla­mok kormányai megmutatták népeik­nek merre kell menuiök. Egész Zemplénben általános a panasz arra, hogy a szerencsi cu­korgyár rendkívül alacsony árat fizet a cukorrépáért. E panaszok­nak az újhelyi parasztkongresz- szuson is hangot adtak a gazdák. Most, amikor a végleges elszá­molás is megérkezett, kiderült, •hogy a cukorgyár a legképtele­nebb címen levonásodat eszközöl a minimális árból is. Amikor a nagybirtokokat fel­osztották, aggodalmak merültek fel arra, hogy nagybirtokok hiá­nyában elsorvadnak a cukorgyá­rak, mert a kisbirtokosok nem fognak cukorrépát termelni. Ezt a bajt kellő propagandával kikü­szöböltük és ahogy ezt az idei bő termés bizonyítja, gaz­dáink szorgalmasan nekiláttak a cukorrépa-termelésnek. A 3 éves | terv sikere általános nemzeti ér­dekünk, megkívánja azt, hogy amit e téren elértünk, most ne rontsák le nagyon rövidlátó és mohó kapitalista üzletpolitikával. Ha azt akarjuk, hogy gazdáink továbbra is termeljenek cukorré­pát, akkor ajánlatos lesz, ha kellő szigorral véget vetnek ennek a profitpolitikának. Letartóztatták a tarcali trachit bánya igazgatóját Tárcái. Megírtuk, hogy a tar­cali trachiíbánya munkássága ki­tette a vállalatból Brayer Gyula mérnököt, aki munkásellenes magatartásával az egész munkás­ságot maga ellen zúdította. Brayer kiebrudalását mindenkép meg­akarta akadályozni Adorján György igazgató és a mérnök el­távolítása után azzal akarta meg­bénítani az üzemet, hogy nem bocsájtott kellő szenet rendelke­zésre. Vlajku Jenő elvtárs a Sza- badszakszervezeíek zemlénvúr- megyei titkára azonban energikus közbelépésével biztosította a sze­net az üzem számára. Adorján György igazgató ko­rábbi magatartásával. gyanússá tette magát az államvédelmi rend­őrség előtt és a nyomozás ered­ményeképen letartóztatták, éppen ami­kor Csehszlovákiába akart átszökni. Letartóztatása alkalmával nagy- összegű idegen valutát találtak nála, amelynek eredetéről nem tudott elszámolni. A tarcali trachitművek munkás­sága elől ezáltal minden akadály elhárult arra, hogy teljes munka­erejüket az újjáépítésnek szen­telhessék. Corvin sasállocla. Budapest, VIII., Csokonai-utca 14. sz. Nemzeti Színháztól 1 perc. Családi szálloda. — Központi fűtés, hi’deg-meleg folyóvíz. — Szobák 13 forinttól. Szellemi élet «aB3SSBBB3Bill!lllllllHWlr.lM^in —— —— Nótás katonák, akik egy országot elszórakoztattak Most adta ki a debreceni 4-ik honvéd kerületi paracsnokság zenekara beszámolóját arról a kétesztendős munkálkodásról, amit kifejtett Magyarország zenei kultúrájának növelése érdekében. Ha a rendszerbe foglalt, nyom­tatott beszámolót olvassuk, ámu- lunk mire képes néhány ember kezdéményező ereje és egy olyan instrumentum, amely híven, sőt lelkesedéssel követi ezt a termelő kezdeményezést. A debreceni honvédzenekar 2 esztendő alatt 117 koncertet rendezett 3 turné­jával, ezidő alatt 95331 km-et tett meg és anyagi eredményként közel kétszázezer forintot jutta­tott a hazatért hadifoglyoknak. E felmérhetetlenül fáradságos te­vékenységgel erkölcsi tekintet­ben még az anyaginál is nagyobb tőkét biztosított honvédségünk­nek, mert zenéjével nemcsak fel­üdülést nyújtott a sokszor elcsüg­gedő lakosságnak, hanem buzdító példát is. Nem ismerünk névsze- rint mindenkit, aki e pompás kez­deményezés mögött áll, ezért minden hálánkat és elismeré­sünket Veröczei Ernő karmester hadnagyra koncentráljuk, no meg azokra a nagyszerű fiukra, akik méltán érdemelték ki a legnép­szerűbb honvéd jelzőt. Egy ideális mezőgazdasági folyóirat Gazdáknak szánt folyóiratoknak csaknem általános hibájuk, hogy nem szentelnek elég teret a gya­korlati útmutatásoknak. Ezt a hiányt tökéletesen pótolja a Nö­vényvédelem és kertészet című folyóirat, amelynek most jelent meg a dec. 15-1 száma. Hogy milyen gazdag tartalmú és gya­korlati értékű ez a folyóirat, azt eléggé bizonyítja az, ha vázlato­san is felsoroljuk, mi mindennel foglalkozik egyetlen száma. ír a gyümölcsök téli kezeléséről, a burgonyabogárról, az orgonáról, a gyümölcsfa meszeléséről, a ribizlifajtákról. talajvizsgálatról, melegágyakról, az új patkány­mérgekről, fészekodukról, arzé- nes szerekről, almamoíyról stb/ Kérjen lapunkra való hivatko­zással egy ingyenes mutatvány­számot. A kiadóhivatal címe: Budapest IV. Sörház u. 3. A ml párlimk Sárospatakon Pártunk január-4-én a párt- helyiségben ismerkedési estet rendez batyubállal egybe­kötve. Ezennel meghívjuk rá összes elvtársainkat b. család­tagjaikkal együtt.

Next

/
Oldalképek
Tartalom