Felvidéki Ujság, 1947. november-december (2. évfolyam, 46-52. szám)

1947-11-09 / 46. szám

DEMOKRATIKUS P O L i T S K A S H E T 8 L A P új vezetők a vármegye élén Sátoraljaújhely. A választási ered menyek alapján országszerte meg- j változik a megyei közigazgatás képe is. Koalíciós pártközi egyezmény ■ dönt arról, melyik vármegyének me A politikai élet tisztulása Hincs és nem less fuzie ICi csalt a váiasztáseken ? Pfeiffer megszökött a börtön élői Budapesti tudósítónk jelentése: A polititikai életben most a tisztu­lás folyamata folyik, hogy a 3 éves terv megvalósítása számára telje­sen zökkenésmentes atmoszférát te­remtsenek. A hét politikai esemé­nyeinek előterében kétségtelenül Rákosi Mátyás és Szakasits Árpád szónoki párviadala állott. E vita nyomán immár véglegesnek tekint­hető a», hogy nincs és nem Sesz fúzió a két munkáspárt között. A szociáldemokrácia — Szakasits Árpád sza­vai szerint — meg van győződve a másik munkáspárttal való együtt­működés szükségességéről, együtt is akar haladni a kommunista párttal a szociális demokrácia kiépítésében és az egyre szemtelenebbé váló jobboldali reakció leküzdésében, azonban meg van győződve arról, hogy a Szociáldemokrata Párt történelmi hivatást tölt be, szükség van rá és ezért nem adhatja fel a függetlenségét. Remélhető, hogy e határozott szó után eltűnik a politikai küzde­lemből a fúziónak oly sok vihart felkeltett kérdése. Pfeiffer bűne Mire a sorok napvilágot látnak, az országgyűlés mentelmi bizott­sága talán már ki is adta volna Pfeiffer Zoltánt, ha ki nem szökik az országból. Az ügyészség és ál­lamrendőrség jelentése szerint Pfeiffer legközvetlenebb környezete államellenes szövetkezésben vett részt és gyűlölködő, valamint va­lótlan híradással rontotta az állam jóhírét, azonkívül kémkedtek is Ma­gyarország kárára. Bizonyítékok vannak arra is, hogy Pfeiffer sze­mélyesen is résztvett e bűnszövet­kezet tevékenységében. Pfeiffer személyével egy nem nagy kaliberű politikai egyéniség vonult ezzel a feledes homályába. Nem egyéni kvalifikációk emelték őt a magyar reakció élére, hanem pusztán az a vágy, hogy találjanak végre egy olyan személyt, aki haj­landó letéteményese lenni a re­akciós törekvéseknek. Pfeiffer haj­landó volt erre a szerepre. Lebu­kásában semmi mártiri vonás nincs. Egy politikai konjunktura-ügynök tűnik el a kor süllyesztőjében. Egy reakciós képviselő se maradjon Pfeiffer személyes bukásával pár­huzamosan halad a reakciós kép­viselők kiselejtezése a magyar parla­mentből. A választási bizottság mun­káját hosszú ideig tartó gondos és alapos rendőri nyomozás előzte meg. Ennek alapján kiderült, hogy a Pleiffer-párt képviselőinek nagy része hamis ajánlási ívek alapján került be a parlamentbe. E tényt tekintve, különleges megvilágítást nyer a külföldi, főleg az amerikai hírszolgálat becsületessége, vala­mint diplomáciai magatartásának tisztasága. A külföldi reakciós sajtó ugyanis a választásokat követő na­pokon tele volt hamis és gyanúsító hírekkel arról, hogy a választásokon visszaélések történtek Ez az indoka annak is, miért nem vették fel Ma­gyarországot a Szövetkezett Nem­zetek sorába. Most azután kiderült, hogy tényleg történtek csalások a választásokon, de ezeket a csalásokat éppen az a párt követte el, amelyet az amerikai reakció támoga­tott és annyira kegyébe fogadott. Nem hinnök, hogy ezekben a la­pokban volna annyi becsületesség, hogy most belássák tévedésüket és kizárják kegyeikből azokat, akik csalásukkal olyannyira kompromit­ták hírszolgálatuknak megbízható­ságát. gye főispánja Úszta Gyula elvíárs ies,z. Úszta jeHerr.beli képességei ré­vén valóban kiválóan alkalmas sze­mély e tisztség betöltésére. Egy szerű földműves család gyermeke, | aki hallatlan akaraterővel, saját maga í erejéből küzdötte fel magát. Mindig ! fanatikusan hívő, harcos szocialista volt, a háború alatt a Rákóczi par­tizán csapat parancsnokaként hő­siesen küzdőit a reakció és fasizmus ellen. A megyei adminisztráció szük­séges teendőit a megyei bizottság tagjaként sajátította el. A zempléni dolgozók nagy megnyugvással és bizakodással veszik tudomásul a kinevezését. A többi megyei és városi pozí­ciók tekintetében egyelőre nincsen változás. Az újhelyi polgármesterség kérdésének rendezése egyelőre nem aktuális, amíg a fegyelmi-ügy végleges rendezést és tisztázást nem nyer. Az alispánság kérdésében szin­tén nem várható változás, miután dr Berényi Sándor személye általános elégedettséggel találkozott eddig, másrészt politikai szempontok nein is lehetnek kihatással rá, minthogy az alispánság nem kinevezés, hanem választás alapján betöltésre kerülő tisztség. Megbízható forrásból nyert érte­süléseink szerint azonban jelentő­sebb változás várható a vármegyei vezető tisztséget betöltő személye­ket illetőleg. Megnyílt az első megyei párt-iskola Zemplénben Rendkívüli jelentőségű az első zemplénmegyei állandó pártiskola megnyitása, ami szerdán este ün­nepélyes körülmények között történt meg. A megnyitón Bondor József megyei titkár elnökölt, majd Forgács Géza, a Szociáldemokrata Párt ok­tatási osztályának titkára mondott nagyhatású beszédet. Kiemelte a pártiskolák fontosságát a demokrá­cia jövendője szempontjából, vala­mint azt, hogy a munkásifjúsa'g kellő nevelése óriási jelentőségű a reak­ció ellensúlyozására. Utána Ladányi György a pártiskola oktatója beszélt úgy az iskola növendékeihez, mint a jelenlevő vendégekhez. SZÍVVEL-LÉLEKKEL A pártválasztmány ülésével meg­szűnt pártunk központi vitája. A határozat mindannyiunk számára örvendetes: forradalmi, baloldali párt vagyunk élesen kijelölt céllal. Ám nemcsak forradalmi vezetőkre, hanem forradalmi katonákra is szük­ség van. Lapunk első számában ki­fejtett programunkban megírtuk, hogy éles bírálattal illetünk minden olyan jelenséget, amely útját állja a szocialista célkitűzések megvaló­sításának, még akkor is, ha ezeket saját sorainkban fedezzük fel. Nos hát, kezdjük önmagunkkal! Nem hallgathatjuk el, hogy abban az at­moszférában, ami pártunk légkörét telíti, nincs meg az a villamosfe­szültség, az a termő türelmetlenség, az a hevület és láz, ami motoriku­sán hajt forradalmi eredmények el­érésére. Ez a hevület és fanatikus konokság hajtotta elődeinket arra, hogy a szocializmust politikai té­nyezővé tegyék országos és megyei terror, csendőr és vérbíró dacára. Most részesei vagyunk a kormány- hatalomnak, Valljuk be, kissé eltes- pedünk e helyzet tudatában. Úgy érezzük, elértünk valamit és meg lehet pihenni az eredmény után. A hatalom megszerzése könnyebb, mint a megtartása, A politikában nincs pihenő. Veszélyek settenked­nek köröttünk és a forradalom vedettái egy pillanatig se hunyhat­ják, le szemüket őrhelyükön. Általános a panasz sarainkban, hogy a kommunisták vad lendülete sokszor elnyom bennünket. Ne pa­naszkodjunk, hanem tanuljunk tő­lük ! Ismerjük be, hogy aktivak, gyorsak, cselekvőképesek és ered­ményük is ennek megfelelő. Le­gyünk mi még aktívabbak, céltuda­tosabbak, gyorsabbak és cselek- vőbbek, hogy ők panaszkodjanak lendületünk elsodró dinamizmusa miatt. Programunkban erő van, amely Európa legtöbb országában eleven valósággá lett. Mutassuk meg tettben, lendületben, dinamiz­musban ezt az erőt. Hevítsük át magunkat a teljes győzelem aka­ratával, mert a társadalmi’harcoknak első rugója a győzelem akarása. Aki nem akar, az nem győzhet I A választás szülte bizonytalan­ság és tétova elmúlt. Központunk­tól azt várjuk, hogy gerincet önt­sön a tömegszervezetbe és tel­jességgel visszaadja a küzdő ka­tonák forradalmi önérzetét. Viszont mi teljes emberként legyünk forra­dalmárok. Forró hittel és gyors ésszel. Szívvel-lélekkel ! lyik párt kapja meg a főispánsáp,át. Ennek alapján Zemplén vármegye főispánja a kommunista párt sorá­ból kerül ki. A kommunista párt úgy döntött, hogy Zemplén várme­

Next

/
Oldalképek
Tartalom