Felvidéki Magyar Hirlap, 1939. június (2. évfolyam, 123-146. szám)

1939-06-02 / 124. szám

10 TEKPlftEta -iiafifevR-HIRIjM> 1939 JÚNIUS 2, TŰNTEK XVIII. Lajos király és udvara megjelent a Szajnaparton... Felelevenítettek egy 733 év előtti történelmi jelenetet Párizs, június 1. A Szajntlparton, a III. Sándor-hid közelében történelmi jelenet ját­szódott le a napokban. XVIII. Lajos király egész udvarával helyet foglalt a kikötöhídmál és várta az Elise hajó megérkezését. Amikor végre a hajó megérkezett, a király és kísérete ", .’nagy örömmel fogadta. Ez az Elise pontos másolata volt annak a hajának, amely 1816 március 26-án kelt át a La Manche-csatornán és a Szajnán felhajózva Párizsban kötött ki. Ez volt az első gőzhajó, amaly Londonból Párizsba érkezett és most a külkereskedelmi hét alkalmából korhű kiállí­tásban újra lejátszódott a kíváncsi néző-sereg előtt a. 133 évvel ezelőtt lefolyt történelmei jelenet. Az Elise annakidején veszélyes kalandon ment keresztül, mert a Csatornán hatalmas vihar érte utói s a lázadó legénység mene­külni akart a hajóról. Csak Andriel kapitány lélekjelenléte mentette meg a hajót és matró­zait; a kapitány revolverrel kényszerltette a legénységet, hogy helyén maradjon. Akkori­ban az első gőzhajó megérkezése olyan nagy esemény volt, hogy fogadására maga a király is kivonult egész udvartartásával együtt. A magyar zene fényes sikere a londoni nemzetközi zenei ünnepeken London, június 1, A londoni nemzetközi zene; ünnepeket a rádiópalotában tartott ünnepi istentisztelettel fejezték be. A can- terbury-i érsek költői hangulatú szónokla­tot tartott. Beszédében hálával adózott an­nak a vigasztaló és felemelő hatásnak, amelyet a zene a súlyos gondoktól nyo­mott emberiségre gyakorol. A londoni ünnepek fényes sikereket hoz­tak a magyar zenének is. A Beethoven-so- rozatban Beethoven hegedűversenyét Szi­geti József játszotta, a zenekritika megál­lapítása szerint az ihlettség felmagaszto­sult hangján szólaltatva meg a földöntúli extázis e halhatatlan költeményét. Beet­hoven Missa Solemnisában, amelyet Tosca­nini vezényelt, Pataky Kálmán megrendítő drámai erővel énekelte a tenorszólamot. A Léner-vonósnégyes két hangversenyét a bírálat eszményien tökéletes kamarazene­tolmácsolásának minősítette, az Vj Ma­gyar Négyes játékának pedig tökéletes formaérzékét és ragyc^ó színpompáját emelte ki. A világhírű Dionne-ötösikreket Callander-ből különvonaton vitték Torontóba, ahol az angol királyi párnak bemutatták A newyorki világkiállítás magyar pavillonjának minden várakozást felülmúlóan sok látogatója van (*) Elvették a színházépületet a dési magyar színtársulattól. Désröl jelentik: A helybeli magyar színtársulat eddig egy mozi- helyiségben tartotta előadásait. Most a mozi bérlője közölte a színtársulat igazgatójával, hogy tovább nem bocsátja a helyiséget a magyar színház céljaira. A színtársulat a szabad ég alatt akart előadásokat tartani és ki Is béreltek egy kerthelyiséget, azonban egy hét őta szakadatlanul esik az ;sö, úgy­hogy a színészek jövedelem hijján a legna­gyobb nyomorba jutottak. Társadalmi gyűj­tés indult megsegítésükre. (*) A Felvidéki Magyar Tanító májusi kettős száma változatos és bő tartalommal jelent meg. A bevezető cikket Varsányi Ist­ván írta, amelyben választ ad egy, a felvi­déki tanítóságot sértő hírlapi megjegyzésre, mely a Pesti Hírlapban jelent meg. Jakatics Ferenc cikke a hősök emlékének áldoz haza­fias kegyelettel. Az iskolánkívüli népműve­lési bizottságok szervezetét „és hatáskörét Manga János ismerteti szakszerű cikkében. Krajnyák Nándor az iskolai testnevelést mint nemzetnevelést jellemzi tömören. . Féja Tibor e 'számban befejezi a Kriek Jenő ny. tkp. igazgatóról írt méltató cikkét'. A Fórum­rovatba Bocz Árpád írt cikket, s vitába száll ama, a FMH-ban is kifogásolt véleménnyel, mely a felvidéki tanítóságot ferde szemszög­ből nézve, megbízhatósági csoportokba osz­totta, s a gerinces magyar ellenállást nem­zeti szempontból csekély értékűnek tartotta. Egy másik cikk a 8 osztályos népiskola kér­désével foglalkozik. Közli a folyóirat a VKM rendeletét a visszacsatolt Felvidék ok­tatásügyének az anyaországi iskolarendszerre való áttéréséről. Egyesületi beszámolók, Sze­pesi Gyula krónikája, bel- és külföldi lap­szemle, könyvismertetés és hírrovat egészítik ki a tartalmas kettős számot A Felvidéki Tanítóegyesület tagjai a folyóiratot évi 10 pengő tagsági díj fejében kapják, egyébként előfizetési ára évi 5 pengő. Megrendelhető a kiadóhivatalában: Komárom, községi elemi I iskola. , NEMZETI FILMHÉT LILLAFÜREDEN AUTOCARUTAZÁSOK: I. utazás: június 3—7. II. utazás: június 7—11. Utazással, 4 napi teljes ellátással és áUancó belépőjegy a filmhét összes programmjaira " m Jelentkezést k V LÉ (MíSVcfÉlöP Utazási roca és Ibusz MAY. Menetíegyircda Vili., József-krt. 5. T. 14-44 00. Vigadó-tér 2. Részvételi jegyek utazás nélkül a filmhétre TELJES 8 NAPRA P.108.-, 124.-,132.­I. rész: június 3-7. p rész: Június 7-11. P.54.-, 62.-, 66-1?. 58 —, 66-, 70.­szobák szerint. Kamarai tagoknak: (film. színész és újság­írók) : 10° o kedvezmény. A fenti összegben bentfoglaltatik: Lakás a Palota Szállóban, teljes el átás. az összes programmokra és a fiimbálra szóló belépő, borravalók, kurtaxa. Jelentkezési hely: Budapesten: Vili., József-krt. 5. T. 13-97 48 és A zenekarok össze­állításánál is érvénye­sül a zsidótörvény Az értelmiségi munkanélküliség ügyeinek kormánybiztosa 109.467/1939. szám alatt kiadott rendelkezésével a hivatásos zenészek bejelentési kötelezettsége iránt intézkedett. A hivatásos zenészek értelmiségi mun­kakörben foglalkoztatott munkavállalók­nak tekintendők. A hivatásos zenészekből alakult zenekaro­kat önálló kereső vállalkozásoknak minősítik és bejelentésükről nem az őket foglalkoztató üzemek, kávéházak, éttermek, vendéglők, mulatók, hanem a zenekarok vezető'! tartoznak gondos­kodni, ; mert a zenekar vezetője a vállalat tulajdo­nosának tekintendő. A zenekar vezetője, mint a zenekari vállalkozás tulajdonosa nem tartozik bejelentési kötelezettség alá. Az 1938. március 1. előtt létesült zeneka­rok értelmiségi munkakörben foglalkoztatott alkalmazottainak arányszámára nézve az 1938. XV. t.-c. 8. §-a, az ez időpont után keletkezett zenekarokra vonatkozóan pedig a hivatkozott törvény 8. §-ának 1. bekezdé­sében foglaltak az Irányadók. Eszerint tehát az 1938 március 1. előtt keletkezett zeneka­roknál a zsidók arányszáma 20 százalék, az ismert kivételekkel, míg a későbbi időben keletkezett zenekaroknál a 20 százalékos arányszám megfelelően módosult. (*) Szerzőt avatott a komáromi legény- egylet. Komáromból jelentik: A Katolikus Legényegylet kitűnő műkedvelőgárdája pün­kösdkor tavaszi műsoros estét rendezett igen siagy sikerrel. A műkedvelőgárda legjobbjai vonultak fel a z előadáson. Hinora Gyula pünkösdi köszöntőt mondott, Csivre Gabi sza­valt, a műkedvelőgárda pedig néhány egyfel- vonásost' játszott. Különös sikere volt a Napsugár a Királypiispök-utcában című igen hangulatos, zenés egyfelvonásosnak. A vi­dám és szellemes darabot Nehéz Ferenc írta, a behízelgő muzsikát hozzá Kakody István. Hinora Gyula, Szily Manci, Kadlicsek Ist­ván, Török Tusi, Czibulka József, Szalay József játszottak a kedves, diáktémájú da­rabban. A zenekart Nagy Ferenc vezényelte.

Next

/
Oldalképek
Tartalom