Felvidéki Magyar Hirlap, 1939. március (2. évfolyam, 49-74. szám)

1939-03-15 / 61. szám

1939 MÁRCIUS 15, SZERDA tetájide'ki \Ä\(ÄARHIRI>ä1> 9 ti^ Hl RE K Március 15: emlék és valóság Életfogytig tartó (egyházra ítélték a gyilkos fiút és a gyikosságra felbujtó anyát A száguldó események forgatagában egy pillanatra lihegve megállunk és be­hunyt szemmel visszaemlékezünk a ■ kilencvenegy év előtti március idusára, megjelenik előttünk a lobogó Petőfi Sán­dor szavaló alakja, a forrószemű Kos­suth Lajos, az ébredő magyar nép, a nemzetből kiáradó elsodró láng. az építő lelkesedés, a negyvennyolcas márciusi napok csillogó panorámája, s hirtelen elönt ugyanaz a tűz, amely akkor nyug­talaníthatta a jobb jövőt kívánó orszá­got. ö, ihletet akarunk meríteni március idusának emlékéből, ihletet a mai nagy márciusi napokra és cselekedetekre, ami­kor a régihez hasonló sorsdöntő pilla­natban és izgalomban virrad ránk a szent magyar nap, a nemzeti akarásnak és nekilendülésnek diadalmas szimbó­luma. Mint akkor, most is elmondhat­juk: körülöttünk Európa dübörög és forrong, csak mi maradjunk tétlenek? Soha nem éreztük március idusának lelki lángot csiholó erejét jobban, soha nem öntött el annyira a belső nyugta­lanság, mint ma, amikor mi felvidékiek húsz év után először kapcsolódunk be ismét nyíltan kitörő hévvel az ünnepbe, s tálán azért érezzük kétszeresen a nap drámai szuggeszcióját, mert húsz éves rabságban legfeljebb titokban és sírva epedhettünk feléje. de nem engedhettük, hogy elborítson az öröm és a lendület. Ma szabadon ünnepelünk! Szabadon ko- szorúzhatjük meg a ledöntött szobrok helyét és újra felépíthetjük az emléke­ket. A magyarok Istene megsegített, nem maradtunk rabok, láncaink lehul­lottak. Erezzük a boldogságot, amit Petőfi hívei érezhették, amikor kezükkel megtapogathatták és könnyeikkel öntöz­hették a magyar szabadság első látható jeleit. Mi ugyanazt éltük át, amit ők, hála legyen érte az Úrnak! — De mint ahogy kilencvenegy év előtt is csak a kezdtet volt a langyos-esős pesti nap, tudjuk, hogy ma is az, s a tettrekész izgalom, ami lelkűnkben lázong, még ko­moly és elszánt cselekedeteket követel. Március idusának szelleme, adj erőt és kitartást! Bízunk benned, mert bizo­nyítéka vagy a magyar elszántság és lendület alkotóerejének, nemzetünk fia­talságának és érzéseink igazságának. Európa szeme függött akkor rajtunk, a népek tapsolták, ma sem kívánunk rosz- szábbat. Bennünk ég a márciusi tűz, s a régi szent nemzeti izgalommal nézünk a jövő elé, mintha Kossuth szava buzdí­tana és kérne tőlünk áldozatot, fegyvert, katonát. Ma nem csak ünnepelünk. Ma újból átéljük a napot, egyrészt, mint felvidékiek, kik húsz év után szabad magyarok lettünk, másrészt mint ma­gyarok, akiktől nagy tettet vár még Középeurópa. Lehetetlen e pillanatban nem megindültság nélkül ezeréves sors­társainkra gondolni, a szlovákokra, akik ugyanúgy e márciusi napokban vívták ki függetlenségüket, mint mi annakide­jén. A középeurópai egymásra utaltság és közös sors újabb szimbóluma ez: a mi nemzeti ünnepünk március 15, az övék március H, adja Isten, hogy sorsunk, boldogságunk, nemzeti létünk továbbra is párhuzamosan fusson a történelem­ben!--------------<!♦>--------------­— Kinevezték a rimaszombati állam­ügyészség elnökét. Tudósítónk jelenti: A kormányzó az igazságiigyminiszter elő­terjesztésére Kurovszky László dr. mis­kolci királyi ügyészt a rimaszombati ki­rályi ügyészség elnökévé nevezte ki. — Elhalasztották az újságírók szabadság- lakomáját. A határon lezajlott események folytán R. Vozáry Aladárnak, Munkács város képviselőjének kedden délután sürgősen haza­kellett térnie Munkácsra, így az újságírók március 15-én délre tervezett szabadságlako­máját elhalasztották. Az idő rövidsége foly­tán csak ezúton tudja a Magyar Újságírók Egyesülete a váratlan elhalasztásról vendé­geit értesíteni. özvegy Szilágyi Gyuláné 55 éves hód­mezővásárhelyi mosónő igen mostoha vi­szonyok kőzett élt. Betegeskedett, nem bírta a nehéz munkát, ezenfelül az egyik szemére megvakult. Nyomorában többször mondta Szilágyi Ferenc nevű 27 éves föld­műves fiának, milyen jó lenne, ha az öreg sógoruk, a 80 esztendős Farkas János már meghalna, mert ők örökölnék a tanyáját, földjét, készpénzét és egyéb értékeit. Az anya később már arra bujtogatta a fiát, hogy tegye el láb alól az öreg sógort. Tavaly február havában Szilágyi Ferenc kiment öreg rokonához, akivel együtt va­csorázott, majd egy szobában lefeküdtek aludni. Éjszaka Szilágyi Ferenc egy előre elkészített vasdoronggal agyonverte az öreg Farkas Jánost, majd kutatni kezdett a lakásban pénz után, de nem talált egy 'illért sem, Erre összeszedett a lakásban — Országzászlóavatásoh a visszacsatolt Felvidéken. Negyed nyitramegyei község fel­szabadult magyarsága nagy ünnepséggel avatta fel országzászlóját, amelyet a buda­pesti BSzKRT kelenföldi főműhelyének alkal­mazottai vittek a községbe. Gyökér Sándor dr. felszólalása után Füssy Kálmán országgyű­lési képviselő mondott beszédet, majd az Ereklyés Országzászló Nagybizottsága nevé­ben Horváth Zoltán dr. avatta fel az ország- zászlót. Felszólaltak még Györffy Lajos re­formátus és Pintér Sándor katolikus tanítók, majd tároigatószó hangzott fel, a levente csa­patok diszmenetben vonultak el az Ország- zászló előtt. — Für Esztergom-megyei község elszármazottal országzászlót adományoztak szülőfalujuknak, s nevükben Kottái Gáspár és Kapliczky Péter mondtak beszédet. Az EONB nevében Horváth Béla dr. székesfővárosi fő­jegyző mondott avató beszédet, majd Sass Elemér a község . ifjúsága, Dolnik Ferenc biró pedig a község lakosai nevében tettek hitet magyarságuk mellett. — STANLEY ANGOL MINISZTER ÉS HUDSON ÁLLAMTITKÁR BERLINI LÁ­TOGATÁSA. Londonból jelentik: Jólértesült körök véleménye szerint Stanley angol gaz­dasági miniszter és Hudson külkereskedelmi államtitkár Berlinben több idó't töltenek majd, mint, ahogyan eredetileg tervezték. Hudson államtitkár két napot tölt Berlin­ben: március 17. és 18-át és 19-én utazik tovább Varsóba. Stanley miniszter pedig eló'reláthatólag még egy-két nappal meg­hosszabbítja berlini látogatását és tovább folytatja kormánya megbízásából a tárgya­lásokat a német illetékes tényezőkkel. — A ruszinszkóiak szervezete és a Verho- vina énekkar Esztergomban. Esztergomból je­lentik: A Magyarországi Ruszinszkóiak Szer­vezete Sztojka Sándor munkácsi görögkato­likus megyéspüspök vezetésével a Verhovina énekkar részvételével kirándult Esztergomba. A város közönsége nevében Glatz Gyula pol­gármester fogadta a vendégeket. Hétfőn dél­után megtekintették a várhegyi ásatásokat és a többi nevezetességet, "majd előkelő, hagy és lelkes közönség előtt a Verhovina énekkar a Katolikus Legényegylet dísztermében hang­versenyt adott. Demko Mihály volt tarto­mány,gyűlési képviselő köszöntötte az énekkar nevében a"z esztergomiakat. A nagysikerű hangverseny a Himnusz eléne-k’ésével végző­dött. — SÚLYOS VASÚTI SZERENCSÉT­LENSÉG ROMÁNIÁBAN. Bukarestből je­lentik: A bukarest—konstanzai vasútvona­lon tegnap este súlyos szerencsétlenség tör­tént. Sarulasti _ állomáson egy személyvo­nat hibás váltóállítás következtében kisik­lott és több kocsija darabokra törött. A ro­mok alól négy halottat és három súlyos se­besültet ástak ki. — Halálragázolt egy napszámost *a társas­gépkocsi. Zsámbékról jelentik: A zsámbéki társasgépkocsi-járat egyik kocsija Budapest felé haladtában Zsámbék határában elgázolta Elbert Miksa napszámost, aki azonnal meg­halt. A vizsgálat eddigi adatai szerint' a sze­rencsétlenséget Elbert vigyázatlansága okozta. hét kiló tojást s ezt vitte el az anyjának. Amikor felfedezték a gyilkosságot, a gyanú rögtön Szilágyi Ferencre irányult, aki beismerte a gyilkosság elkövetését és azt is vallotta, hogy az anyja felbujtására ölte meg öreg nagybátyját. A szegedi ki­rályi törvényszék Szilágyi Ferencet gyil­kosság büntette miatt életfogytig tartó fegyházra ítélte, míg az anyja, özvegy Szi­lágyi Gyuláné a gyilkosságra való felbuj- tás bűntettéért ugyancsak életfogytig tartó fegyházbüntetést kapott. Ezt az íté letet a szegedi tábla helybenhagyta. A be­jelentett semmiségi panaszok folytán a királyi Kúria Gergics-tanácsa ma tár­gyalta Szilágyiék bűnügyét és dr. Moldo- ványi Géza kir. koronaügyészhelyettes fel­szólalása után a semmissgi panaszok el­utasításával mindkét vádlott büntetés * jogerőssé vált. — Bajtársi összejövetel. A losonci volt cs és kir. 29-es vadászzászlóalj Bajtársi Köre március hó 17-én, pénteken este 8 órakor tiszti összejövetelt tart a Dunapark-kávéház- ban (V., Pozsonyi-út 38). — MEGKEZDIK KOMÁROMBAN AZ I. SZÁMÚ VARERŐD LEBONTÁ­SÁT. Komáromi tudósítónk jelenti: A honvédelmi minisztérium megengedte, hogy a rozoga I. számú vár erődöt Ko­márom városa lebonttassa s az így nyert anyagot a város a saját maga részére felhasználhassa. Régi vágya Komárom lakosságának, hogy azokat a vár épület eket, amelyek használhatatla­nok, a kincstár lebontatni engedje. A régi, közös hadseregnél ez az óhaj ke- resztülvihetetlen volt, a csehszlovák ka­tonai' vezetés szintén nem akart hallani a városnak erről a jogos óhajáról. A magyar királyi honvédelmi miniszté­rium azonban - belátta, hogy a város­nak ez jogos kérése. Ezzel a komáromi munkanélküliek több hónapiq tartó ke­nyérkeresethez jutnák. A szükséges in­tézkedéseket Csukás István dr. városi főjegyző, valamint Ruttkay Endre vá­rosi mérnök már megtette: Komárom ■ ódon falai közé friss levegő áramlik. — Izgatás a keresztény hitfeiekezet ellen. Virrasztó Koppány Mihály a „Turáni Roham” című nyomtatványban cikket írt, amelyben többek között azt állította, hogy az egyház erőszakosan térít és a keresztény egyházak a nemzetköziséget terjesztik. Megemlítette, hogy Szent Bertalan éjszakáján 4000 embert végeztek ki, azonban ez a pusztítás elenyésző csekélység ahhoz képest, ami a későbbi időik folyamán történt. A büntetőtörvénvszék e közlemény miatt Virrasztó Koppány Mihályt hitfeiekezet elleni izgatás sajtóvétsége miatt kétheti fogházra ítélte el. Ezt a büntetést a tábla egyhónapi fogházra emelte fel. A be­jelentett semmiségi panaszokat a Kúria Kvassay-tanácsa a mai napon tartott tárgya­lás után elutasította, s ezzel a tábla ítéletét jogerőre emelte. — összehívták a jugoszláv szenátust.. Bel- grádból jelentik: Korosec, a szenátus elnöke március lő-ére ülésre hívta össze a szenátust. — Rimaszombat ereklyés országzászlója. Rimaszombati tudósítónk jelenti: A felszaba­dulás után Tolna nagyközség és a budapesti Gömör és Kishont Vármegyei Egyesület aján­lották föl országzászlókat Rimaszombat város magyarságának. A zászlófel ajánlások ügyé­ben most az Ereklyés Országzászló Nagybi­zottság úgy határozott, hogy a tolnai zászlót Tolna nagyközség kapja, míg a budapesti ,,Gömöriek” zászlóját Rimaszombaton avatják föl na.gy ünnepély keretében pünkösdvasár­napján. — Ismét tél van Romániában. Bukarestből jelentik: Az egész országban ismét beköszön­tött a tél. Bukarestben hétfőn egész nap ha­vazott s a hóesés még kedden reggel sem ha­gyott alább. A Fekete-tengeren hatalmas or­kán dühöng. FELVIDÉKI — Hóvihar Newyork államban — 27 ha­lait. Newyorkból jelentik: Newyork állam­ban hétfőn heves hóvihar tombolt. A hóvihar­ban az eddigi jelentések szerint 27 ember vesztette életét. A hóvihar komoly zavarokat okozott a közlekedésben. A newyorki felhő­karcolók körüli részletet el kellett zárni, mert az egyik felhőkarcolóról lezuhanó jég és hó­tömeg átütötte az egyik iroda tetejét és több tisztviselőt megsebesített, 1 MAGYAR Telefon:! 44-400 HÍRLAP Szerkesztőség és kiadóhivatal: Budapest, Vili, József-körút 5 Gyér ‘ /nk|nt kfrik a «hashajtót, ha mär /esszéi Darmttíl Kaptak. A Dar mai Ize kitűnő és fájdalom nélkül hat Darmolt adjon űn j u .111 n jí gyermekeinek VJ Milyen idővárha A Meteorológiai Intézet jelenti március 14-én délben; Várható időjárás Magyarországra a következő 24 órára: Nyugati-északnyugati szél. Nyugatról növekvő felhőzet. Több he­lyen eső, havaseső és havazás. Az éjszakai fagy gyengül. A nappali hőmérséklet alig — Uj ötpengős ezüstérmék. Az 1929: XXVI, te., illetőleg a 75HV1938. M. E. számú ren­delet alapján vert ötpengős ezüstérméket a Magyar Nemzeti Bank budapesti főintézete és vidéki fiókjai útján március 15-től kezdve hozza forgalomba. Az erről szóló hirdetményt a hivatalos lap szerdai száma közli. Az új öt- )engős ezüstérmék egyik lapján a Kormányzó úr őfőméltóságánaik arcképe van. E lap kör- '.rata Vitéz Nagybányai Horthy Miklós, Ma• jyaA'ország Kormányzója. A kép alsó szélén a tervező művész neve: Berán L. van feltüz­elve. Az érme másik lapján a magyar cinur a Szent Koronával van elhelyezve. E lap körirata: Magyar Királyság. Ezen a lapon van az értékjelzés, a verési évszám és a magyar királyi állami pénzverő jelzése. A a érme átmérője 86 milliméter, súlya 25. gramm. — Földesi Gyula képviselő mondja az ün­nepi beszédet március 15-én az Országzászló­nál. Az Eraldyés Országzászló Nagy bizott­sága március 16-én ünnepélyes őrségváltást rendez, amelyre a BSzKRT levente szakasza és a MÁV Törekvés-zenekara vonulnák ki. Aa ünnepi beszédet Földesi Gyula volt szenátor, országgyűlési képviselő mondja. — Kinevezés. A belügyminiszter kinevezte Zemplén vármegye törvényhatósági bizottsági örökös tagnak Dienes Adorján nagykövesdi kamarás-plébánost, a jónevü felvidéki íróem­bert. (—) Csehországban szigorú feltételek­hez kötik az ingatlanok bérbeadását. Prá­gából jelentik: A cseh kormány rendeletet adott ki, amely szerint a jövőben gazda­sági egységet képező birtokok, tanyák csak a hatósági beleegyezéssel és csak ,fi; zikai személyeknek adhatók bérbe. Nen. fizikai személyek számításba nem jöhet­nek. A rendelet nem vonatkozik az egyes parcellák bérbeadására. A rendelet intéz­kedik arról is, hogy azok a fizikai szemé­lyek, akik bérletében több, gazdasági egysé­get képező birtok van, úgy azt kötelesek a hatóságok rendelkezésére bocsájtani. A rendelet célja az, hogy bekapcsolják a ter­melési folyamatba azokat a mezőgazda- sági családokat, akik az őszi események következtében egzisztenciájukat vesztették. (—) Gyári szerszámkezelő-tanfolyam a kassai ipariskolában. A m. kir. iparügyi miniszter a kassai m. kir. állami felsoipar­iskolánl gyári szerszámgépkezelő szak­munkás előkészítő rajz- és gyakorlati tan­folyamokat engedélyezett. — Kistoromya és Szöllőske község is a tokaj- hegyaljai borvidék zárt területéhez tartozik. A m. kir. minisztérium 2599/1939. M. E. számú rendeletével kimondotta, hogy a bor­törvényben (1036. évi 5. t.-c. 25. §-a) felso­rolt községeken kivül a Magyar Szent Koro­nához visszacsatolt és Zemplén vármegye te­rületén fekvő Kistoronya és Szöllőske község is a Tokaj hegyaljai borvidék zárt területé­hez tartozik. — Rimaszombati lelkész előadása Miskol­con. Rimaszombati tudósítónk jelenti: Varga Imre rimaszombati református lelkész a mis­kolci református egyház meghívása folytán, vasárnap nagy figyelemmel hallgatott elő­adást tartott Miskolcon A magyar szenvedés áldása címmel. A nemzetpolitikai szempont­ból is igen értékes előadást Farkas István, református püspök megnyitó beszéde vezette be. Varga Imre előadását szélesmedrű, érde­kes megbeszélés követte. — Egyed Aladár rimaszombati prédiká­ciója: Rimaszombati tudósítónk jelenti: Már­cius 19-én, vasárnap este 6 órai kezdettel templomi ünnepélyt rendez a rimaszombati evangélikus egyház Egyed Aladár volt s&jó- gömöri lelkész, jelenleg szegedi főesperes közreműködésével, aki ugyanaznap a délelőtti istentiszteleten is prédikálni fog. A délutáni ünnepélyen Rajner László operaénekes is közreműködik. — Ankalába utazik a bolgár mini$»t«rel- nök. Szófiából jelentik: A töröl^iformái) meghívására Kiosszeivanov bolgáűrminisztg elnök hivatalos látogatásra Ankarába uta A miniszterelnök jwerdán délután kel út/a. Petzii oékésszentaikR# jftagyarpera zőnyeget íJKiafclfsabb árba( lövök. KUXN -ffUüN Buds * szőn; , _ s e r é 1 e k ira. Minden másfajta veszek. Meghívásra lest, Kossuth Lajos» güzlet.

Next

/
Oldalképek
Tartalom