Felvidéki Magyar Hirlap, 1939. február (2. évfolyam, 26-48. szám)

1939-02-03 / 27. szám

Ára: 10 fillér Előfizetési ár évente 36.— P, félévre t8.— P, negyedévre 9.— pengő, havonta 3.— pengő egyes szám ára fO fillér vasárnap 20 fillér. POLITIKAI NAPILAP Szerkesztőség V, Honvéd-utca fO. Tel.: t25-350 Kiadóhivatal: Budapest, Vili., József-kőrút 5. sz Teléfon, kiadóhivatal é.« hirdetési osztály 1-444-00 BOJVJSfET francia külügy­miniszter Berlinbe utazik A nagyjelentőségű diplomáciai utazás összefüggésben áll a nemzetközi helyzet javulásával — Chamberlainnek 258:133 arányban bizalmat szavazott az angol alsóház A felvidéki ipar Álig múlik el nap, hogy ne hallanánk fontos intézkedésekről, amelyek a Fel­vidék érdekeit szolgálják. A felvidéki minisztérium lázasan dolgozik, ez az egyetlen központi hivatal, amely neon ismer hivatalos időt, ablakai még éjjel is ki vannak* világítva, jeléül annak, hogy ott munka, lázas munka folyik. Az elmúlt napokban egyre több olyan esemény történt, amely ennek a szer­vező és előkészítő munkának az ered­ménye. Most a gazdasági föladatok gyors lebonyolítása a főgond. Odafenn a csehek kivonulása után a gyárakban és üzemekben megállt a munka, a cseh tőke elmenekült vagy szabotálni akarja a termelést. A kormány a felvidéki minisztérium szakértőinek előterjeszté­sére kiküldte kormánybiztosait, hogy a megállt gazdasági gépezet kerekeit új­ból termelő munkára lendítsék, kenye­ret adjanak a munkanélkülieknek és állást a mindenből kiszorult felvidéki fiatal értelmiségnek. A felvidéki munka megindulásának új reményét jelképezi az a két érdek­szövetkezés is, amely most zajlott le. Megalakult a felvidéki malomiparosok országos egyesülése és a felvidéki gyár­iparosok országos szövetsége, öröm hallanunk e két megmozdulásról, bár­mily görbe szemmel néznek is rájuk bizonyos kegyelmesek, akik a felvidé- kiségről szeretnének már szót se hal­lani. Nem felvidéki szeparatizmust jelképez ez a két gazdasági tömörülés, hanem gazdasági szükségszerűséget, azért kell ilyen külön szerv, mert a Felvidéken egészen külön gazdasági föladatok vannak, egészen újak, egé­szen mások, mint az anyaországban. Itt elölről kell építeni. Egészen elölről. Mindenekelőtt jóvá kell tenni húsz év bűneit. A Felvidék egykor virágzó ipara a cseh megszállás gazdasági po­litikája következtében tönkrement, el­tűnt. A Felvidéket „ipartalanították“. A cseh gyárak nem ismertek pardont. A magyar kormány által megteremtett gyárakat versenyen kívül helyezték, vagy egyszerűen a régi tarifális rend­szer megtartásával, vagy ha máskép­pen nem ment, a kartellek fojtogató polipkarjaival szítták ki belőlük az éle­tet. Elsősorban a magyarlakta terület iparvállalatait ölték meg. Csak egyet említünk: Losoncot. Losonc volt a há­borúelőtti Magyarország hetedik gyár- városa, mintegy négyezer munkásnak volt kenyere gyáraiban. Ma csendes raktárak, ásítanak és hallgatnak ott, ahol egykor gépek dübörögtek és mun­káskéz dolgozott. A cseh vállalkozók először letarolták a felvidéki ipart s aztán maguk építettek új gyárakat a magyar vállalkozások romjain. De jzt sem a magyar vidéken tették,, hanem a Vág völgyében, a hegyek közt. Erre az ipari halálmezőre kell most Varázsolni új magyar életet. Ezért kell itt kétszeresen nagyobb vállalkozási kedv, kétszeresen több be­fektetés, mint az anyaországban. Ná­lunk a visszaiparosítás nemcsak gazda­sági kérdés, hanem elsősorban szociális probléma. Kenyeret kell adnunk mun- kanélkülieinknek, mert munkanélküli segélyt nem adnak nekik. És nálunk átmeneti nehézség is van. Városaink Csaknem mind határvárosok lettek. R ó m s. február 1. Parisból jelenti a Stefan! Iroda: L ■ ' , '. l . > Bonnet külügyminiszter legközelebb Berlinbe utazik, hogy visszaadja Ribben- trop német birodalmi külügyminiszter legutóbbi párisi látogatását. Bonnet elha­tározását összefüggésbe hozzák a nem­zetközi helyzetnek a legutóbbi napokban bekövetkezett javulásával. Ftandin fel­szólította Datadteri, hogy ismerte ei Franco kormányát Páris, február 1. A jobboldal és a bal oldal egyaránt fokozott külpolitikai te vékonyságét fejt ki. A jobboldal a spanyol nemzeti kor­mány diplomáciai elismerését akarja keresztülvinni, a baloldal pedig nem­zetközi értekezletet akar összehívatni az összes vitás kérdések és különösen a leszerelési probléma tisztázása ér­dekében. A jobboldal mozgalmát Flandin volt miniszterelnök irányítja. A volt minisz­terelnök kedden parlamenti csoportot szervezett a spanyol—francia viszony megjavítására s á csoporthoz már az első nap 123 képviselő csatlakozott. A bal­oldali pártok kivételével a kamara vala­mennyi pártja képviselve van ebben a csoportosulásban. Flandinék azt a célt tűzték ki maguk elé, hogy Gazdasági piacuk tehát átlag a felére csökkent, a kereseti lehetőségek meg­csappantak. A határvárosok ipari vál­lalkozásai többnyire nemcsak piacuk jelentékeny részét, de nyersanyagforrá­saikat is elvesztették. Tehát itt a nyers­anyagbeszerzés különleges új föladatai is terhelik a gazdasági tényezőket és a segítésükre kötelezett kormányzatot. Ezeket a speciálisan helyi bajokat a magyarországi érdekszervezetek nem ismerik, ezért nem is tudják úgy kép­viselni, mintha a saját gondjaik volná­nak. Segíts magadon, Isten is meg­segít, mondja a közmondás, a Felvidék vállalkozói is elsősorban a saját ke­zükre, az önsegélyre gondolnak. Ezért szervezkednek külön a saját külön ba­a legrövidebb időn belül normális viszonyt tertmíenck Franciaország és a nemzeti Spanyolország között. Flandin volt miniszterelnök szerdán dói előtt felkereste Ualadier' miuiszterelnö köt a hadügyminisztériumban és az újon r an alakult csoport nevében felszólított.. őt a spanyol nemzeti kormány elismeré­sére. Flandin több mint egy óra hosszat tartózkodott a miniszterelnöknél és igye­kezett meggyőzni őt arról, hogy az adott' körülmények között Franciaországnak fel­tétlenül fel kell vennie a diplomáciai kapcsolatokat Franco tábornokkal. A baloldal akciója, amely nemzetközi értekézlet összehívására irányul, nyilván azt a célt szolgálja, hogy helyreállítsa a. szocialista párt meggyengült külpoli­tikai tekintélyét. Az akció szocialista vezérei azt han­goztatják, hogy a vitás nemzetközi kérdések rendezésére Franciaország­London, február 1. Az alsóház éjsza­kai ülésében Chamberlain miniszterelnök nagy beszéde után szavazásra került sor. Már jóval elmúlt éjfél, amikor a szava­zást megejtették. A kormány napirendi jaik leküzdésére. Mert bizony sokszor nemcsak kevés megértésre, hanem nem egyszer érdekéÚentétre is találnak az anyaországi érdekszervezeteknél. Helyes és életrevaló dolog, hogy gaz­dasági életünk lendítői, a vállalkozó szellemű teremtő felvidéki magyarok külön gyáripari szervezetet létestettek. A Felvidéknek meg kell kapnia az ipartámogatás terén a magáét. A fel­vidéki tájipar, amely természetes nyersanyagforrással rendelkezik, meg fogja találni számításait, csak biztosí­tani kell, hogy lábra kaphasson. De azok a vállalkozások is megér­demlik a támogatást, amelyek más vi­dékről, esetleg külföldről kapják anya­gukat: ezek talpra állítása szociális nak kell megtennie a kezdeményező lépéseket. Ä szocialista képviselők most íveket kö­röztetnek a parlamentben és aláírásokat gyűjtenek a határozati javaslatukhoz, amelyben fel akarják szólítani a kor­mányt, tegye meg az első lépéseket egy ilyen nemzetközi értekezlet összehívása érdekében. A nemzetközi konferencia célja, a határozati javaslat szövege sze­rint, a nemzetek békéjének és együttmű­ködésének biztosítása, valamint a nem­zetközi leszerelés végrehajtása lenne. Szurics párisi szovjétnagykövet kedden este felkereste Bonnet külügyminisztert és aziránt érdeklődött, mi a felfogása a francia külügymi­nisztériumnak Hitler Adolf birodal­mi gyűlési beszédéről. A kamara külügyi bizottságának elnöke, Bérenger szintén tájékoztatást kért a kül­ügyminisztertől a hivatalos francia állás­pontról. javaslata mellett 258 képviselő szavazott, ellene 133. Butler külügyi államtitkár a kormány nevében záróbeszédet mondott, amelyben főleg az ellenzéki szónokoknak azzal a föladat. A Felvidéken munkaalkalma­kat kell teremteni, sokkal többet, mint eddig van, mert az átcsatolás alapjá­ban rendítette meg termelésünket éa „átmenetileg“ mérhetetlen sok koldus maradt a gazdasági .romok helyén. A magyar kormánynak testvéri köteles­sége a Felvidék iparát hathatósabban támogatni, mint az anyaország iparát. Ha kell, akkor párhuzamosan az óha­zai ipar érdekeivel, de ha kell, akkor esetleg annak rovására is. Ha kell, ak­kor nyersanyagbehozatali vámkedvez­ménnyel, ha kell szállítmányozási en­gedménnyel, ha kell, adókedvezmény- nyel. És sürgősen kell mindezt adnia, mert munkanélkülieink éheznek. S az éhezőnek kétszer ad az, aki gyorsan ad. Chamberlain nagy győzelme az angol alsóházban

Next

/
Oldalképek
Tartalom