Felvidéki Magyar Hirlap, 1939. január (2. évfolyam, 1-25. szám)

1939-01-26 / 21. szám

t939 JANUÁR 26. CSÜTÖRTÖK TEia?lBEKi i^C&ARH I RMB 9 Hírek: WW—I— ......—i■'' moaBmmmmmsammmmmmm ■ ■ v ■—i Milyen idő várható? A Meteorológiai Intézet jelenti január 25-én délben: Várható időjárás a követ­kező huszonnégy órára: Ma még élénk szél. Holnap délelőtt csendesebb idő. Változó felhőzet, sok helyen köd. Egyes helyeken — főleg a Felvidéken — kisebb eső, a hegyeken havaseső. Az éjszakai le­hűlés fokozódik, a nappali hőmérséklet alig változik. — A kormányzó megengedte, hogy Uray kabinetirodái főnök a német Sas­rend nagykeresőjét elfogadja. A kor­mányzó a nuig'yar királyi külügyminisz­ter előterjesztésére megengedte, hogy dr. Urai Uray István magyar királyi titkos tanácsos, a kormányzó kabinetirodájá­nak főnöke, a német Sasrend nagyke­resőjét elfogadja és viselje. — Rozsnyó díszoklevelet adott át Lit- tay altábomagynak. Tudósítónk jelenti: Rozsnyóra november 8-án vitéz Littay András altábornagy a miskolci hadtest parancsnoka vonult be a honvéd csapa­tok élén. A városi tanács a felszabadítás emlékére művészies kivitelű emlékokle- vóllel tüntette ki az altábornagyot. Múlt szombaton nyújtották át a rozsnyói vá­rosháza tanácstermében a városi tanács tagjai az oklevelet vitéz Littay hadtest- parancsnoknak. — RÓTT NÁNDOR VESZPRÉMI PÜSPÖK NYUGALOMBA VONUL. Kaposvárról jelentik: Rótt Nándor dr. veszprémi megyéspüspök most bo­csátotta ki újévi első pásztorlevelét, amelyben közli, hogy 21 évi főpásztor- kodás után nyugalomba vonul és he­lyét átadja Tóth Tihamér dr. koadju- tor püspöknek. — Pünkösd másodnapján állítják fel újra a rozsnyói Kossuth-szobrot. Tudó­sítónk jelenti: Kossuth Lajosnak, a ma­gyar szabadság atyjának a rozsnyói Rá- kóczi-téren levő szobrát a cseh megszál­lás első napjaiban légionárius katonák' lerombolták. Az erősen megrongált" szo- bór- 20 évig a városi raktárban hevert, ahonnan pár nap előtt szállították el Budapestre, Róna József, a szobor alko­tójának műtermébe kijavítás végett. A szobrot ismét felállítják régi talpazatára s pünkösd másodnapján országos ünnep­ség keretében leplezik le újra. A talpa­zatba belevésik a cseh lerombolás és az újra felállítás idejét is. — Előadás a fasizmus politikai szervezetéről. A fasiszta Olaszországot ismertető tudományos előadássorozat keretében 27-én, pénteken dél­után fél hét órakor tartja a Mediterrán Munka- közösség harmadik előadását a Budai Vigadó nagytermében {II., Corvln-tér). Ez alkalommal Berdin Kálmán dr., a munkaközösség ügyveze­tője tart előadást „A fasizmus politikai szer­vezete“ címmel. Míg az előadássorozat két első előadása a fasizmust általános szempontokból tárgyalta, addig már a pénteki előadás meg­kezdi a kérdés részletekbe menő ismertetését. Részletesen ismerteti azt a politikai szerveze­tet, amellyel a magyarság nagy barátja, Mus­solini megvalósította Olaszországot nagygyá tevő eszméit. Az előadás iránt épp ezért a leg­szélesebb körű érdeklődés mutatkozik. A ma­gyar közönség mindig a legnagyobb figyelem­mel fordul a baráti fasiszta Olaszország min­den életjelensége felé és különösképen érdekli az a nagyszerűen működő politikai szervezet, amely módot adott a fasizmus eszméinek meg­valósuláséra. Az előadó Berdin Kálmán dr. éveken át behatóan tanulmányozta a legújabb államalakulatok első szervezeti kérdéseit és a Munkaközösségen belül ennek a kérdésnek ő a szakelőadója. Előadásában elsősorban a fasiz­mus politikai szervezetének leglényegesebb és legjelentősebb pontjait fogja megvilágítani. Az előadás látogatása díjtalan. — Telepes birtokok szétosztása az Ipolysági járásban. Ipolyságról jelentik: Az ipolysági járás területén megkezdő­dött a volt telepes-birtokok szétosztása. Az igénylők 1—5 holdas kisbérieteket kapnak. Ugyancsak megkezdődött a föld- mívelésíigyi minisztérium kedvezményes vetőmag- és gyümölcsfa-akciója. — Óriási náthalázjárvány Csehország­ban. Prágából jelentik: Cseh- és Morva­országban a náthalázjárvány rendkívüli méreteket ölt* A rendes gazdasági és kulturális életet alig tudják fenntartani. A hivatalok és iskolák üresek, a színha­zak majdnem minden este kénytelenek műsorukat megváltoztatni. Briinnben a megbetegedések számát ötvenezerre be­csülik. Különösen az iparvidékeken for­dulnak elő tömeges megbetegedések. A brünni fegyverműveknól 1200 munkás és 150 alkalmazott fekszik betegen. Az or­vosok hangoztatják, hogy a betegség le­folyása általában veszélytelen. Eddig öt halálesetet jelentettek szövődményes tü­dőgyulladás következtében. Borzalmas földrengés Dél-Amerlkában Concepcion városa és százkiíométeres körzetben minden város és község elpusztult Buenos Aires, január 25. A szer­dára virradó éjjel heves földrengést ész­leltek Mendoza, Tucunian és Cordoba ar­gentínai tartományokban. A délamerikni földrengés egész Chilére és Argentínára is kiterjed. A földrengés fészke a Chilei Concepcion város környé­kén lehetett s nemcsak ez a város pusz­tult el, hanem százkilométeres körzetben egyetlen község és város sem maradt épen. Angol, Pailallegue és Parall váro­sok szintén romokban bevernek. A chilei köztársaság elnöke, Aguirre szerdán reggel a katasztrófa színhelyére utazott s vele ment a chilei kormány ál­tal kiküldött mentőexpedició is. A had­ügyminisztérium több katonai repülőgé­pet küldött ki, hogy állítsák helyre a rá- dióösszeköltétést a főváros és a földren- géssujtotta terület között. Attól tartanak, hogy a földrengés úgy anyagiakban, mint emberéletben sokkal nagyobb káro­kat okozott, mint eleinte hitték. Argentínában főleg Mendoza, Tucunian és Cordoba tartományok sínylették meg a 45 másodpercig tartó éjszakai földlö­kést. A kár itt is igen nagy, részletek azonban nem ismeretesek. — Meghalt a budapesti büntetőtör­vényszék elnöke. Súlyos gyász érte a magyar igazságszolgáltatást, Gadó Ist­ván, a kiváló kriminálist» jogász, a bu­dapesti királyi büntetőtörvényszék el­nöke 63 éves korában, a Lénárt-féle kli­nikán az éjjel meghalt. G a d ó István hosszabb időn keresztül a vidéki bírósa­goknál, illetve ügyészségeknél működött és csakhamar feltűnt kiváló jogászi tu­dásával. A háború befejezése után a bu­dapesti büntetötörvényszékro helyeztél: át tanácselnöki minőségben. Itt azzal kezdte meg a bírói tevékenységét, hogy a Tisza-fóle gyilkossági bünpör főtár­gyalásán elnökölt. Rövid idő múlva a budapesti királyi ítélőtáblához, majd a magyar királyi kúriára került, ezt köve­tően a tábla egyik büntetőtanácsának elnöke lett s ebből a pozíciójából került mint elnök a budapesti királyi büntető- törvényszék éléro. Hosszabb idő óta be­tegeskedett. Gégebaj támadta meg s ezért az utóbbi időkben már nem veze­tett főtargyalást. — CHAMBERLAINT NOBEL- BÉKED1JRA AJÁNLJÁK. S t o c k - hóimból jelentik: A svéd országgyű­lési képviselők egy csoportja azzal az indítvánnyal fordult a Nobel-bizóttság elnökéhez, hogy a békedíjjal Chamber­lain angol miniszterelnököt tüntessék, ki. — öngyilkosságot kísérelt meg, mert elhagyta az ura. Kassai szerkesztősé­günk jelenti: A Tüzér-utca 29. számú ház kapualjában ma egy idősebb a,sz- szony beretvával felvágta az ereit, mire rátaláltak annyi vért vesztett, hogy hal­dokolva szállították kórházba. Megálla­pították, hogy az öngyilkos asszony Ko- vánda Ferencné, aki két héttel ezelőtt jött Losoncról Kassára leánya látogatá­sára. Férje, aki 55 éves, hetekkel ezelőtt megszökött egy fiatal lánnyal és ezt vette annyira szívére Kovándáné, hogy ma öngyilkosságot kísérelt meg. — Halálozás. Szepesházy Kálmánná szül. Sáfrány Gizella, nyug. erdőtauácsos neje, éle­tének 60. évében, hosszú szenvedés után Rima szombatban elbúnyt. Az elhúnytat férjén, gyer­mekein és unokáin kívül kiterjedt, előkeld rokonság, köztük testvére, vitéz Sáfrány Géza m. kir. honvédtábornagy gyászolják. — Tanfolyam Balassagyarmaton felvidéki katolikus leányok részére. Balassagyarmatról jelentik: A felvidéki katolikus leányegyesü­letek számára a Katolikus Leányok Országos Szövetsége Balassagyarmaton ifjúsági vezető­ket képző tanfolyamot rendez, amely kedden kezdődött és öt napig tart. Kassa, Komárom, Rimaszombat, Léva, Párkánynána, Ipolyság, Rozsnyó, Fülek, Feled, Losonc, Tornaija' és Gáes küldték el jelöltjeiket, hogy az anya­ország leányszervezetét megismerjék. A tan­folyam előadói között Huszár Károly ny. miniszterelnök, Drahos János pápai proto- notárlus és Mthalovies Zsigmond, az Actio Catholiea országos igazgatója szerepel. — MEGHALT III. NAPOLEON EGYIK KATONAJA. Páriából jelen­tik: A normandiai Cahors városkában most kait meg az 1870—71.-i német• francia háború legöregebb katonája, Chalon városi tanácsos. Az öreg katona, aki III. Napoleon seregében minded nevezetesebb csatában résztvett, nagyon magas kort ért meg: nemrég töltötte be 94-ik életévét. — Szontagh Zoltán gömöri alispán a gyó­gyulás útján. A pénteken éjszaka súlyos mű­téten átesett Szontagh Zoltán gömöri alispán állapotában örvendetes javulás állott be. A nagybeteg láza erősen csökkent s közéízéso is szemmelláthatótag megjavult, aminek kö­vetkeztében az éjszakát nyugodtan .átpihen­hette. Kedden délelőtt már megnyugtató hí­rek érkeztek a rimaszombati kórházból, ahol Szontagh alispán Bender Ferenc dr. igazgató­főorvos kezelése alatt áll. A kedvező híreket Gömörmegye közönsége megnyugvással fo­gadta. • ­— AZ ANGOL KIRÁLYI PÁR EL­LÁTOGAT ROOSEVELT CSALÁDI BIRTOKÁRA. Washingtonból jelentik: Roosevelt elnök felesége kedden beje­lentette, hogy az angol fenségekét meg­hívták az elnök nyári otthonába, Hyde parkba. Az angol királyi pár a new- yorki világkiállítás megtekintése után ellátogat Roosevelt családi birtokára. — A rozsnyói bányák az ózdi igazgatóság hatáskörébe kerülnek. Rozsnyóról jelentik: A Rimamurányi Társaság rozsnyói bánya­igazgatósága, amely húsz éven át működött a cseh megszállás alatt lévő bányavárosban, most feloszlik. Az igazgatóságot április végén szüntetik meg; a visszakerült bányák az ózdi igazgatóság hatáskörébe kerülnek. — Tokói cáfolja ; Chamberlain meghí­vásának hírét. Tokióból jelentik: A ja­pán külügyminisztérium szerdán délelőtt megcáfolta azokat a híreszteléseket, hogy a japán kormány meg akarja hívni To­kióba Chamberlain angol miniszterelnö­köt. Tokió és London túlságosan mésszé van egymástól, ~ mondja-á félhivatalos közlemény -* s ez a nagy távolság nem nagyon teszi, lehetővé a?- angol minisz­terelnök tokiói látogatását. Ha azonban Chamberlain mégis Tokióba akarna jönni, akkor ugyanolyan szívélyes fo­gadtatásban lesz része, mint bármelyik idegen hatalom felelős miniszterének, aki személyes látogatás révén juttatná kife­jezésre érdeklődését a távolkeleti helyzet iránt. — MINISZTERI RENDELET A MŰN- KASOK GYERMEKNEVELÉSI PÓT­LÉKÁRÓL. Az iparügyi miniszter ren­deletét adott ki, amelyben az iparban (kereskedelemben), valamint a bányá­szatban és a kohászatban alkalmazott munkások gyermeknevelési pótlékáról szóló 1938:XXXVL t.*c. hatálybalépte­tése és az azzal kapcsolatos rendelkezé­sek tárgyában múlt év december 30-áu kiadott rendeletét azzal egészíti ki, hogy a gyermeknevelési pótlékra vonatkozó igénybejelentéshez a gyermek születési anyakönyvi kivonata helyett a gyermek születéséről szóló anyakönyvi „Értesí­tés“-! is lehet csatolni. — AZ EGYESÜLT ÁLLAMOK EGYMILLIÓ EMBERT TUD FEGY­VERBE ÁLLÍTANI. W ashingtou* b ó I jelentik: Beck vezérőrnagy a kép­viselőház katonai bizottságában kije­lentette, hogy .az Egyesült Államok háború esetén azonnal egymillió em­bert tud fegyverbe állítani. Már béke­időben is gondoskodni kell korszerű hadi felszerelésről, mert az amerikai hadsereget jelenlegi felszerelésével nem lehet háborúba küldeni. Ezért a Roosevelt elnök által javasolt 553 mil­lió dollár hitel megszavazását kérte a képviselőháztól. — Budapest polgármesterének bo­roszlói útja. Január 29-ón leplezik le ün­nepélyes keretek között a középkori bo­roszlói városháza. dísztermében Mátyás kirákv karrarai márványszobrát, amelyet a székesfőváros ajándékozott Boroszló városának a két várost összekötő törté­nelmi kapcsolatok emlékére. Mátyás ki­rály ugyanis valamikor ura volt Boroszló városának és a boroszlóiak ma is hálás kegyelettel emlékeznek meg róla. Az ünne­pélyes leleplezésre Boroszlóba utazik Szendy Károly polgármester, N'émethy Károly tanácsnok, valamint a szobor al­kotója, Antal Károly, a Ferencz József- díj nyertes szobrászművész is. — Glock Géza erdőmérnöklit a kassai erdő- igazgatósághoz osztották he. A földmívelés- ügyi miniszter Glock Géza oki. erdőmérnök volt m. kir. főerdőmérnököt ideiglenesen be­osztotta a kassai m. kir. erdőigazgatósághoz.- SÁTORALJAÚJHELYEN TÁR­GYALJAK ÚJRA A KÉT KASSAI HA­LÁLRAÍTÉLT FEGYENC ÜGYÉT. Kas­sai szerkesztőségünk telefonjelentése sze­rint a két halálraítélt kassai fégycneet, akiknek szökési esetéről és elfogatásuk- ról hetekkel ezelőtt beszámoltunk, Sátor­aljaújhelybe szállították és ügyüket új­ból ott fogják tárgyalni. — A NEMZETI BANK FŐTANÁ­CSÁNAK ÜLÉSE. A Magyar Nemzeti Bank főtanácsa január 25-én ülést tar­tott, amelyen az üzletvitelről szóló je­lentés meghallgatása után a közgyűlés előkészítésével, valamint folyó és ad­minisztratív ügyekkel foglalkozott. — Megszűnt a „Narodny Osvobozeny“. Prágából jelentik: A prágai kormány a mai nappal beszüntette a baloldali Na­rodny Osvobozeny című napilapot. A be­tiltáshoz semmiféle hivatalos magyará­zatot nem fűznek. A lap, amely eredeti­leg a cseh légionáriusok sajtószerve volt, az utóbbi időben a Benes-párt szócsöve lett. — BÖRTÖNRE ÍTÉLTEK KÉT LEN- GYEL ÁLLAMPOLGÁRT, MERT TOR- VÉNYELLENESEN ÁTLÉPTÉK A55 UKRÁN HATÁRT. Varsóból jelentik: Az Ukrán Hírek című kőnyomatos je­lentése szerint a stryjl törvényszék most tárgyalta két ukrán nemzetiségű lengyel állampolgár ügyét, akik tör­vényellenesen átlépték a ruszinszkói lengyel határt. A törvényszék arra az álláspontra helyezkedett, hogy a vád­lottak a honvédelmi kötelezettség ellen vétettek és Lengyelország törvényei el­lenére lépték át a lengyel határt. A két vádlottat két-két évi börtönbüntetésre ítélték és politikai jogaikat öt évre fel­függesztették. Ciano elragadtatással nyilatkozott jugoszláviai útja eredményéről London, január 25. A Daily Telegraph jelenti, hogy Ciano gróf visszatérve Ró- hiába elragadtatással, nyilatkozott jygy; szláviai útja reredményéről, haugoztajv,^ hogy Sztojailinovics jugoszláv minispttVF/ elnök őszinte híve a megbékiilósnck és az együttműködésnek a dunai államok között­(—) A lengyel textilipari termelés az 1829. évi konjunktúrátokon. Varsói jelentés szerint a lengyel tixtilipar helyzete az elmúlt évben tovább javult s bár még pontos adatok nem állanak rendelkezésre, mégis megállapítható, hogy a textilipar foglalkoztatottsága 19.78-ban elértő, vagy talán meg is haladta az 1929. évi konjnnkturafokot, amikor a lengyel textilipar 178.000 munkást foglalkoztatott. (—) A kiviteli hitel biztosításának ügye. A budapesti Kereskedelmi és Iparkamara csü­törtökön délelőtt közgyűlést tart. Ezen többek között a vas- és gépipar kívánságára tárgyalni fogják a kiviteli hitelék biztosításának kérdé­sét is. Ezenkívül megvitatják a közszállítási szabályzat kiegészítésére vonatkozó rendele­tét is. (—) A franciák kivonulnak. a cseh-szlovál^ biztosítási üzletből, Prágából jelentik: A „Lá Nationaía“ francia biztosító társaság,, amely ívn összes francia vállalatok közül egyedül dolgoz­zon Csch-Szlovákiában, elhatározta, hogy fel­hagy ottani működésével. A biztosítási kölvóí nyékét cseh-szlovákiai vállalatoknak adják úti (—) Oroszország emelte a fűrészelt fa árát. Az orosz fűrészelt fa elhelyezés 1939. évi programját most hozták nyilvánosságra. Eb­ből megállapítható, hogy a fűrészelt fa’ áráí az 1938. évi legalacsonyabb állapottal . szem­ben standardonként 15 shillinggel emelHk. Oroszország — mint ismeretes — kötelezettsé­get vállalt, hogy 1939-ben nem exportál töb­bet 300 ezer standardnál. (—) A cseh gazdasági tárgyalások irány, elvei. Prágából jelentik: A gazdasági minisz­terek tanácsa sorozatos illésen foglalkozott azokkal n feladatokkal, amelyeket Chvalkovszky külügyminiszter berlini megállapodásai tettek szükségessé. Mint a Prager Tagblatt jelenti, a gazdasági miniszterek tanácsa megállapította^ a küszöbön álló gazdaságpolitikai tárgyú] irányvonalait. A tárgyalásokat Prüg^ÜTaz Il­letékes berlini helyek között áhhairntcltagAs* ban és szellemben vezctlk^^nnely megfelelj Chvalkovszky külügymintadtar berlini megijj "" podásalnnk. ^ A M AGY" TORNAIJAI 21 órakor a tartja A’ tárgy«or«f$rti$í 1. sütet fJ visel fife gyűlés j M. K. E. ' ‘ ges indaváJfy dósé előtt írás] gyűléséé /z é1 lettel Aá-la a M. K. E. RSZÁG [hoz RPÁT ÖS'ó év ívmskfúv 1LÉSÉ’ tárországi £ megalakUj megválasztó és mell raló feltartasz , el,vek n közgy yujtandók be).. A Ődőket ezúton is h: TORNAIJAI VEZETŐSÉGE.

Next

/
Oldalképek
Tartalom