Kegyes tanítórendi katolikus gimnázium, Sátoraljaújhely, 1922

3 Koczun Jakab, kegyesrendi áldozópap, az önképzőkör veze­tője, a 11. o. főnöke, tanította a magyar nyelvet a 11., VI. és Vili. o., a latin nyelvet a 11. o., az éneket a 11. ο. H. ó. sz. 18. T. é. sz. 8. Hofman Kristóf, kegyesrendi áldozópap, hitelemző, az I. o. főnöke, tanította a latin nyelvet az I. és VI. o., a magyar nyelvet az I. o. H. ó. sz. 18. T. é, sz. 7. Korcsiák Ede, kegyesrendi áldozópap, tanította a német nyel­vet a 111—Vili. ο. H. ó. sz. 19. T. é. sz. 6. Molnár Vince, kegyesrendi áldozópap, tanártestületi és érte- kezleti jegyző, a természetrajzi szertár őre, a VI. o. főnöke, tanította a természetrajzot az I—H. ο., IV—VI. ο. H, ó. sz. 13. T. é. sz. 6. Langhammer Béla, kegyesrendí áldozópap, a diáksegélyző és diákslöjd vezetője, hitszónok, tanította a hittant az 1—Vili. ο. H. ó. sz. 17. T. é, sz. 5. Hanuska Gyula, világi, a diákcserkészet vezetője, a rajzszer­tár őre, tanította a rajzoló mértant az 1 —IV. o., a görögpótló rajzot az V—Vili. o. H. ó. sz. 18. T. é. sz. 5. B) Rendkívüli tárgyak tanárai: Műének és egyházi ének: Koczun Jakab; szabadkézi és mű­vészi rajz:' Hanuska Gyula; Gyorsírás: Kontraszti Dezső ; hegedű és zenekar: Rorcsiák Ede. C) Hitoktatók : Görög katholikus hittan: Oravecz József, önálló gör. kath. hit­oktató ; Református hittan : Illosvay Ferenc, önálló ref. hitoktató ; Ág. hitv. ev. hittan: Dómján Elek, ág. hítv. ev. lelkész-főesperes; Izr. (statusquo) hittan: Róth Sámuel, rabbi, Fodor Sámuelek isk. ig. tan. és Lőwy Dezső izr. el. isk. tan; Izr. (orthodox) hittan: Opman Ignác,, orth. izr. elemi iskolai ig.-tanító. D) Iskolaszolgák : Bálint Balázs, rendes iskolaszolga, altiszt, meghalt 1923. május 28,, Titkó Pál napidíjas iskolaszolga 1923. márc. 16-tól, Szerbinya János, napibéres időszaki fűtőszolga. Főbb mozzanatok az iskolai évben. A tanári testületben nem történt változás. Az iskolai évet a rendes időben kezdtük, nem volt szénszünet,

Next

/
Oldalképek
Tartalom