Sárospataki Füzetek 9. (2005)

2005 / 2. szám - TANULMÁNYOK - Németh Csaba: Némethi Ferenc, Tokaj kapitánya

Németh Csaba meg.188 Márciusban a2onban Serédy György is gyámként lépett fel, s a királlyal utasíttatta Dobó Ferencet Tokaj átadásra. O vis2ont ennek nem tett eleget. Serédy e2ért S2eptember elején a Dobókkal rivalÍ2áló Perényi Gáborral megtámadta a várat.189 S2eptember 18-án Dobó István, akkori vajda Nádasdy Tamásho2, a2 ország nádoráho2 fordult halálosan beteg bátyja és éppen vajúdó uno­kahúga védelmében. Kérte, hogy parancsoljon rá Serédyre, hogy erőszak helyett jogi úton keresse az igazát. Kérése hatott, ám az 1556. január 15.- re kitűzött tárgyalást az özvegy kérésére elnapolták. Az ügy ezután se rendeződött, mivel Serédy György 1557-ben meghalt. Örököse, az ifjabb Gáspár pedig hiába panaszolta a királynak, hogy Tokajt és Kövesdet a kis János nevében egyik tisztje, a Zsófia által kinevezett Némethi Ferenc várnagy tartja birtokában.190 Flodinka Antal, Tokaj egyik első monográfusa úgy tudta, hogy az özvegy kisfia gyámságát Dobó Domokos beleegyezésével bízta tokaji várnagyára.191 Véleményünk szerint Némethi Ferencnek valamikor 1555. februárja és szeptembere között át kellett vennie a vár parancsnokságát. Az özvegy­nek az ostrom kivédéséhez egy hű, megbízható és jó katonai képességekkel rendelkező emberre volt szüksége. Idős édesapjára annak betegsége, nagy­bátyjába pedig erdélyi elfoglaltságuk miatt nem számíthatott. Szűkebb kör­nyezetéből kellett egy rátermett egyént választania. Választása — elképzelhe­tő, hogy a férje jelölésének engedve - Némethire esett. Abból a szempont­ból helyesen döntött, hogy a közvetlen veszélyt jelentő ostromot sikerült elhárította. Bebizonyosodott, hogy a vár egy katonai tehetséggel megáldott, a politika útvesztőiben is jól eligazodó parancsnokot kapott. Saját személye szempontjából korántsem volt ennyire kedvező a döntés, hiszen várnagya hamarosan a fejére nőtt. Bár hivatalosan mindent az ő és kisfia nevében intézett, de teljesen a saját útját követte, saját érdekeit szem előtt tartva cselekedett. Tokajt saját tulajdonaként kezelte. így látták ezt a kortársak is. Egy korabeli jogi vélemény szerint az uradalmat egy rosszhiszemű személy tartja birtokában, akit meg kell bün­tetni. 1564 végén egy tájékoztatóban leszögezték, hogy Tokajt Némethi a gyámság látszatának ürügyén csalárdul elrabolva a kiskorú örököstől, magának szerezte meg.192 Az események szerencsés összejátszása kínálta fel számára az al­kalmat az uradalom megkaparintására. A Szapolyai párti főurak 1555 végén szervezni kezdték Izabella királynő és fia, János Zsigmond visszaté­188 Hodinka Antal: A tokaji vár története 1603-ig. In.: Hodinka Antal válogatott kéziratai. Vasvári Pál Társaság Füzetei 11. Szerk.: Udvari István. Nyíregyháza, 1992. 127. 189 Détshy Mihály: A tokaji vár története. In.: Tokaj. Várostörténeti tanulmányok. II. kötet. Szerk.: Bencsik János. Debrecen, 1995. 20. 1911 Détshy 21. 191 Hodinka 127. 192 Détshy 22-23. 76

Next

/
Oldalképek
Tartalom