Református tanítóképző intézet, Sárospatak, 1887-93

32 VII. Taneszközök. A taneszközgyüjteményeknek a hét év alatti gyarapodását érték szerint a XI. kimutatás tünteti föl. A természettani muzeum számára értékesebb darabok nem szereztettek be, a kiadás inkább a meglevő eszközök javít­tatására s kísérletekre fordíttatott. Zeneszerek gyarapodtak egy 280 frt értékű, 12-változatú, (három sípsoros) harmoniummal, egy 80 frt értékű pedálos-czimba­lommal s egy 60 dbból álló zene- és énekkari gyűjteménynyel. A könyvtár gyarapodása 1887/88-ban 94 kötet; 1888/89-ben 105 k.; 1889/90-ben 61 k.; 1890/91-ben 110 kötet; 1891/92-ben 126 k.; 1892/93-ban 91 kötet 1893/94-ben 93 kötet. A hét év alatti gyarapodás 680 kötet. A könyvtár jelenlegi állása, a) Neveléstudomány 427 kötet, b) Nyelvtudomány 558 k. c) Mennyiségtani müvek 66 k. d) Történelmi, földrajzi művek 392. e) Természettudományi művek 191 k. f) Rajz 21 k. g) Zene és ének 176 k. h) Testgyakorlat 13 k. i) Vegyes művek 1448 k. j) Vallástudomány 86 k., összesen 3369 kötet. Az intézet részére következő lapok és folyóiratok jár­tak. 1. Budapesti Szemle. 2. Magyar Padagogia (1892-től). 3. Család és Iskola. 4. Néptanítók Lapja. 5. Földrajzi közlemények. 6. Magyar Könyvszemle. 7. Sárospataki Lapok. 8. Magyar Tanítóképző. 9. Magyar Méh (1890-től). 10. Irodalomtörténeti közlemények (1891-től.) 11. Gyümölcskertész (1892-től) 12. Akadémiai Értesítő (1890-től.) 13. Herkules. 14. Pitdagogium. 15. Pádagogische Blatter. 16. Kalauz. Ajándékozás által gyarapították a könyvtárat: Adorján Miklós 1 k. — Akadémia (M. Tud.) 5 kötet. — Bögözi Miksa képezdész 1 k. — Dezső Lajos 5 k. — (Ezek között az Orbis Pictus egyik lő­csei kiadása.) — Dóczy Gedeon 3 k — Domonies Mihály (kép. növ.) 5 k. — Eggenberger kiadó-czég 6 k. — Franklin-Társulat 3 k. — Hódinka Á. 1 k. — Hornyánszky czég 1 k. — Iftene Gyula 2 k. — Igazgatók (Értesítők) 261 k. — Kárpáthy Péter 9 k. — (Egy Corpus Juris.) — Közös hadügyminiszter 7 k — Dr. Kun Zoltán 2 k. — Macskássy Sándor 7 k. — Méhner Vilmos-czég 3 k. — Sárospataki írod. Kör 4 k. — Sz. Nagy József 1 k. — Oreskó Dezső (kép. növ.) 3 köt. — Péter Gyula (kép. növ.) 1 k. — Réthy Pál 1 k. — (Az Orbis Pictus egy ritka péld. 1707. Norinbergí kiad.) — Szabó Dezső (kép. növ.) 1 k. — Szabó F. németeleméri plébános 40 kötet. — Zemplénmegyei Orvos-gyógyszerész-egylet 4 k. — Vallás- ós köz-

Next

/
Oldalképek
Tartalom