Református főiskola, teológiai akadémia és gimnázium, Sárospatak, 1912

240 94. M. kir. Igazságügyminiszter \ Iratminták a kir. törvény­székek és kir. járásbíróságok számára. I. Budapest, 1913. 95. Dr. Vitányi Miklós ügyvéd, Szerencs: Zimmermann: Aussichten für die Ewigkeit in Briefen. 1—IV Th. Zürich. 1768—73. Archenholtz: England u. Italien. IV—V. Th. Oarlsruhe, 1787. — P. Vergilii Opera. S. Patakini, 1829. — Rabeners Satiren. 111. Th. Leipzig, 1755. — I. Fordyce: Predigten fűr junge Frauenzimmer. Leipzig, 1774. Bossuet—Cramern: Einleitung in die (íeschichte der Welt u. der Religion. 5 Bánde. Leipzig, 1752—62. — Salzmann : Moralisches Elementarbuch. Leipzig. 1795. 96. Idrányi Barna nagyszalánci ref. lelkész: Somosy: Ker. hittudomány. Sárospatak. 1836. 1. K. '97. Dr. Karádi György spataki főgimn. tanár : Schenzl G.: Útmutatás fődmágnességi helymeghatározásokra. Budapest. 1884. — Proctor—Császár: Más világok, mint a mienk. Bpest. 1875. Nyugat. IV. é. 20. sz. — Bokréta. Költemények Baja Mihálytól, Gulyás Jó­zseftől, Gyökössy Endrétől, Madai Gyulától és Oláh Gábortól. Debrecen. 1902. — Bozóky E.: Az elektromos sugárzásokról. Budapest. 1905. — Kant — Hufeland — Szabó.: A kedély hatalmáról. Pest, 1864. — Kiss Árpád : A nitrogenoxyd és chlor egymásra hatásának sebes­ségéről. Bpest. 1913. — Bodnár Zsigmond: Eszményeink. Bpest, 1902. — Bodnár Zsigmond: A politikai helyzet 1906. január elején. Bpest, 1906. — Geőcze Sarolta: Társadalmi programm. Budapest, 1899. — Schwartzer Ottó: Az álomról. Bpest, 1888. — Helmár Ágost: Gouin nyelvtanitási módszere. Pozsony—Budapest, 1904.'— Hámos Gyula: Jövőnk vagy: a nemzeti kérdés egyedül helyes meg­oldása. Rozsnyó, 1903. — Horváth János: Flaubert Gusztáv. Bpest, 1905. — Bauer H.: Az öntudatról. Bp. Éven. — Bodnár Zsigmond: Eötvös és Kemény. Bpest, 1905. — Frederik Jenő: A lót bírálata. Bp. 1892. — Hofí'er József: EJektrolytikus óleny-fejlesztés. Bp. 1880. — Hézser Emil: A tállyai ref. egyház története. 1540—1900. Bp. 1900. — Budapesti Szemle. 1905. 389. sz. — Joly H.: Philosophiai propaedeutika. 11-ik kiadás. Bp. 1896. — Értekezések a mathematikai tudomány köréből. 1871. 10. sz. 1874. 4 sz. — Alexander Bernát: A philosophia története. „Ó-kor. Kiadja Ernst Jenő. (Litographált compendium). — Dr. Szabó József: Földtan. (Litogr. comp.) Bpest, 1882. — Term.-tud. Közlöny. IV. V. VI. évf. — A bodrogközi Tisza­szabályozó Társulat monographiája. 1884—1896. Hp. 1896. 98. Keresztessy István, a debreceni városi nyomda üzletvezetője :

Next

/
Oldalképek
Tartalom