Református főiskola, teológiai akadémia és gimnázium, Sárospatak, 1907

215 Kaschau, 1876. — Magy. orsz. története. Népisk. számára. Spatak, 1856. Keresztyéni tanítások és imádságok. Irta Szikszai Gy. Pozsony, 1818. — A ker. vall. röv. foglalatja. Spatak. — Ondai Sámuel : Házi és egyházi magános rövid könyörgések. Pesten, 1791. — Hozzákötve: Szentekímádságaikkal . . . teljes arany­tsésze stb. Pesten. — Csontos J.: Aranyossy v. az Árvák Párt­fogója . . . Kassán, 1827. — Cleynmann: Gott mein Alles, u. s. w. Wien, 1816. LXXXVI. Ragályi Gyula. — Synopsis diplomatum et articu­lorum. (14 old. kézir.) és Extractus articulorum et diplomatum super religionis negotio etc. LXXXVII Henter Miklós. — K. Komjáthi Anselm: Magy. magánjog-tan. Pesten, 1846. — G. F. Born : Eugénia oder die Geheimnisse der Fuillerien. 111-er. B. Berlin. — Szilasy I.: A nevelés tudománya. Budán, 1827. — T. Livii Patavini historiarum ab urbe condita libri. Tom. III. Stutgardiae, 1825. — M. T. Cice­ronis selectae orationes. S-Patakini, 1842. — J. Scherr: Michel. III—IV. B. Leipzig, 1871. — Studen der Andacht. II. Ihrg. I. III. B. 111. Ihrg. IV. B. Wien, 1812, 1815. Uj testamentom. Károli G. S. Patakon, 1832. — Fényes E. : M. orsz.-nak . . . mostani álla­potja statisztikai és geográfiái tekintetben. V—VI. kötet. Pest, 1840. — E. Hoefer: In der Welt verloren. III. IV. Band. Leipzig, 1869. — Fr. Hilarius: Non possutnus. Román. 1 111. B. Leipzig, 1870. K. v. Rottek: Allgemeine Geschichte, XIX. Aufl. III. IV. B. Braunschweig, 1854. LXXXVIII. Földmiv. minist. — A világ 1907 évi gabonater­mése II. kiad. Bpest, 1908. LXXXIX. Tóth Elek. Hét drb. kéziratos füzetecske. XC. Sárospataki Ref. Lapok szerk. Dr. Barcsa J.: A t. tuli ref­cgyli. ker. történelme. Il-ik kötet 1711- 1822-ig. Debrecen, 1908. XCI. A gömöri ref. egyh. m. főjegyzői hiv. — A gömöri r. egyh. m. 1908. tavaszi közgy. jkve. XX. sz. Spatak, 1908. XC1I. Sárospataki Ref. Lapok szerk. — Nánássy L.: A sakra­mentomi tan fejlődése. Debrecen, 1905. XCIII. Schramko lászló. — Hármas Kis Tükör. Kassa, 1835. XCIV. Nagy Károly III. o. t. Históriáé Romanae seriptores Latini veteres, qui extant omnes Ebroduni 1621. XCV. Szalóczy Pál. Bersier : Egyh. beszédek. Forci : Szalóczy P. 1. II. k. Bpest, 1904—6. Calas T: Vasárnapról-vasárnapra. Ford. Szalóczy P. Bpest, 1908.

Next

/
Oldalképek
Tartalom