Református főiskola, teológiai akadémia és gimnázium, Sárospatak, 1904

104 „Römische Rechtsgeschichte" és Cug Eduardnak: „Les Insti­tutions juridiques des romains" című s a főiskolai könyvtár­ban is meglevő művei. Megjegyezzük itt, hogy szerző a forrásművek használa­tánál igen szűk körre szorítkozott s majdnem kizárólag a Vécsey, Farkas, Hoffmann és Bozóky tankönyveit ós Sohm Institutioinak magyar fordítását használta; sőt itt ott a Mackeldey­féle római jog elavult magyar fordításából is merített. A gaz­dag monográfiái irodalomból egyedül Nagy Mór: „a fides mint jogelv, jogintézmény és jogrendszer" című értekezését hasz­nálta és teljesen mellőzte Sowigny: „Das Obligationenrecht" című alapvető művét is. A jogforrások közül közvetlenül csakis Justinianus Institutioit használta s ezt is magyar fordításban. Azt azonban szívesen elismerjük, hogy szerző a jelzett forrás­műveket lelkiismeretesen és jól használta fel s fejtegetései körében lényegesebb kérdések nem fordulnak elő s ezzel — ítéletünk szerint — tanújelét adta annak, hogy tágasabb körű búvárkodás ós tanúlmányozás mellett képességgel fog bírni írói művek alkotására. Szívesen elismerjük azt is, hogy szerző irálya tiszta, vilá­gos és könnyen érthető; ilyen nem magyaros kifejezések: dr. Nagy Mór, aki „Fides" c. művében Farkas nagy hódolójának mutatja magát (8-ik lap), a pályamunkában többször nem föl­dúlnak elő. Mindezek alapján — ösztönzésül a jövőre, a pályadíj ki­adását javasoljuk. Dr. Szánthó Gyula. Ösztöndíjakban részesültek a következő hittanhallgatók : a Sárospataki takarókpénztár ösztöndíj-alapjának évi kamatát, 60 koronát, Mizsák András III. hittanhallgató kapta mint kiváló és helybeli illetőségű növendék, 25 koronát kaptak: Böször­ményi Sándor IV éves hittanhallgató, Bódi Dónes, Karászi Benő, Veress Károly Ill-ad éves, Lengyel István, Varga Imre Il-od éves hittanhallgatók, 20 koronát kaptak Papp Ferenc, Sáfrán Jenő, Radó József ós Gombos Imre I-ső éves hittan­hallgatók. A Ballagi Géza által alapított ösztöndíjnak 80 koronás kamatát Papp József II. éves hittanhallgató kapta, míg a Csóké-

Next

/
Oldalképek
Tartalom