Református főiskola, teológiai akadémia és gimnázium, Sárospatak, 1888

71 14. Soltész Ferencz, főiskolai pénztárnoktól: Budapesti Hírlap. 1888. 1—4. k. 15. Fröhlich Izidor ajándékából: 1) Mathematische und natur­wissenschaftliche Berichte aus Ungarn. 1—5. B. 2) Az electrodyna­mometer általános elmélete. Budapest. 1888. 16. Tóth Kálmán ajándékából: A Merula-féle irodalmi csalás. 17. A nagyváradi kir. akadémiától: A nagyváradi kir. akad. százados múltja 1788 — 1888. Irta Bozóky Alajos. 18. A székéig udvarhelyi ev. ref. coll. elöljáróságától: Imák és beszédek. 19. A vall. és közokt. minisztériumtól: 1) A közoktatás állapo­táról szóló jelentés. 1888. 1—2. k. 2) Az országos tanítói nyugdíj­és gyámalap 1887. évi állapotáról szóló jelentés. 20. A műegyetemtől: Emléklapok Dr Gerlóczy Gyulának 25 évi működéséről. 21. Vita Károly, szalánczi ev. ref. tanítótól: 1) Rlair Hugó tizen­négy predikátzióji. Kolosvár. 1827. 2) Tóth F.: Ker. hittudomány, (lyőr. 1804. 3) Nyíri István: A tudományok öszvesége. 1—3. k. S.-patak. 1829., 1831. 4) Beke Sámuel vasárnapi beszédei. 2 f. Kolosvár. 1840. 5) Prédikátori tárház. 2 k. Vácz. 1806. 6) Kovács M. : Állati mágnesesség mérő serpenyője. Pest. 1818. 7) Sz. P. A.: Könyörgések. Kassa. 1794. 8) Szikszai Gy.: A term. és ker. vallás. Pest. 1804. 9) Varga István : Az újtestamentomi szent írásoknak eritikai históriája. Debreczen. 1816. 10) Szathmáry Dániel: Ker. hittudomány. 1 drb. S.-patak. 1815. 11) Báthory Gáboh Emlé­kezet kövekkel megrakott temető kert. 1 k. Pest. 1820. 12) Pap István: Köz. hal. predikátziók. Veszprém. 1833. 13) Tóth F.: llomi­letika. (iyőr. 1814. 14) Lengyel .1.: Templombeli predikátziók. 1—4. drb. Debreczen. 1828. 15) Földváry .1.: Köz. és hal. predikátziók. Debreczen. 1832—4. 22. Dr (Jhyzer Kornél, Zemplén vármegye jőorvosától: A zemplén­megvei orvos-gyógyszerész-egyesűlet ismeretterjesztő estélyein tar­tott népszerű előadások gyűjteménye. S.-a. -Ujhely. 1889. 23. Lábos István, ev. ref. s.-lelkésztöl: 1) Piktet Benedek : Ker. erk.-tudomány. Pozsony. 1788—9. 1 :—3. k. 2) Szentmiklósi Timo­theus: Kathedrai gyűjtemény. 3 drb. (iyőr. 1792. 3) Gombási István: Egynehány válogatott predikátziók. Kolosvár. 1779. 4) Leonardi OITer­hans: Gompendium históriáé universalis. I—2. I*. Lipsiae. 1778. 5) Danzer .lakol) : Jézusnak . . . rajzolatja. Ford. Horváth János. Veszprém. 1800. tt) Gsoma Mihály. A római irodalom rövid ismer-

Next

/
Oldalképek
Tartalom