Református főiskola, teológiai akadémia és gimnázium, Sárospatak, 1874

22 I. A tanári személyzetben történt változás a lefolyt l874/5-ik tanévben. E tanév elején foglalta el a tanári széket Zsoldos Benő, kit már egy évvel előbb meg-válasz- tottak ugyan e hivatalra ; de engedély mellett saját kérése folytán egy évet töltött a pesti egyetemhez kapcsolt tanárképezdében. Soltész Ferencet, ki a latin és görög irodalomban kitűnő képesség, lankadatlan szorgalmú tanár volt, a főtiszteletü egyházkerület saját kérelmére nyugdijazta s a főiskolai pénztárnál az ellenőri hivatalra választotta meg. Helyére lépett, s szintén a latin és görög irodalommal foglalkozik a VII-ik és VIII-ik osz­tályban Szinyei Endre, ki elébb már ugyancsak e téren működött az V-ik és Vl-ik osztályban. Kép­zettsége és 'vasszorgalma feljogosít, hogy reményijük, miszerint előbbinek méltó utódja lesz. Szinyei Endre helyére alkalmaztatott az Y-ik és Vl-ik osztályban a latin és görög nyelv tanítására Zsoldos Benő. Ő már mint ifjú kitűnt főiskolánkban, s hiszszük, hogy a tanári kar nem csa­lódott, midőn őt jó formán ki sem bócsátá a tanintézetből, hanem egyenesen tanárnak ajánlotta. Mithogy pedig Zsoldos Benő megválasztatásakor a gimnázium i-ső osztályába alkalmaztatott : helyette a főtiszteletü egyházkerület Makláry Papp Miklóst hozta el Máramaros-Szigetről. Ő hasonlag intézetünk növendéke, s mint olyan, tanáraink osztatlan szeretetében és bizalmában részesült. S ezzel be is zárhatnék a tanári kar kebelében történt változásról tett tudósításunkat, ha még egy szomorú vonást nem kellene följegyeznünk a lefolyt tanévről. Ugyanis, bár sem tanitézetünkben, sem városunkban egy betegség sem lépett föl járványként, mégis a gimnáziumi tanári kar kebelében oly nagy mérvű s horderejű volt a megbetegedés, hogy a tanári kar minden megfeszítés mellett is alig, sőt lehet mondani nem pótolhatta teljesen a hiányt. Elébb hosszasan szenvedtek Kun Pál, Kérészi Barna tanárok s Czeglédi Elek segédtanár, majd Szinyei Endre s később Tarnóczy Tivadar és Radácsi György tanárok. Helyöket pótolták, mégpedig előbbieket Szívós Mihály, Búza János, Radácsi György, Kérészy István és Kovácsi Sándor szénior, majd az utóbbiakat Kun Pál, Szívós Mihály, Búza János, Radácsi György és Zsoldos Benő. Azonban Radácsi György véletlenül hosszas betegségbe esvén, már az V. és Vl-ik osztályban a magyarból a költészet- és szónoklattant minden erőmegfeszités mellett sem lehetett előadni ; s e miatt ezekből a vizsga a tanári kar előterjesztése s a kerületi küldöttség beleegyezése folytán el is maradt; de úgy, hogy ez a jövő tanév elején kipótoltatik, s az érdemjegyek a táblázatba utólagosan vezettetnek be. Hogy ily nehéz körülmények között nem lehetett a hiányt teljesen kipótolni, az azért volt, mert egyrészről fiatal emberekkel nem rendelkezhettünk, mint régebben, midőn a pályavégzettek közzűl a jelesebbek még egy vagy két évig az iskola kebelében maradtak és segédtanárokul alkalmaztattak ; másrészről, mert a tanárok nagy része oly óraszámmal van elfoglalva, miszerint több órára ajánlaniok föl magukat, csaknem lehetetlen, s ehez járul még, hogy az alsó négy osztályban a tanár öt, hat külön tantárgyat is kénytelen előadni. Hogy máskor ily nehézség elő ne jöjjön, nézetünk szerint úgy lehetne az elöljáróságnak a dolgon segítenie, melynélfogva a tanárok rendes körülmények közt a tanórák legalsó mennyiségét volnának kötelezettek elvállalni, rendkívüli körülmények közt aztán tiszttársukat helyettesítenék ; továbbá a négy alsóbb osztályban is szakilag osztatván be a tantárgyak, azon tanárok is, kik itt működnek, a felsőbb osztálybeliek helyett könnyebben tanithatnának.

Next

/
Oldalképek
Tartalom