49652. lajstromszámú szabadalom • Eljárás és berendezés torpedók és hasonlók távkormányzására

Megjelent 1910. évi szeptember hó 12-én. MAGY. gggt KIR. SZABADALMI jBm HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 49652. szára, xix/f. OSZTÁLY. Eljárás és berendezés torpedók és hasonlók távkormányzására. DR KLUPATHY JENŐ EGYETEMI TANÁR ÉS BERGER CHRISTIAN MAGÁNZÓ BUDAPESTEN. A bejelentés napja 1908 november hó 28-ika. Jelen találmány tárgya torpedóknak, le­génységnélküli tenger alatt járó hajóknak és hasonlóknak távkormányzására szolgáló eljárásra vonatkozik, melynél a torpedó vagy hajó kényszermozgásulag és önműködőlég vezettetik egy a kilövő- ill. indítóhelyről létesített, egyenesvonalulag terjedő sajátos fizikai állapotok által meghatározott irány­vonal mentén, mely irányvonal helyzete az illető fizikai állapotok vetítési irányának a kortnányzandó torpedó vagy hajó haladása közben való megváltoztatása által az elta­lálandó cél helyzetének megfelelően önké­nyesen változtatható. Az alábbiakban rövidség kedvéért csupán torpedókról lesz szó, azonban amint már említettük, a találmány egyaránt alkalmaz­ható legénységnélküli tenger alatt járó ha­jóknak vagy légi járműveknek, általában tetszőleges a vízben vagy a levegőben sza­badon úszó ill. lebegő és önmozgással bíró testeknek kormányzására. A találmány tárgyát képező eljárás lé­nyege az 1. ábra kapcsán válik érthetővé, mely az eljárás egy példaképeni íoganato­sítási módját magyarázza. (A) a torpedóhajó, melyről a (B) torpedó lövetik ki és (C) a hajó, melyet el akarunk találni. A torpedóhajón két (a, a') reflektor van elrendezve, melyek úgy vannak beállítva, hogy a reflektorok (b, b') fénykévéi között az egyenletes szélességű (c) sötét sáv kép­ződik. A két reflektor egymással szilárdan van összekötve és a közös (d) forgáscsap körül elforgathatóan van ágyazva úgy, hogy a két fénykéve vízszintes síkban tetszőle­ges szöggel forgatható el anélkül, hogy egy­máshoz viszonyított helyzetük megváltozna. A két reflektor fényívét két különböző frekvenciájú váltakozóárammal tápláljuk. Ennek következtében a (b) fénykévén belül a tér fizikai állapota más lesz mint a (b') fénykévében. A (B) torpedó az (E) fölvevőkészülékkel van fölszerelve, melynek indikátora a (b ill. (b') energiakévékben uralkodó spicifikus fizikai állapotok számára, a jelen esetben a fényingadozások iránt érzékeny. Ily föl vevőkészülék egy példaképeni fo­ganatositási alakja 2. ábrában van sema­tikusan föltüntetve. Az (1) telep áramkörébe a (2) szeléncella és a (3) transzformátor primértekercselése van kapcsolva. A transzformátor szekundér áramkörében egy frekvenciarelais van elrendezve. Ez utóbbi pl. a (4) elektromágnesből áll, mely

Next

/
Oldalképek
Tartalom