24197. lajstromszámú szabadalom • Eljárás lehúzható fotografikus képkártyák előállítására

Megjelent ll>02. évi május iió 10-én. MAGY. W KIR. SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 24197. szám. IX/f. OSZTÁLY. Eljárás lehúzható fotografikus képhártyák eló'állítására. SOCIÉTÉ ANONYME DES PRODUITS PHOTOGRAPHIQUES M-Y. CZÉG ASNIÉRESBEN. A szabadalom bejelentésének napja 1901 november hó 13-ika. A találmány tárgya egy eljárás lehúzható fotografikus képhártyák előállítására, mely hártyák tetszés szerint használhatók dia­pozitivok vagy dianegativok előállítására. Az eljárás lényegében abban áll, hogy az alaplemez és a fényérző réteg közé ikta­tott réteget képező gelatint oly anyaggal keverjük, mely a gelatinnak bizonyos kép­lékenységet kölcsönöz, és melyet akkor, mikor a képhártyát le akarjuk húzni, a ge­latinból könnyen el lehet vonni. Úgy tapasztaltuk, hogy valamely szövet­rétegről, melyet előzetesen valamely alkal­mas gyanta vagy gumtni oldattal vontunk be, az ezen kiöntés által létesített gelatin­réteget könnyen le lehet húzni, ha a gela­tinrétsg tökéletesen kiszáradt, a nélkül, hogy ebből a czélból. a gummit vagy gyantát ismét föl kellene oldani. Másrészt azt is tapasztatjuk, hogy ha a gelatinhoz oly anyagot adunk, mely azt meglágyítja, a réteg az alapzathoz fog ta­padni és az elválás csupán csak akkor fog végbemenni, a mikor a gelatinhoz kevert anyagot a különböző fotográfus fürdőkben eltávolítottuk. Ebből a czélból a gelatinhoz bizonyos mennyiségű gliczerint adunk, hogy a gela­tint képlékennyé tegyük, de ugyan úgy mézet, czukrot, arabsgummit vagy más ha­sonló anyagot vagy ezen anyagoknak keve­rékét is lehet használni. Az eljárásuulc lényege a következő: Mindenek előtt az alapzatot vonjuk be dammargummi benzines oldatával és miután az oldatot elpárologtattuk, egy másik, tim­sót, tannint vagy más hasonló anyagot tar­talmazó gelatinoldattal öntjük le, melyhez — hogy azt elég hajlékonyá tegyük, — gliczerint vagy más hasonló anyagot keve­rünk. Ennek következtében a gelatinréteg az alapzathoz szorosan hozzá tapad és még a teljes kiszáradás után is tapadva marad. Az ekként' előállított termék raktározásnál sem változik, föltéve hogy a nedvesség ellen védve van. Mikor az így előállított papirost a külön­böző fürdőkben kezeljük, a gliczerint vagy más, a gelatinhoz kevert hasonló anyagot a gelatiuból elvonjuk, tehát a gelatin ere­deti tulajdonságait veszi föl és megszáradás után az alapzatból teljesen és önműködően elválik. A föntebb leirt eljárás a különböző ezé-

Next

/
Oldalképek
Tartalom