19786. lajstromszámú szabadalom • Vízhajtású zenélő óra

Megjeleni lí)1. évi november lió 23 án. MAGY. SZABADALMI KIR HIVATAL SZABADALMI LEI RAS 19786. szám. VIl/e. OSZTÁLY. Vízhajtású zenélőóra. NÁDASSY GERGELY LAKATOS SZÁSZRÉGENBEN. A szabadalom bejelentésének napja 1900 junius hó 30-ika. Jelen találmány tárgyát egy zeneművel kapcsolatos óra képezi, melynél úgy a ze­nélőmű, mint az óra hajtását egy-egy kis vizimótor eszközli, mely egy magasra helye­zett víztartányból tápláltatik. A mellékelt rajz 1. ábráján a találmány tárgya függélyes metszetben és részleges nézetben van föl­tüntetve, míg a 2. ábrán a zenélőmú be- és kikapcsolásá­nak akasztóműve van oldalnézetben ábrá­zolva. A (B) tokban egy kis lapátos kerék vagy egy turbina van elrendezve, melynek (aj ten­gelye a (C) tokban elrendezett fogaskerék­áttétellel a függélyes (b) tengelyt forgatja. Ezen tengely a (c cl) kúpkerékpár segélyé­vel a (d) tengelyt hajtja, mely egyszer­smind az (e) óralap (f) nagymutatójának tengelyéül szolgál. A (C) tokban lévő fogas­kerekek és a (c cl) kerekek áttétele akként határozandó meg, hogy a (B) turbina a (d) tengelyt óránként egyszer forgassa körül. A (d) tengely forgását különben a (B) tur­binához vezető (n) csőbe iktatott (i) csap beállításával szabályozhatjuk. A (g) tok­ban a mutatók közötti ismert áttétel van elhelyezve, mely egy (h2) előtéttengelyből és két kerékpárból áll, melyek a (d) tengely mozgását 1:12 arányban az (fl) kis mutatót hordó (f2) hüvelyre viszik át. A szekrény közepe táján egy (D) zenélőmű van elhelyezve, melynek (gl) tölcsére a szekrény falán át kifelé nyúlik. A zenélő­művet annak túlsó oldalán elrendezett (Bl) turbina (al) tengelye hajtja. A zenélőmű csak időszakosan pl. minden órában egyszer szólal meg, miért is a (Bl) turbinát csak óránként szabad megindítani és azt a zene­darab lejátszása után ismét meg kell állí­tani. Ezen művelet végrehajtására egy akasztómű szolgál, melynek főalkatrészét a függélyesen álló (h) akasztórúd ké­pezi. Ezen akasztórúd a (Bl) turbina tokjára szerelt (i2) hüvelyben van füg­gélyes irányban elmozdulhatóan ágyazva és nyugvó helyzetében alsó kiélesített vé­gével a (Bl) turbina (al) tengelyére ékelt (k) szélkerék egyik lapátjába akadván a turbina járását megakasztja. A (h) akasztó­rúd alsó végállását az (i2) vezeték hatá­rolja, melyre a (2h) rúd (1) vastagítása rá­fekszik. A (h) akasztó óránkénti kiakasztá­sát illetve fölemelését a (d) kismutatóten­gelyre erősített (m) kilincs végzi (2. ábra), mely óránként egyszer körülfordulván a (h) akasztórúd (hl) kampójába akad és azt

Next

/
Oldalképek
Tartalom