6935. lajstromszámú szabadalom • Vízzel színezhető varázsfestészeti képek

Megjelent 181)157. évi .január hó 5-én. MAGY. SZABADALMI KIK. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 6985. szám. XIII/d OSZTÁLY Vízzel színezhető varázsfestészeti képek. BRÜDER ROSENBAUM (iYÁRí CZÉG BÉCSBEN. Szabadalmaztatott 1896 julius hó 12-ótől kezdve. Az ezen szabadalom által védett varázs­festészeti képek mulattató-, oktató- és gyer­mekjáték gyanánt szolgálnak s lehetővé teszik a színezést festék alkalmazása nélkül, tehát tisztán vízzel és ecsettel. Az ily kéjiek pl. katonák, állatok, virágok stb. előállítására szolgáló eljárás abban áll, hogy az előállítandó képnek határ- vagy árnyékoló vonalait is egyes szakaszokban nyomjuk különféle meglehetősei) konczentrált könnyen oldható festékekkel — legczélsze­rűebben anilinfestékekkel — úgy hogy a határolt és árnyékolt fölületeknek vízzel való megnedvesítése alkalmával ezen festékek föloldódnak s a föliileten szétoszthatók. Az árnyékló vonalak, melyek a képet plaszti­kusabban tüntetik föl. e mellett a szokott módon alkalmazhatók s nemcsak a hatást emelik, hanem úgymint a határvonalak hozzájárúlnak ahhoz, hogy a nagyobb fölü­letekre vagy intenzivebb színhatásokhoz szükséges nagyobb mennyiségű festanyago­kat föl lehessen rakni. Az előállítás mint föntebb említettük, úgy történik, hogy a képeknek egyes részeit pl. virágokat, leveleket stb. magukat anilinfes­tékekkel nyomjuk vagy pedig közönséges színezhető képeknek határ- és esetleg ár­nyékvonalait könnyen oldható festékkel (anilin) vonjuk be. Az első esetben czélszerü nagyban való előállítás végett a sokszorosításra a litho­grafiát vagy tégelynyomást használni és pedig úgy. hogy a közönséges festékekhez, hogy azok könnyen észrevehetők ne legye­nek. legczélszerűbben sötétszínű, tehát barna, fekete vagy sötétkék firniszfestékek­hez (tégelynyomás esetén legczélszerűbben lámpafeketével sötétre föstött firnisz vagy másoló nyomdafestékkel) hozzákeverjük a különféle anilinfestékporokat s azután, mint a színnyomásnál, egymásután nyomjuk az egyes részeket magukban pl. virágokat, az­után leveleket, azután szárakat stb., mi mel­lett ügyelni kell. nehogy litografikus érte­lemben túlságosan nedves kövekkel nyom­junk, az anilinfestékeknek ismeretes intenzív oldhatósága következtében ezek könnyen kioldódnak a födő- vagy firniszfestékből. A második esetben a már meglevő határ­vagy árnyékoló vonalakat az említett fes­tékekkel födjük vagy pedig, ha tégelysaj­tóval nyomunk, szakaszonkint az ismert esetleg kinrusszal megfeketített másoló­nyomdafestékekkel. A mellékelt minta tünteti föl a lényeget

Next

/
Oldalképek
Tartalom