Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő, 1996. (101. évfolyam, január-március, 1-3. szám)

1996-01-01 / 1. szám

SOMMAIRE Décret No. 77/1995. (XII. 29.) IKM du Ministre de l’Industrie et du Commerce concer­­nant les taxes pour les services administratifs dans les procédures de propiété industrielle devant l’Office hongrois de brevets 1 • Décret No. 79/1995. (XII. 29.) IKM du Ministre de Г Industrie et du Commerce concemant la qualification professionnelle de propriété industrielle IV • Décret No. 78/1995. (XII. 29.) IKM du Ministre de Г Industrie et du Commerce concemant la corporation des experts en brevet V • Décret No. 76/1995. (XII. 29.) IKM du Ministre de l'Industrie et du Commerce concemant l’examen ordonné pour les conseils en brevet VII • Information internationale IX • Titres des rubriques du Bulletin des Brevets et Notification des Marques conformément au Norme de ГОМР1 ST. 17. 1 • Explication des notations figurantes dans les rubriques en matiére de brevet 3 • Publica­tion des données concemant des dépőts demandes de brevet 5 • Publication des deman­­des de brevet avec un examen difiére 21 • Publication des demandes de brevet avec un examen complet 23 • Brevets délivrés 77 • Indice des données publiées dans les rubri­ques en matiére de brevet 84 • Fascicules des brevets imprimés 94 • Publications diverses en matiére de brevet 96 • Explication des codes et notations utilisées dans les rubriques concemant la protection de brevet transféré 111* Publication des données concemant dépőts de demandes pour protection de brevet transféré 112» Brevets trans­­férés délivrés 114 • Explication des notations figurantes dans les rubriques en matiére de modéle d’utilité 126 • Publication des données concemant des dépőts demandes de modéle d’utilité 127 • Enregistrement des modéles d’utilité 129 • Publications diverses en matiére de modéle d’utilité 138 • Explication des notations figurantes dans les rubriques en matiére de marque 139 • Enregistrement des marques (Les numéros d’enregistrement voir p. 145) 140 • Renouvellement de la protection de marque 146 »Explication des notations figurantes dans les rubriques en matiére de dessin industriel 149 • Publication des données concemant des dépőts demandes de dessin industriel 150 • Enregistrement des dessins industriels 152 • CONTENTS Decree No. 77/1995. (XII. 29.) IKM of the Minister of Industry and Trade on the Fees for Administrative Services in Industrial Property Procedures before the Hungarian Patent Office I • Decree No. 79/1995. (XII. 29.) IKM of the Minister of Industry and Trade on the Industrial Property Qualification IV • Decree No. 78/1995. (XII. 29.) IKM of the Minister of Industry and Trade on the Board of Experts for Inventions V • Decree No. 76/1995. (XII. 29.) IKM of the Minister of Industry and Trade on the Examination of Patent Attorneys VII »International information IX • Titles of columns of the Gazette of Patents and Trademarks and their codes according to WIPO standard ST. 17.1 • Explica­tion of codes used in patent publications 3 • Publication of patent application data 5 • Publication of patent applications with deferred examination 21 • Publication of patent applications with complete examination 23 • Granted patents 77 • Data indexes publis­hed in accordance with patent applications 84 • Printed patent specifications 94 • Diver­se patent publications 96 • Explication of codes and notations used in columns concerning transitional patent protection 111» Publication of data concerning applica­tions for transitional patent protection 112» Granted transitional patents 114» Explica­tion of codes used in utility model publications 126 • Publication of data concerning utility model applications 127 • Registered utility models 129 • Diverse utility model publications 138 • Explication of codes used in trademark publications 139 »Trademark registrations (Register numbers see p. 145) 140 • Renewal of trademark protection 146 • Explication of codes used in industrial design publications 149 • Publication of industrial design application data 150 • Registration of industrial designs 152 • SZABADALMI KÖZLÖNY ÉS VÉDJEGYÉRTESÍTŐ A Magyar Szabadalmi Hivatal hivatalos lapja 101. évfolyam, 1. szám Megjelent: 1996. január 29. Felelős szerkesztő: DR. SZARKA ERNŐ Szerkesztőség: 1054 Budapest, Garibaldi u. 2. Telefon: 112-4400 Levélcím: Pf. 552, 1370 Kiadja: HÍRLAPKIADÓ RT. 1085 Budapest, Blaha Lujza tér 3. Telefon: 138-2399, 138-4300 Levélcím: Pf. 1, 1951 Felelős kiadó: DR. DAJKA JÓZSEF Terjeszti a Magyar Posta. Előfizethető bármely hírlapkézbesítő postahivatal­nál, a Posta hírlapüzleteiben és a Hír­lapelőfizetési és Lapellátási Irodánál (HELIR), 1134 Budapest, Lehel u. 10/a, közvetlenül vagy postautalványon, vala­mint átutalással a HELIR 215-96162 pénzforgalmi jelzőszámra. Címváltozás bejelentése: 1134 Budapest, Lehel u. 10/a Egyes szám ára: 800-, Ft egy évre 9600-, Ft. Külföldön terjeszti a Kultúra Külkereskedelmi Vállalat, H-1389 Budapest, Postafiók 149 MSZH-Nyomda-96.001 1054 Budapest, Zoltán u. 6. Tel.: 269-4535 Felelős vezető: GYURCSEKNÉ PHILIPP CLARISSE HU ISSN 0039-8071 Szerkesztőbizottság: dr. Szarka Ernő, dr. Bendzsel Miklós, dr. Vékás Gusztáv, Adler Györgyné, Gyurcsekné Philipp Clarisse, Havasi János, Iványi István, Pfeifer Ferencné, Sümeghy Pálné dr.

Next

/
Oldalképek
Tartalom