Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő, 1995. július-szeptember (100. évfolyam, 7-9. szám)

1995-07-01 / 7. szám

SOMMAIRE Information internationale ХСШ • Information sur l’état de membre des organisations, unions et autres institutions internationales de la protection légale de la propriété industrielle XCIV • Titres des rubriques du Bulletin des Brevets et Notification des Marques conformément au Norme de l’OMPI ST. 17. 1131 • Explication des notations figurantes dans les rubriques en matiére de brevet 1133» Publication des données concemant des dépőts demandes de brevet 1135» Publication des demandes de brevet avec un examen différé 1146« Publication des demandes de brevet avec un examen complet 1151 • Brevets déliv­­rés 1209 • Indice des données publiées dans les rubriques en matiere de brevet 1228 • Fascicules des brevets imprimés 1243 • Publications diverses en matiére de bre­vet 1246 • Explication des codes et notations utilisées dans les rubriques concemant la protection de brevet transféré 1260 • Publication des données concemant dépőts de demandes pour protection de brevet transféré 1261 • Brevets transférés délivrés 1265 • Explication des notations figurantes dans les rubriques en matiére de modeled’utiüté 1267 • Publication des données concemant des dépőts demandes de modéle d’utilité 1268 • Enre­­gistrement des modéles d’utilité 1270 • Publications diverses en matiére de modéle d’utili­té 1275 • Explication des notations figurantes dans les rubriques en matiére de marque 1276» Enregistrement des marques (Les numéros d’enregistrement voir p. 1286) 1277 • Explication des notations figurantes dans les rubriques en matiére de dessin industriel 1287 • Publication des données concemant des dépőts demandes de dessin industriel 1288 • • • • CONTENTS International information XCIII • Information about membership of international orga­nizations, unions and other institutions of legal protection of industrial property XCIV • Titles of columns of the Gazette of Patents and Trademarks and their codes according to WIPO standard ST. 17. 1131 • Explication of codes used in patent publications 1133» Publication of patent application data 1135» Publication of patent applications with deferred examination 1146» Publication of patent applications with complete examina­tion 1151 • Granted patents 1209 • Data indexes published in accordance with patent applications 1228 • Printed patent specifications 1243 • Diverse patent publications 1246 • Explication of codes and notations used in columns concerning transitional patent protection 1260» Publication of data concerning applications for transitional patent protection 1261 • Granted transitional patents 1265 • Explication of codes used in utility model publications 1267 • Publication of data concerning utility model applica­tions 1268 • Registered utility models 1270 • Diverse utility model publications 1275 • Explication of codes used in trademark publications 1276 • Trademark registrations (Register numbers see p. 1286) 1277 • Explication of codes used in industrial design publications 1287 • Publication of industrial design application data 1288 • • • • INHALT Internationale Information XCIII »Information über Mitgliedsverhältnisse der internati­onalen Organisationen, Unionen und anderen Institutionen des gewerblichen Rechts­schutzes XCIV • Rubrikentitel des Patentblattes und Warenzeichenanzeigers dem Norm von WIPO ST. 17. gemäss 1131 • Erläuterung der in den Patentrubriken angeführten Bezeichnungen 1133» Mitteilungen bezüglichen Patentanmeldungen 1135 • Bekannt­machung von Patentanmeldungen mit aufgeschobener Prüfung 1146» Bekanntmachung von Patentanmeldungen mit vollständiger Prüfung 1151» Erteilte Patente 1209 • Ver­zeichnisse der in den Patentrubriken angeführten Angaben 1228 • Gedruckte Patent­schriften 1243 • Verschiedene Veröffentlichungen in Patentsachen 1246 • Erläuterung der in den Rubriken des provisorischen Patentschutzes benutzten Kodén und Bezeichnun­gen 1260 • Mitteilungen der Angaben bezüglich Anmeldungen für provisorischen Patent­schutz 1261 • Erteilung des provisorischen Patentschutzes 1265 • Erläuterung der in den Gebrauchsmusterrubriken angeführten Bezeichnungen 1267 • Mitteilungen bezüglich Gebrauchsmusteranmeldungen 1268» Einregistrierte Gebrauchsmuster 1270 • Ver­schiedene Veröffentlichungen in Gebrauchsmuster 1275 • Erläuterung der in den Wa­renzeichenrubriken angeführten Bezeichnungen 1276 • Registrierung von Warenzeichen (Die Registernumem siehe S. 1286) 1277 • Erläuterung der in den Geschmacksmuster­rubriken angeführten Bezeichnungen 1287 • Mitteilungen berüglich Geschmachsmus­­teranmeldunge 1288 • SZABADALMI KÖZLÖNY ÉS VÉDJEGYÉRTESÍTŐ Az Országos Találmányi Hivatal hivatalos lapja 100. évfolyam, 7. szám Megjelent: 1995. július 28. Felelős szerkesztő: DR. SZARKA ERNŐ Szerkesztőség: 1054 Budapest. Garibaldi u. 2. Telefon: 112-4400 Levélcím: Pf. 552., 1370 Kiadja: HÍRLAPKIADÓ RT. 1085 Budapest, Blaha Lujza tér 3. Telefon: 138-2399, 138-4300 Levélcím: Pf. 1., 1951 Felelős kiadó: DR. DAJKA JÓZSEF Terjeszti a Magyar Posta. Előfizethető bármely hírlapkézbesítő postahivatal­nál, a Posta hírlapüzleteiben és a Hír­lapelőfizetési és Lapellátási Irodánál (HELIR), 1134 Budapest, Lehel u. 10/a, közvetlenül vagy postautalványon, vala­mint átutalással a HELIR 215-96162 pénzforgalmi jelzőszámra. Címváltozás bejelentése: 1134 Budapest, Lehel u. 10/a Egyes szám ára: 800-, Ft. egy évre 9600-, Ft. Külföldön terjeszti a Kultúra Külkereskedelmi Vállalat, H—1389 Budapest, Postafiók 149. OTH-Nyomda-95 007 1054 Budapest, Zoltán u. 6. Tel.: 269-4535 Felelős vezető: GYURCSEKNÉ PHILIPP CLARISSE HU ISSN ______0039-8071_______ Szerkesztőbizottság: dr. Szarka Ernő, dr. Bendzsel Miklós, dr. Vékás Gusztáv, Adler Györgyné, Gyurcsekné Philipp Clarisse, Havasi János, Iványi István, Pfeifer Ferencné, Sümeghy Pálné dr.

Next

/
Oldalképek
Tartalom