Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő, 1995. április-június (100. évfolyam, 4-6. szám)

1995-04-01 / 4. szám

SOMMAIRE Information internationale XV. Titres des rubriques du Bulletin des Brevets et Notification des Marques conformément au Norme de ГОМР1 ST. 17 477. Explication des notations figurantes dans les rubriques en matiére de brevet 479. Publication des données concernant des depots demandes de brevet 481. Publication des demandes de brevet avec un examen différé 500. Publication sur l'examen ultérieur des demandes de brevet avec un examen différé 502. Publication des demandes de brevet avec un examen complet 503. Brevets délivrés 616. Indice des données publiées dans les rubriques en matiére de brevet 632. Fascicules des brevets imprimés 652. Publications diverses en matiére de brevet 654. Explication des codes et notations utilisées dans les rubriques concernant la protection de brevet transféré 673. Publication des données concernant dépőts de demandes pour protection de brevet transféré 674. Brevets transférés délivrés 676. Explication des notations figurantes dans les rubriques en matiére de modéle d'utilité 679. Publication des données concernant des dépőts demandes le modéle d'utilité 680. Enregistrement des modéles d'utilité 684. Explication des notations figurantes dans les rubriques en matiére de marque 688. Enrqgistrement des marques (Les numéros d'enregistrement voir p 697) 689 Renouvellement de la protection de marque 698. Publications diverses en matiére de marque 699. Explication des notations figurantes dans les rubriques en matiére de dessin industriel 702. Publications des dépőts demandes de dessins industriels 703. Enregistrement des dessins industriels (85.408-85.539) 704. Publications diverses en matiére de dessins industriels 707. • • CONTENTS International information XV. Titles of columns of The Gazette of Patents and Trademarks and their codes according to WIPO standard ST. 17 477. Explication of codes used in patent publications 479. Publication of patent application data 481. Publication of patent applications with deferred examination 500. Publication about subsequent examination of patent applications with deferred examination 502. Publication of patent applications vyith complete examination 503. Granted patents 616. Data indexes published in accordance with patent applications 632. Printed patent specifications 652. Diverse patent publications 654. Explication of codes and notations used in columns concerning transitional patent protection 673. Publication of data concerning applications for transitional patent protection 674. Granted transitional patents 676. Explication of codes used in utility model publications 679. Publication of data concerning utility model applications 680. Registered utility models 684. Explication of codes used in trademark publications 688. Trademark registrations (Register numbers see p. 697) 689. Renewal of trademark protection 698. Diverse trademark publications 699. Explication of codes used in industrial design publications 702. Publication of industrial design applications 703. Registration of industrial designs (85.408-85.539) 704. Diverse industrial design publications 707. INHALT Internationale Information XV. Rubrikentitel des Patentblattes und Warenzeichenanzeigers dem Norm von WIPO ST. 17 gemäss 477. Erläuterung der in den Patentrubriken angeführten Bezeichnungen 479. Mitteilungen bezüglichen Patentanmeldungen 481. Bekanntmachung von Patentanmeldungen mit aufgeschobener Prüfung 500. Bekannt­machung über nachträgliche Prüfung von Patentanmeldungen mit aufgeschobener Prüfung 502. Bekanntmachung von Patentanmeldungen mit vollständiger Prüfung 503. Erteilte Patente 616. Verzeichnisse der in den Patentrubriken angeführten Angaben 632. Gedruckte Patentschriften 652. Verschiedene Veröffentlichungen in Patentsachen 654. Erläuterung der in den Rubriken des provisorischen Patentschutzes benutzten Kodén und Bezeichnungen 673. Mitteilungen der Angaben bezüglich Anmeldungen für provisorischen Patentschutz 674. Erteilung des provisorischen Patentschutzes 676. Erläuterung der in den Gebrauchsmusterrubriken angeführten Bezeichnungen 679. Mitteilungen bezüglich Gebrauchsmusteranmeldungen 680. Einregistrierte Gebrauchsmuster 684 Erläuterung der in den Warenzeichenrubriken angeführten Bezeichnungen 688. Registrierung von Warenzeichen (Die Registernumern siehe S. 697) 689. Erneuerung des Warenzeichenschutzes 698. Verschiedene Veröffentlichungen in Warenzeichensa­chen 699. Erläuterung der in den Geschmacksmusterrubriken angeführten Bezeichnun­gen 702. Bekanntmachung von Geschmacksmusteranmeldungen 703. Registrierung von Geschmacksmustern (85.408-85.539) 704. Verschiedene Veröffentlichungen in Geschmacksmustersachen 707. SZABADALMI KÖZLÖNY ÉS VÉDJEGYÉRTESÍTŐ Az Országos Találmányi Hivatal hivatalos lapja 100 évfolyam, 4. szám Megjelent: 1995. április 28. Felelős szerkesztő: DR SZARKA ERNŐ Szerkesztőség: Budapest V., Garibaldi u. 2. Telefon: 112-4400 Levélcím: Pf. 552., 1370 Kiadja: HÍRLAPKIADÓ RT. 1085 Budapest, Blaha Lujza tér 3. Telefon: 138-2399, 138-4300 Levélcím: Pf. 1., 1951 Felelős kiadó: HÍRLAPKIADÓ RT vezérigazgatója Terjeszti a Magyar Posta Előfizet­hető bármely hirlapkézbesitö postahi­vatalnál, a Posta hírlapüzleteiben és a Hirlapelöfizetési és Lapellátási Iro­dánál (HELIR), 1134 Budapest, Lehel u. 10/a, közvetlenül vagy postautal­ványon, valamint átutalással a HELIR 215-96162 pénzforgalmi jelzőszámra Címváltozás bejelentése: 1134 Budapest, Lehel u. 10/a Egyes szám ára: 800,- Ft, egy évre 9600,- Ft. Külföldön terjeszti a Kultúra Külkereskedelmi Vállalat, H-1389 Budapest, Postafiók 149. Készült a MAT^X programcsomag segítségével OTH — Nyomda — 95 004 1054 Budapest, Zoltán u. 6. Tel.: 269-4535 Felelős vezető: GYURCSEKNÉ PHILIPP CLARISSE HU ISSN 0039-8071 Szerkesztőbizottság: dr. Szarka Ernő, dr. Bendzsel Miklós, dr. Vékás Gusztáv, Adler Györgyné, Gyurcsekné Philipp Clarisse, Havasi János, Iványi István, Pfeifer Ferencné, Sümeghy Pálné dr.

Next

/
Oldalképek
Tartalom