Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő, 1994. október-december (99. évfolyam, 10-12. szám)

1994-10-01 / 10. szám

SOMMAIRE Information internationale CXXI. Annonces personelles CXXI. Communique CXXII. Titres des rubriques du Bulletin des Brevets et Notification des Marques conformement au Norme de ГОМР1 ST. 17 1559. Explication des notations figurantes dans les rubriques en matiére de brevet 1561. Publication des données concernant des dépőts demandes de brevet 1563. Publication des demandes de brevet avec un examen différé 1578. Publication des demandes de brevet avec un examen complet 1579. Brevets délivrés 1602. Index des données publiées dans les rubriques en matiére de brevet 1616. Fascicules des brevets imprimés 1626. Publications diverses en matiére de brevet 1630. Explication des codes et notations utilisées dans les rubriques concernant la protection de brevet transféré 1646. Publication des données concernant dépots de demandes pour protection de brevet transféré 1647. Explication des notations figurantes dans les rubriques en matiére de modéle d'utilité 1649. Publication des données concernant des dépőts demandes de modéle d'utilité 1650. Enregistrement des modéles d'utilité 1651. Publications diverses en matiére de modele d’utilité 1658. Explication des notations figurantes dans les rubriques en matiére de marque 1659. Enregistrement des marques (Les numéros d’enregistrement voir p. 1682) 1660. Renouvellement de la protection de marque 1683. Publications diverses en matiére de marque 1684. Explication des notations figurantes dans les rubriques en matiére de dessin industriel 1685. Publications des dépőts demandes de dessins industriels 1686. Publications diverses en matiére de dessins industriel 1694. ш • CONTENTS International information CXXI. Personal news CXXI. Communiqué CXXII. Titles of columns of The Gazette of Patents and Trademarks and their codes according to WIPO standard ST 17. 1559. Explication of codes used in patent publications 1561. Publication of patent application data 1563. Publication of patent applications with deferred examination 1578. Publication of patent applications with complete examination 1579. Granted patents 1602. Data indexes published in accordance with patent applications 1616. Printed patent specifications 1626. Diverse patent publications 1630. Explication of codes and notations used in columns concerning transferred patent protection 1646. Publication of data concerning applications for transferred patent protection 1647. Explication of codes used in utility model publications 1649. Publication of data concerning utility model applications 1650. Registered utility models 1651. Diverse utility model publications 1658. Explication of codes used in trademark publications 1659. Trademark registrations (Register numbers see p 1682) 1660. Renewal of trademark protection 1683. Diverse trademark publications 1684. Explication of codes used in industrial design publications 1685. Publication of industrial design applications 1686. Diverse industrial design publications 1694. • • INHALT Internationale Information CXXI. Persönliche Nachrichten CXXI. Kommunique CXXII. Rubrikentitel des Patentblattes und Warenzeichenanzeigers dem Norm von WIPO ST 17 gemäss 1559. Erläuterung der in den Patentrubriken angeführten Bezeichnungen 1561. Mitteilungen bezüglichen Patentanmeldungen 1563. Bekanntmachung von Patentanmeldungen mit aufgeschobener Prüfung 1578. Bekanntmachung von Patentan­meldungen mit vollständiger Prüfung 1579. Erteilte Patente 1602. Verzeichnisse der in den Patentrubriken angeführten Angaben 1616. Gedruckte Patentschriften 1626. Verschiedene Veröffentlichungen in Patentsachen 1630. Erläuterung der in den Rubriken des transferierten Patenstchutzes benutzten Kodén und Bezeichnungen 1646. Mitteilungen der Angaben bezüglich Anmeldungen für transferierten Patentschutz 1647. Erläuterung der in den Gebrauchsmusterrubriken angeführten Bezeichnungen 1649. Mitteilungen bezüglich Gebrauchsmusteranmeldungen 1650. Einregistrierte Gebrauchsmuster 1651. Verschiedene Veröffentlichungen in Gebrauchsmuster 1658. Erläuterung der in den Warenzeichenrubriken angeführten Bezeichnungen 1659. Registrierung von Warenzeichen (Die Registernumern siehe S. 1682) 1660. Erneuerung des Warenzeichenschutzes 1683. Verschiedene Veröffentlichungen in Warenzeichensachen 1684 Erläuterung der in den Geschmacksmusterrubriken angeführten Bezeichnungen 1685. Bekanntmachung von Geschmacksmusteranmeldungen 1686. Verschiedene Veröffentlichungen in Geschmacks­mustersachen 1694. • • SZABADALMI KÖZLÖNY ÉS VÉDJEGYÉRTESÍTŐ Az Országos Találmányi Hivatal hivatalos lapja 99. évfolyam, 10. szám Megjelent: 1994. október 28. Felelős szerkesztő: DR. SZARKA ERNŐ Szerkesztőség: Budapest V., Garibaldi u. 2. Telefon: 112-4400 Levélcím: Pf. 552., 1370 Kiadja: HÍRLAPKIADÓ RT. Budapest, 1085 Blaha Lujza tér 3. Telefon: 138-2399, 138-4300 Levélcím: Pf. 1., 1951 Felelős kiadó: DR MOLNÁR PÉTER vezérigazgató Terjeszti a Magyar Posta. Előfizethető bármely hirlapkézbesítő postahivatal­nál, a Posta hírlapüzleteiben és a Hír­­lapelöfizetési és Lapellátási Irodánál (HELIR) Budapest, 1134 Lehel u. 10/a közvetlenül vagy postautalványon, va­lamint átutalással a HELIR 215—96162 pénzforgalmi jelzőszámra. Címváltozás bejelentése: Budapest, 1134 Lehel u. 10/a Egyes szám ára: 800,- Ft, egy évre 9600,- Ft. Külföldön terjeszti a Kultúra Külkereskedelmi Vállalat, H-1389 Budapest, Postafiók 149. Készült a MAT^X programcsomag segítségével OTH — Nyomda — 94 089 Budapest, 1054 Zoltán u. 6. Tel.: 269-4535 Felelős vezető: DR. SZVOBODA DOMÁNSZKY GABRIELLA HU ISSN 0039-8071 Szerkesztő bizottság: dr. Szarka Ernő, dr. Bendzsel Miklós, dr. Vékás Gusztáv, Adler Györgyné, Iványi István, Pfeifer Ferencné, Sümeghy Pálné dr., Szemző György, dr. Szvoboda Dománszky Gabriella.

Next

/
Oldalképek
Tartalom