Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő, 1994. július-szeptember (99. évfolyam, 7-9. szám)

1994-07-01 / 7. szám

SOMMAIRE Information internationale LXXI. Information sül l’état de membre des organisations, unions et autres institutions internationales de la protection legale de la propriété industrielle LXXIII. Information selon Regle 13.2 du Reglement d'Exécution du Traité de Budapest XCIII. Liste des agents de brevet s'occupant de la representation des déposants CVIII. Communiqué CXIV. Explication des notations figurantes dans les rubriques en matiére de brevet 1101. Publication des données concernant des dépőts demandes de brevet 1104. Publication des demandes de brevet avec un examen difiére (H/3709) 1116. Publication sur l'examen ultérieur des demandes de brevet avec un examen différé 1117. Publication des demandes de brevet avec un examen complet 1118. Brevets délivrés (209.521—209.572) 1216. Index des données publiquées dans les rubriques en matiére de brevet 1222. Publications diverses en matiére de brevet 1238. Explication des notations figurantes dans les rubriques en matiére de modéle d'utilité 1248. Enregistrement des modéles d'utilité (00.295 - 00.321) 1249. Publications diverses en matiére de modéle d'utilité 1257. Explication des notations figurantes dans les rubriques en matiére de marque 1258. Enregistrement des marques (Les numéros d'enregistrement voir p. 1260.) 1259. Explication des notations figurantes dans les rubriques en matiére de dessin industriel 1261. Publications des dépőts demandes de dessins industriels 1262. Publications diverses en matiére de dessins industriel 1267. CONTENTS International information LXXI. Information about membership of international organizations, unions and other institutions of legal protection of industrial property LXXIII. Information according to Rule 13.2 of Regulations of Execution of Budapest Treaty XCIII List of patent attorneys representing applicants CVIII Communiqué CXIV. Explication of codes used in patent publications 1101. Publication of patent application data 1104. Publication of patent applications with deferred examination (H/3709) 1116. Publication about subsequent examination of patent applications with deferred examination 1117. Publication of patent applications with complete examination 1118. Granted patents (209.521-209.572) 1216. Data indexes published in accordance with patent applications 1222. Diverse patent publications 1238. Explication of codes used in utility model publications 1248. Registered utility models (00.295 - 00.321) 1249. Diverse utility model publications 1257. Explication of codes used in trademark publications 1258. Trademark registrations (Register numbers see p. 1260.) 1259. Explication of codes used in industrial design publications 1261. Publication of industrial design applications 1262. Diverse industrial design publications 1267. • • INHALT Internationale Information LXXI. Information über Mitgliedsverhältnisse der internationa­len Organisationen, Unionen und anderen Institutionen des gewerblichen Rechtsschutzes LXXIII. Bekanntmachung gemäss der Regel 13.2 der Ausführungsordnung des Budapester Vertrages XCIII. Verzeichnis der Patentanwälte beschäftigt mit Repräsentation der Anmelder CVIII. Kommuniqué CXIV. Erläuterung der in den Patentrubriken angeführten Bezeichnungen 1101. Mitteilungen bezüglichen Patentanmeldungen 1104. Bekanntmachung von Patentanmeldungen mit aufgeschobener Prüfung (H/3709) 1116. Bekanntmachung über nachträgliche Prüfung von Patentanmeldungen mit aufgeschobener Prüfung 1117. Bekanntmachung von Patentanmeldungen mit vollständiger Prüfung 1118. Erteilte Patente (209.521-209.572) 1216. Verzeichnisse der in den Patentrubriken angeführten Angaben 1222. Verschiedene Veröffentlichungen in Patentsachen 1238. Erläuterung der in den Gebrauchsmusterrubriken angeführten Bezeichnungen 1248. Einregistrierte Gebrauchsmuster (00.295 — 00.321) 1249. Verschiedene Veröffentlichungen in Gebrauchsmuster 1257. Erläuterung der in den Warenzeichenrubriken angeführten Bezeichnungen 1258. Registrierung von Warenzeichen (Die Registernumern siehe S. 1260.) 1259. Erläuterung der in den Geschmacksmusterrubriken angeführten Bezeichnungen 1261. Bekanntmachung von Geschmacksmusteranmeldungen 1262. Verschiedene Veröffentlichungen in Geschmacks- mustersachen 1267. • • SZABADALMI KÖZLÖNY ÉS VÉDJEGYÉRTESÍTŐ Az Országos Találmányi Hivatal hivatalos lapja 99. évfolyam, 7. szám Megjelent: 1994. július 28. Felelős szerkesztő: DR. SZARKA ERNŐ Szerkesztőség: Budapest V., Garibaldi u. 2. Telefon: 112-4400 Levélcím: Pf. 552., 1370 Kiadja: HÍRLAPKIADÓ VÁLLALAT Budapest, 1085 Blaha Lujza tér 3. Telefon: 138-2399, 138-4300 Levélcím: Pf. 1., 1951 Felelős kiadó: a Hírlapkiadó Vállalat vezérigazgatója Terjeszti a Magyar Posta. Előfizethető bármely hírlapkézbesítő postahivatal­nál, a Posta hírlapüzleteiben és a Hír­lapelőfizetési és Lapellátási Irodánál (HELIR) Budapest, 1134 Lehel u. 10/a közvetlenül vagy postautalványon, va­lamint átutalással a HELIR 215—96162 pénzforgalmi jelzőszámra. Címváltozás bejelentése: Budapest, 1134 Lehel u. 10/a Egyes szám ára: 800,- Ft, egy évre 9600,- Ft. Külföldön terjeszti a Kultúra Külkereskedelmi Vállalat, H-1389 Budapest, Postafiók 149. Készült a MATfX programcsomag segítségével OTH — Nyomda — 94 064 Budapest, 1097 Hentes u. 10. Tel.: 215-7118 Felelős vezető: DR SZVOBODA DOMÁNSZKY GABRIELLA HU ISSN 0039-8071 Szerkesztő bizottság: dr. Szarka Ernő, dr. Bendzsel Miklós, dr. Vékás Gusztáv, Adler Györgyné, Iványi István, Pfeifer Ferencné, Sümeghy Pálné dr., Szemző György, dr. Szvoboda Dománszky Gabriella.

Next

/
Oldalképek
Tartalom