Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő, 1994. április-június (99. évfolyam, 4-6. szám)

1994-04-01 / 4. szám

SOMMAIRE Décorations LXIX. Information internationale LXX. Explication des notations figurantes dans les rubriques en matiere de brevet 607. Publication des données concernant des dépőts demandes de brevet 610. Publication sur I’examen ultérieur des demandes de brevet avec un examen différé 627. Publication des demandes de brevet avec un examen complet (T/65 063 - T/65 172) 628. Brevets délivrés (208.510, 209.232 - 209.357) 658. Index des données publiquées dans les rubriques en matiere de brevet 673. Fascicules des brevets imprimés 680. Publications diverses en matiere de brevet 690. Explication des notations figurantes dans les rubriques en matiere de modele d'utilité 718. Publication des données concernant des dépőts demandes de modele d'utilité 719. Enregistrement des modeles d'utilité (00.258 - 00.284) 723. Publications diverses en matiére de modele d'utilité 732. Explication des notations figurantes dans les rubriques en matiere de marque 733. Enregistrement des marques (Les numéros d'enregistrement voir p. 756.) 734. Publications diverses en matiere de marque 756. Explication des notations figurantes dans les rubriques en matiere de dessin industriel 757. Publications des dépőts demandes de dessins industriels 758. Enregistrement des dessins industriels (85.303 - 85.345) 761. • • CONTENTS Decorations LXIX. International information LXX. Explication of codes used in patent publications 607. Publication of patent application data 610. Publication about subsequent examination of patent applications with deferred examination 627. Publication of patent applications with complete examination (T/65 063 - T/65 172) 628. Granted patents (208.510, 209.232 - 209.357) 658. Data indexes published in accordance with patent applications 673. Printed patent specifications 680. Diverse patent publications 690. Explication of codes used in utility model publications 718. Publication of data concerning utility model applications 719. Registered utility models (00.258 — 00.284) 723. Diverse utility model publications 732. Explication of codes used in trademark publications 733. Trademark registrations (Register numbers see p. 756.) 734. Diverse trademark publications 756. Explication of codes used in industrial design publications 757. Publication of industrial design applications 758. Registration of industrial designs (85.303 - 85.345 ) 761. • t INHALT Auszeichnungen LXIX. Internationale Information LXX. Erläuterung der in den Patentrubriken angeführten Bezeichnungen 607. Mitteilungen bezüglichen Patentanmel­dungen 610. Bekanntmachung über nachträgliche Prüfung von Patentanmeldungen mit aufgeschobener Prüfung 627 Bekanntmachung von Patentanmeldungen mit vollständiger Prüfung (T/65 063 - T/65 172) 628. Erteilte Patente (208.510, 209.232-209.357) 658. Verzeichnisse der in den Patentrubriken angeführten Angaben 673. Gedruckte Patentschriften 680. Verschiedene Veröffentlichungen in Patentsachen 690. Erläuterung der in den Gebrauchsmusterrubriken angeführten Bezeichnungen 718. Mitteilungen bezüglich Gebrauchsmusteranmeldungen 719. Einregistrierte Gebrauchsmuster (00.258-00.284) 723. Verschiedene Veröffentlichungen in Gebrauchsmuster 732. Erläuterung der in den Warenzeichenrubriken angeführten Bezeichnungen 733. Registrierung von Warenzeichen (Die Registernumern siehe S. 756.) 734. Verschiedene Veröffentlichungen in Warenzeichensachen 756. Erläuterung der in den Geschmacksmusterrubriken angeführten Bezeichnungen 757. Bekanntmachung von Geschmacksmusteranmeldungen 758. Regist­rierung von Geschmacksmustern (85.303 - 85.345 ) 761. SZABADALMI KÖZLÖNY ÉS VÉDJEGYÉRTESÍTŐ Az Országos Találmányi Hivatal hivatalos lapja 99. évfolyam, 4. szám Megjelent: 1994. április 28. Felelős szerkesztő: DR. SZARKA ERNŐ Szerkesztőség: Budapest V., Garibaldi u. 2. Telefon: 112-4400 Levélcím: Pf. 552., 1370 Kiadja: HÍRLAPKIADÓ VÁLLALAT Budapest, 1085 Blaha Lujza tér 3. Telefon: 138-2399, 138-4300 Levélcím: Pf 1., 1951 Felelős kiadó: DR. LISZKAY GÁBOR Terjeszti a Magyar Posta. Előfizethető bármely hírlapkézbesítő postahivatal­nál, a Posta hírlapüzleteiben és a Hír­­lapelöfizetési és Lapellátási Irodánál (HELIR) Budapest, 1134 Lehel u. 10/a közvetlenül vagy postautalványon, va­lamint átutalással a HELIR 215-96162 pénzforgalmi jelzőszámra. Címváltozás bejelentése: Budapest, 1134 Lehel u. 10/a Egyes szám ára: 800,- Ft, egy évre 9600,— Ft. Külföldön terjeszti a Kultúra Külkereskedelmi Vállalat, H-1389 Budapest, Postafiók 149. Készült a MAT^X programcsomag segítségével OTH — Nyomda — 94 040 Budapest, 1097 Hentes и 10 Tel.: 215-7118 Felelős vezető: DR. SZVOBODA DOMÁNSZKY GABRIELLA HU ISSN 0039-8071 Szerkesztő bizottság: dr. Szarka Ernő, dr. Bendzsel Miklós, dr. Vékás Gusztáv, Adler Györgyné, Iványi István, Karetka Gábor, Sümeghy Pálné dr., Szemző György, dr. Szvoboda Dománszky Gabriella.

Next

/
Oldalképek
Tartalom