Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő, 1994. január-március (99. évfolyam, 1-3. szám)

1994-01-01 / 1. szám

SOMMAIRE Échanges personnels liés ä la modernisation de structure de l'Office National d'Invention de la Hongrie (valable du Ier Janvier 1994) I. Information internationale II. Explication des notations figurantes dans les rubriques en matiére de brevet 1. Publication des données concernant des depots demandes de brevet 4. Publication des demandes de brevet avec un examen différé (H/3697-H/3706) 21. Publication des demandes de brevet avec un examen complet (T/64 438-T/64 672) 25. Brevets délivrés (208.586, 208.779-208.892) 82. Index des données publiquées dans les rubriques en matiére de brevet 93. Fascicules des brevets imprimés 101. Publications diverses en matiére de brevet 106. Explication des notations figurantes dans les rubriques en matiére de modele d’utilité 122. Publication des données concernant des dépóts demandes de modele d'utilité 123. Enregistrement des modeles d’utilité (00.166-00.186) 125. Explication des notations figurantes dans les rubriques en matiére de marque 132. Enregistrement des marques (Les numéros d'enregistrement voir p. 196.) 133. Explication des notations figurantes dans les rubriques en matiére de dessin industriels 197. Publications des dépóts demandes de dessins industriel 198. Enregistrement des dessins industriels (85.191-85.223) 200. • • CONTENTS Personal changes related to structural modernization of the National Office of Inventions of Hungary (valid from Januar 1, 1994) I. International information II. Explication of codes used in patent publications 1. Publication of patent application data 4. Publication of patent applications with deferred examination (H/3697-H/3706) 21. Publication of patent applications with complete examination (T/64 438-T/64 672) 25. Granted patents (208.586, 208.779-208 892) 82. Data indexes published in accordance with patent applications 93. Printed patent specifications 101. Diverse patent publications 106. Explication of codes used in utility model publications 122. Publication of data concerning utility model applications 123. Registered utility models (00.166-00.186) 125. Explication of codes used in trademark publications 132. Trademark registrations (Register numbers see p. 196.) 133. Explication of codes used in industrial design publications 197. Publication of industrial design applications 198. Registration of industrial designs (85.191-85.223) 200. INHALT Personalveränderungen im Beziehung der strukturelle Modernisierung des Nationalerfin­dungsamtes von Ungarn (im Kraft gesetzt vom 1 Januar 1994) I. Internationale Information II. Erläuterung der in den Patentrubriken angeführten Bezeichnungen 1. Mitteilungen bezüglich Patentanmeldungen 4. Bekanntmachung von Patentanmeldungen mit aufgeschobener Prüfung (H/3689 - H/3696) 21. Bekanntmachung von Patentanmel­dungen mit vollständiger Prüfung (T/64 438 - T/64 672) 25. Erteilte Patente (208.586, 208.779 - 208.892 ) 82. Verzeichnisse der in den Patentrubriken angeführten Angaben 93. Gedruckte Patentschriften 101. Verschiedene Veröffentlichungen in Patentsachen 106. Erläuterung der in den Gebrauchsmusterrubriken angeführten Bezeichnungen 122. Mitteilungen bezüglich Gebrauchsmusteranmeldungen 123. Einregistrierte Gebrauchsmus­ter (00.166 - 00.186) 125. Erläuterung der in den Warenzeichenrubriken angeführten Bezeichnungen 132. Registrierung von Warenzeichen (Die Registernumern siehe S. 196.) 133. Erläuterung der in den Geschmacksmusterrubriken angeführten Bezeichnungen 197. Bekanntmachung von Geschmacksmusteranmeldungen 198. Registrierung von Geschmacksmustern (85.191-85.223) 200. SZABADALMI KÖZLÖNY ÉS VÉDJEGYÉRTESÍTŐ Az Országos Találmányi Hivatal hivatalos lapja 99. évfolyam, 1. szám Megjelent: 1994. január 28. Felelős szerkesztő: DR. SZARKA ERNŐ Szerkesztőség: Budapest V., Garibaldi u. 2. Telefon: 112-4400 Levélcím: Pf. 552., 1370 Kiadja: HÍRLAPKIADÓ VÁLLALAT Budapest, 1085 Blaha Lujza tér 3. Telefon: 138-2399, 138-4300 Levélcím: Pf. 1., 1951 Felelős kiadó: DR. LISZKAY GÁBOR Terjeszti a Magyar Posta. Előfizethető bármely hírlapkézbesítő postahivatal­nál, a Posta hírlapüzleteiben és a Hír­lapelőfizetési és Lapellátási Irodánál (HELIR) Budapest, 1134 Lehel u. 10/a közvetlenül vagy postautalványon, va­lamint átutalással a HELIR 215-96162 pénzforgalmi jelzőszámra. Címváltozás bejelentése: Budapest, 1134 Lehel u. 10/a Egyes szám ára: 600,- Ft, egy évre 7200,- Ft. Külföldön terjeszti a Kultúra Külkereskedelmi Vállalat, H-1389 Budapest, Postafiók 149. Készült a MATgX programcsomag segítségével OTH — Nyomda — 94 001 Budapest, 1097 Hentes u. 10. Tel.: 215-7118 Felelős vezető: DR. SZVOBODA DOMÁNSZKY GABRIELLA HU ISSN 0039-8071 Szerkesztő bizottság: dr. Szarka Ernő, dr. Bendzsel Miklós, dr. Vékás Gusztáv, Adler Györgyné, Iványi István, Karetka Gábor, Sümeghy Pálné dr., Szemző György, dr. Szvoboda Dománszky Gabriella

Next

/
Oldalképek
Tartalom