Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő, 1993. október-december (98. évfolyam, 10-12. szám)

1993-10-01 / 10. szám

SOMMAIRE Information internationale IL. Explication des notations figurantes dans les rubriques en matiere de brevet 1855. Publication des données concernant des dépőts demandes de brevet 1858. Publication des demandes de brevet avec un examen différé (H/3681- H/3683) 1872. Publication sur l’examen ultérieur des demandes de brevet avec un examen différé 1874. Publication des demandes de brevet avec un examen complet (T/63 727- T/63 934) 1875. Brevets délivrés (203.898, 207.531, 208.184, 208.391-208.452, 208.454) 1926. Index des données publiquées dans les rubriques en matiere de brevet 1934. Fascicules des brevets imprimés 1941. Publications diverses en matiere de brevet 1950. Explication des notations figurantes dans les rubriques en matiere de modele d’utilité 1996. Publication des données concernant des dépőts demandes de modele d'utilité 1997. Enregistrement des modeles d'utilité (00.129-00.136) 2001. Publications diverses en matiere de modele d'utilité 2005. Explication des notations figurantes dans les rubriques en matiere de marque 2006. Enregistrement des marques (Les numéros d'enregistrement voir p. 2064) 2007. Explication des notations figurantes dans les rubriques en matiere de dessin industriels 2065. Publications des dépőts demandes de dessins industriel 2066. Enregistrement des dessins industriels (85.033-85.105) 2071. CONTENTS International information IL. Explication of codes used in patent publications 1855. Publication of patent application data 1858. Publication of patent applications with deferred examination (H/3681-H/3683) 1872. Publication about subsequent examination of patent applications with deferred examination 1874. Publication of patent applications with complete examination (T/63 727-T/63 934) 1875. Granted patents (203.898, 207.531, 208.184, 208.391-208.452, 208.454) 1926. Data indexes published in accordance with patent applications 1934. Printed patent specifications 1941. Diverse patent publications 1950. Explication of codes used in utility model publications 1996. Publication of data concerning utility model applications 1997. Registered utility models (00.129-00.136) 2001. Diverse utility model publications 2005. Explication of codes used in trademark publications 2006. Trademark registrations (Register numbers see p. 2064) 2077. Explication of codes used in industrial design publications 2065. Publication of industrial design applications 2066. Registration of industrial designs (85.033-85.105) 2071. INHALT Internationale Information IL. Erläuterung der in den Patentrubriken angeführten Bezeichnungen 1855. Mitteilungen bezüglich Patentanmeldungen 1858. Bekanntmachung von Patentanmeldungen mit aufgeschobener Prüfung (H/3681-H/3683) 1872. Bekannt­machung über nachträgliche Prüfung von Patentanmeldungen mit aufgeschobener Prüfung 1874. Bekanntmachung von Patentanmeldungen mit vollständiger Prüfung (T/63 727 - T/63 934) 1875. Erteilte Patente (203.898 , 207.531, 208.184, 208.391-208.452, 208.454) 1926. Verzeichnisse der in den Patentrubriken angeführten Angaben 1934. Gedruckte Patentschriften 1941. Verschiedene Veröffentlichungen in Patentsachen 1950. Erläuterung der in den Gebrauchsmusterrubriken angeführten Bezeichnungen 1996. Mitteilungen bezüglich Gebrauchsmusteranmeldungen 1997. Einregistrierte Gebrauchsmuster (00.129 — 00.136) 2001. Verschiedene Veröffentli­chungen in Gebrauchsmuster 2005. Erläuterung der in den Warenzeichenrubriken angeführten Bezeichnungen 2006. Registrierung von Warenzeichen (Die Registernumern siehe S. 2064.) 2007. Erläuterung der in den Geschmacksmusterrubriken angeführten Bezeichnungen 2065. Bekanntmachung von Geschmacksmusteranmeldungen 2066. Registrierung von Geschmacksmustern (85.033-85.105) 2071. SZABADALMI KÖZLÖNY ÉS VÉDJEGYÉRTESÍTŐ Az Országos Találmányi Hivatal hivatalos lapja 98. évfolyam, 10. szám Megjelent: 1993. október 28. f Felelős szerkesztő: DR. SZARKA ERNŐ Szerkesztőség: Budapest V., Garibaldi u. 2. Telefon: 112-4400 Levélcím: Pf. 552., 1370 Kiadja: HÍRLAPKIADÓ VÁLLALAT Budapest, 1085 Blaha Lujza tér 3. Telefon: 138-2399, 138-4300 Levélcím: Pf. 1., 1951 Felelős kiadó: HORTI JÓZSEF Terjeszti a Magyar Posta. Előfizethető bármely hírlapkézbesítő postahivatal­nál, a Posta hírlapüzleteiben és a Hír­lapelőfizetési és Lapellátási Irodánál (HELIR) Budapest, 1134 Lehel u. 10/a közvetlenül vagy postautalványon, va­lamint átutalással a HELIR 215-96162 pénzforgalmi jelzőszámra. Címváltozás bejelentése: Budapest, 1134 Lehel и 10/a Egyes szám ára: 600,- Ft, egy évre 7200,- Ft. / Külföldön terjeszti a Kultúra Külkereskedelmi Vállalat, H-1389 Budapest, Postafiók 149. Készült a MAT^X programcsomag segítségével OTH — Nyomda — 93 102 Budapest, 1097 Hentes u. 10. Tel.: 215-7118 Felelős vezető: DR. SZVOBODA DOMÁNSZKY GABRIELLA HU ISSN 0039-8071 Szerkesztő bizottság: dr. Bendzsel Miklós, Iványi István, Sümeghy Pálné dr. dr. Szarka Ernő, Szemző György, dr. Szvoboda Dománszky Gabriella, dr. Vékás Gusztáv

Next

/
Oldalképek
Tartalom