Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő, 1992. október-december (97. évfolyam, 10-12. szám)

1992-10-01 / 10. szám

SOMMAIRE Information internationale Cili. Annonces personnelles CVI. Explication des notations figurant dans les rubriques en matiere de brevet 1815. Publication des données concernant depots des demandes de brevet 1818. Publication des demandes de brevet avec un examen différé (H/3634 - H/3635) 1839. Publication sur l'examen ultérieur des demandes de brevet avec un examen différé 1840. Publication des demandes de brevet avec un examen complet (T/60 587 - T/60 882) 1841. Brevets délivrés (191.137, 205.050, 206.235 - 206.330, 206.332 - 206.351, 206.353 - 206.389, 206.391 - 206.424) 1912. Index des données publiquées dans les rubriques en matiere de brevet 1932. Fascicules des brevets imprimés 1945. Publications diverses en matiere de brevet 1948. Explication des notations figurant dans les rubriques en matiere de modele d'utilité 1953. Publication des données concernant dépőts des demandes de modele d'utilité 1954. Enregistrement des modeles d'utilité (00.015-00.033) 1956. Explication des notations figurant dans les rubriques en matiere de marque 1962. Enregistrement des marques (131.557, 131.703, 131.709, 131.711 - 131.712, 131.716 - 131.717, 131.800 - 131.825, 131.827 - 131.829, 131.831 - 131.845,131.847-131.921, 131.947-132.005, 132.007-132.071) 1963. Explication des notations figurant dans les rubriques en matiere des dessins industriels 2001. Publications des dépőts demandes des dessins industriel 2002. Enregistrement des dessins industriels (84.394 - 84.395, 84.397 - 84.398, 84.420 - 84.432, 84.468 - 84.471, 84.473 - 84.491, 84.495 - 84.497) 2010. Publication diverses en matiére des dessins industriel 2014. • • • SZABADALMI KÖZLÖNY ÉS VÉDJEGYÉRTESÍTŐ Az Országos Találmányi Hivatal hivatalos lapja 97. évfolyam, 10. szám Megjelent: 1992. október 28. A szerkesztésért felelős: IVÁNYI ISTVÁN Szerkesztőség: Budapest V., Garibaldi u. 2. Telefon: 112-4400 Levélcím: Pf. 552., 1370 CONTENTS International information Cili. Personal news CVI. Explication of codes used in patent publications 1815. Publication of patent application data 1818. Publication of patent applications with deferred examination (H/3634 - H/3635) 1839. Publication about subsequent examination of patent applications with deferred examination 1840. Publication of patent applications with complete examination (T/60 587 - T/60 882) 1841. Granted patents (191.137, 205.050, 206.235 - 206.330, 206.332 - 206.351, 206.353 - 206.389, 206.391 - 206.424) 1912. Data indexes published in accordance with patent applications 1932. Printed patent specifications 1945. Diverse patent publications 1948. Explication of codes used in utility model publications 1953. Publication of data concerning utility model applications 1954. Registered utility models (00.015 - 00.033) 1956. Explication of codes used in trademark publications 1962. Trademark registrations (131.557, 131.703, 131.709, 131.711 - 131.712, 131.716 - 131.717, 131.800 - 131.825, 131.827 - 131.829, 131.831 - 131.845, 131.847 - 131.921, 131.947 — 132.005, 132.007 — 132.071) 1963. Explication of codes used in industrial design publications 2001.Publication of industrial design applications 2002. Registration of industrial designs (84.394 - 84.395, 84.397 - 84.398, 84.420 - 84.432, 84.468 - 84.471, 84.473 - 84.491, 84.495 - 84.497) 2010. Diverse industrial design publications 2014. • • INHALT Kiadja: HÍRLAPKIADÓ VÁLLALAT Budapest, 1085 Blaha Lujza tér 3. , Telefon: 138-2399, 138-4300 Levélcím: Pf. 1., 1951 Felelős kiadó: HORTI JÓZSEF Terjeszti a Magyar Posta. Előfizethető bármely híriapkézbesítő postahivatal­nál, a Posta hírlapüzleteiben és a Hír­lapelőfizetési és Lapeliátási Irodánál (HELIR) Budapest, 1134 Lehel u. 10/a közvetlenül vagy postautalványon, va­lamint átutalással a HELIR 215-96162 pénzforgalmi jelzőszámra. Címváltozás bejelentése Budapest, 1134 Lehel u. 10/a. Egyes szám ára: 326 Ft, egy évre 3912 Ft. Külföldön terjeszti a Kultúra Külkereskedelmi Vállalat, H-1389 Bu­dapest, Postafiók 149. Internationale Information Cili. Persönliche Nachrichten CVI. Erläuterung der in den Patentrubriken angeführten Bezeichnun gen 1815. Mitteilungen bezüglich Patentanmel­dungen 1818. Bekanntmachung von Patentanmeldungen mit aufgeschobener Prüfung (H/3634 - H/3635) 1839. Bekanntmachung über nachträgliche Prüfung von Patentanmeldungen mit aufgeschobener Prüfung 1840. Bekanntmachung von Patentan­meldungen mit vollständiger Prüfung (T/60 587 - T/60 882) 1841. Erteilte Patente (191.137, 205.050, 206.235 - 206.330 , 206.332 - 206.351, 206.353 - 206.389, 206.391 — 206.424) 1912. Verzeichnisse der in den Patentrubriken angeführten Angaben 1932. Gedruckte Patentschriften 1945. Verschiedene Veröffentlichungen in Patentsachen 1948. Erläuterung der in den Gebrauchsmusterrubriken angeführten Bezeichnungen 1953. Mitteilungen bezüglich Gebrauchsmusteranmeldungen 1954. Einregistrierte Gebrauchsmuster (00.015 - 00.033) 1956. Erläuterung der in den Warenzeichenrubriken angeführten Bezeichnungen 1962. Registrierung von Warenzeichen (131.557, 132.703, 131.709, 131.711 - 131.712, 131.716 - 131.717, 131.800 - 131.825, 131.827 - 131.829, 131.831 - 131.845, 131.847 - 131.921, 131.947 - 132.005, 132.007 - 132.071) 1963 Erläuterung der in den Geschmacksmusterrubriken angeführten Bezeichnungen 2001. Bekanntmachung von Geschmacksmusteranmeldungen 2002. Registrierung von Geschmacksmustern (84.394 - 84.395, 84.397 - 84.398, 84.420 - 84.432, 84.468 - 84.471, 84.473 - 84.491, 84 495 - 84.497) 2010. Verschiedene Veröffentlichungen in (jeschmacksmustersachen 2014. Készült a MATgX programcsomag segítségével OTH — Nyomda — 92 120 Budapest, 1097 Hentes u. 10. Tel.: 133-7118 Felelős vezető: DR. SZVOBODA GABRIELLA HU ISSN 0039-8071 Szerkesztő bizottság: Dr. Bendzsel Miklós, Dr. Bobrovszky Jenő, Iványi István (felelős szerkesztő), Szemző György, Dr. Szvoboda Gabriella, Dr. Vékás Gusztáv. T

Next

/
Oldalképek
Tartalom