Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő, 1992. április-június (97. évfolyam, 4-6. szám)

1992-04-01 / 4. szám

SOMMAIRE Décorations 659. Information internationale sur les changements des États-membres du Traité de coopération en matière de Brevets (PCT) 659. Explication des notations figurant dans les rubriques en matière de brevet 660. Publication des données concernant dépôts des demandes de brevet 663. Publication des données concernant dépôts des demandes de brevet. Correction des erreurs 688. Publication des demandes de brevet avec un examen différé (H/3610 - H/3612) 691. Publication sur l'examen ultérieur des demandes de brevet avec un examen différé 693. Publication des demandes de brevet avec un examen complet (T/58 968 - T/59 276) 694. Brevets délivrés (203.903, 205.225 - 205.521) 775. Index des données publiquées dans les rubriques en matière de brevet 805. Fascicules des brevets imprimés 818. Publications diverses en matière de brevet 821. Explication des notations figurant dans les rubriques en matière de modèle d'utilité 838. Publication des données concernant dépôts des demandes de modèle d'utilité 839. Explication des notations figurant dans les rubriques en matière de marque 842. Enregistrement des marques (131.000 - 131.031, 131.086 - 131.091, 140.144) 843. Renouvellement de la protection de marque 851. Publications diverses en matière de marque 853. Explication des notations figurant dans les rubriques en matière des dessins industriels 854. Publications des dépôts demandes des dessins industriel 855. Enregistrement des dessins industriels (84.192 - 84.204. 84.206, 84.208 - 84.227) 866. Publication diverses en matière des dessins industriel 869. Annonces 870. • • SZABADALMI KÖZLÖNY ÉS VÉDJEGYÉRTESÍTŐ Az Országos Találmányi Hivatal hivatalos lapja 97. évfolyam, 4. szám Megjelent: 1992. április 28. A szerkesztésért felelős: IVÁNYI ISTVÁN Szerkesztőség: Budapest, V., Garibaldi u. 2. Telefon: 112-4400 Levélcím: Pf. 552., 1370 CONTENTS Decorations 659. International information about the changes of member states of the Patent Cooperation Treaty (PCT) 659. Explication of codes used in patent publications 660. Publication of patent application data 663. Publication of patent application data. Error corrections 688. Publication of patent applications with deferred examination (H/3610 -H/3612) 691. Publication about subsequent examination of patent applications with deferred examination 693. Publication of patent applications with complete examination (T/58 968 - T/59 276) 694. Granted patents (203.903, 205.225 - 205.521) 775. Data indexes published in accordance with patent applications 805. Printed patent specifications 818. Diverse patent publications 821. Explication of codes used in trademark publications 838. Publication of utility model application data 839. Trademark registrations (131.000 — 131.031, 131.086 - 131.091, 140.144) 843. Renewal of trademark protection 851. Diverse trademark publications 852. Explication of codes used in industrial design publications 853. Publication of industrial design applications 855. Registration of industrial designs (84.192 - 84.204, 84.206, 84.208 - 84.227) 866. Diverse industrial design publications 869. Advertisement 870. • • INHALT Auszeichnungen 659. Internationale Auskunft über Änderungen der Mitgliederstaaten des Vertrages über die internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patent Wesens (PCT) 659. Erläuterung der in den Patentrubriken angeführten Bezeichnungen 660. Mitteilungen bezüglich Patentanmeldungen 663. Mitteilungen bezüglich Patentanmeldun­gen. Korrektion der Fehler 688. Bekanntmachung von Patentanmeldungen mit aufgeschobener Prüfung (H/3610 - H/3612) 691. Bekanntmachung über nachträgliche Prüfung von Patentanmeldungen mit aufgeschobener Prüfung 693. Bekanntmachung von Patentanmeldungen mit vollständiger Prüfung (T/58 968-T/59 276) 694. Erteilte Patente (203.903, 205.225-205.521) 775. Verzeichnisse der in den Patentrubriken angeführten Angaben 805. Gedruckte Patentschriften 818. Verschiedene Veröffentlichun­gen in Patentsachen 821. Erläuterung der in den Gebrauchsmusterrubriken angeführten Bezeichnungen 838. Mitteilungen bezüglich Gebrauchsmusterranmeldungen 839. Erläute­rung der in den Warenzeichenrubriken angeführten Bezeichnungen 842. Registrierung von Warenzeichen (131.000 - 131.031, 131.086 - 131 091, 140.144) 843. Erneuerung des Warenzeichenschutzes 851. Verschiedene Veröffentlichungen in Warenzeichensachen 853. Erläuterung der in den Geschmacksmusterrubriken angeführten Bezeichnungen 854. Bekanntmachung von Geschmacksmusteranmeldungen 855. Registrierung von Gesch­macksmustern (84.192 - 84.204, 84.206, 84 208 - 84.227) 866. Verschiedene Veröffentlichungen in Geschmacksmustersachen 869. Anzeigen 870. • • Kiadja: HÍRLAPKIADÓ VÁLLALAT Budapest, 1085 Blaha Lujza tér 3. Telefon: 138-2399, 138-4300 Levélcím: Pf. 1., 1951 Felelős kiadó: HORTI JÓZSEF Terjeszti a Magyar Posta. Előfizet­hető bármely híriapkézbesitő postahi­vatalnál, a Posta hírlapüzleteiben és a Hírlapelőfizetési és Lapellátási Iro­dánál (HELIR) Budapest, 1134 Le­hel u. 10/a. közvetlenül vagy pos­tautalványon, valamint átutalással a HELIR 215-96162 pénzforgalmi jelző­számra. Címváltozás bejelentése Buda­pest, 1134 Lehel u. 10/a. Egyes szám ára: 326 Ft, egy évre 3 912 Ft. Külföldön terjeszti a Kultúra Külkereskedelmi Vállalat, H-1389 Bu­dapest, Postafiók 149. Készült a MATfX programcsomag segítségével OTH — Nyomda — 92 018 Budapest, 1097 Hentes u. 10. Tel : 133-7118 Felelős vezető: DR. SZVOBODA GABRIELLA HU ISSN 0039-8071 Szerkesztő bizottság: Dr. Bendzsel Miklós, Dr. Bobrovszky Jenő, Iványi István (felelős szerkesztő), Szemző György, Dr. Szvoboda Gabriella, Dr. Vékás Gusztáv.

Next

/
Oldalképek
Tartalom