Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő, 1992. január-március (97. évfolyam, 1-3. szám)

1992-01-01 / 1. szám

SOMMAIRE Décrets du Ministre de la Justice sous numéros 19/1991 et 20/1991 (XII.28)IM I. Decorations 1. Les premieres demandes des modéles d'utilité sont déposées 1. Explication des notations figurant dans les rubriques en matiére de brevet 2. Publication des données concernant dépőts des demandes de brevet 4. Publication des demandes de brevet avec un examen différé (H/3594 - H/3603) 59. Publication des demandes de brevet avec un examen complet (T/57 972 - T/58 176) 62. Brevets délivrés (204.360 - 204.640) 117. Index des données publiquées dans les rubriques en matiére de brevet 145. Fascicules des brevets imprimés 157. Publications diverses en matiére de brevet 165. Explication des notations figurant dans les rubriques en matiére de marque 193. Enregistrement des marques (130.575. 130.839 - 130.841, 130.845 - 130.861, 130.863 - 130.867, 130.872) 194. Renouvellement de la protection de marque 198. Publications diverses en matiére de marque 202. Explication des notations figurant dans les rubriques en matiére des dessins industriels 204. Publications des dépőts demandes des dessins industriels 205. Enregistrement des dessins industriels (84.096, 84.103 - 84.110, 84.143 - 84.148, 84.150 - 84.155, 84.161, 84.165, 84.167) 215. Publication diverses en matiére des dessins industriels 218. • • • CONTENTS Decrees of the Minister of Justice Nos. 19/1991 and 20/1991 (XII.28.)IM I. Decorations 1. The first utility model applications are filed 1. Explication of codes used in patent publications 2. Publication of patent application data 4. Publication of patent applications with deferred examination (H/3594 -3603) 59. Publication of patent applications with complete examination (T/57 972 - T/58 176) 62. Granted patents (204.360- 204.640) 117. Data indexes published in accordance with patent applications 145. Printed patent specifications 157. Diverse patent publications 165. Explication of codes used in trademark publications 193. Trademark registrations (130.575, 130.839- 130.841, 130 845 - 130.861, 130.863 - 130.867, 130.872) 194. Renewal of trademark protection 198. Diverse trademark publications 202. Explication of codes used in industrial design publications 204. Publication of industrial design applications 205. Registration of industrial designs (84.096, 84.103 - 84.110, 84.143 - 84.148, 84.150 - 84.155, 84.161, 84.165, 84.167) 215. Diverse industrial design publications 218. • • • INHALT Verordnungen des Justizministers der Nummern 19/1991 and 20/1991(XII.28) IM I. Auszeichnungen 1. Die erste Gebrauchsmusteranmeldungen sind hintergelegt 1. Erläuterung der in den Patentrubriken angeführten Bezeichnungen 2. Mitteilungen bezüglich Patentanmeldungen 4. Bekanntmachung von Patentanmeldungen mit aufgeschobener Prüfung (H/3594 - H/3603) 59. Bekanntmachung von Patentanmeldun­gen mit vollständiger Prüfung (T/57 972 - T/58 176) 62. Erteilte Patente (204.360 - 204.640) 117. Verzeichnisse der in den Patentrubriken angeführten Angaben 145. Gedruckte Patentschriften 157. Verschiedene Veröffentlichungen in Patentsachen 165. Erläuterung der in den Warenzeichenrubriken angeführten Bezeichnungen 193. Registrierung von Warenzeichen (130 575, 130.839 - 130.841, 130.845 - 130.861, 130.863 - 130.867, 130.872) 194. Erneuerung des Warenzeichenschutzes 198. Verschiedene Veröffentlichungen in Warenzeichensachen 202. Erläuterung der in den Geschmacksmusterrubriken angeführten Bezeichnungen 204. Bekanntmachung von Geschmacksmusteranmeldungen 205. Registrierung von Geschmacksmustern (84.096, 84.103 - 84.110, 84.143 - 84.148. 84.150 - 84.155, 84.161, 84.165, 84.167) 215. Verschiedene Veröffentlichungen in Geschmacksmustersachen 218. • • SZABADALMI KÖZLÖNY ÉS VÉDJEGYÉRTESÍTŐ Az Országos Találmányi Hivatal hivatalos lapja 97. évfolyam, 1. szám Megjelent: 1992. januar 28. A szerkesztésért felelős: IVÁNYI ISTVÁN Szerkesztőség: Budapest, V., Garibaldi u. 2. Telefon: 112-4400 Levélcím: Pf. 552., 1370 Kiadja: HÍRLAPKIADÓ VÁLLALAT Budapest, 1085 Blaha Lujza tér 3. Telefon: 138-2399, 138-4300 Levélcím: Pf. 1., 1951 Felelős kiadó: HORTI JÓZSEF Terjeszti a Magyar Posta. Előfizet­hető bármely hírlapkézbesítő postahi­vatalnál, a Posta hírlapüzleteiben és a Hírlapelőfizetési és Lapellátási Iro­dánál (HELIR) Budapest, 1134 Le­hel u. 10/a. közvetlenül vagy pos­tautalványon, valamint átutalással a HELIR 215-96162 pénzforgalmi jelző­számra. Címváltozás bejelentése Buda­pest, 1134 Lehel u. 10/a. Egyes szám ára: 326 Ft, egy évre 3 912 Ft. Külföldön terjeszti a Kultúra Külkereskedelmi Vállalat, H-1389 Bu­dapest, Postafiók 149. Készült a MATgX programcsomag segítségével OTH — Nyomda — 92 001 Budapest, 1097 Hentes u. 10. Tel.: 133-7118 Felelős vezető: DR. SZVOBODA GABRIELLA HU ISSN 0039-8071 Szerkesztő bizottság: Dr. Bendzsel Miklós, Dr. Bobrovszky Jenő, Dr. Ficsor Mihály, Iványi István (felelős szerkesztő), Szemző György, Dr. Szvoboda Gabriella, Dr. Vékás Gusztáv.

Next

/
Oldalképek
Tartalom