Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő, 1990. október-december (95. évfolyam, 10-12. szám)

1990-10-01 / 10. szám

S ". MM AI RE Decorations 1777. Explications des codes, indications et abréviations figurant dans ies rubriques en matiere de brevet 1778. Titres des rubriques du Bulletin des Brevets et Notifiation des Marques et leurs codes selon Norme - St. 17 de Г0МР1 1779. Publication des données concernant depots des demandes de brevet 1780. Publication des demandes de brevet avec un examen difiére (H/3484 - H/3485) 1796. Publication sur I'examen ultérieur des demandes de brevet avec un examen difiére 1797. Publication des demandes de brevet avec un examen complet (T/53 255 - T/53 479) 1798. Brevets délivrés (197.783. 199.698 , 200.256. 201.194 - 201.439) 1859. Relevé des demandes de brevet pubiies et des brevets délivrés pendant le mois courant, mis en Systeme selon la CIB 1885. Numéros d'enregistrement publiés en la rubrique des Brevets délivrés ordonnés selon ies numéros de publication 1891. Numéros de publication et numéros d'enregistrement des brevets publiés dans le numéro du Bulletin des Brevets et Notification des Marques du mois courant ordonnés selon les numéros de dépőts 1893. Fascicules imprimés de brevet publiés 1896. Publications diverses en matiere de brevet 1912. Explications des codes, notations et abreviations figurant dans es rubriques en matiere de marque 1921. Enregistrement des marques (129.246- 129.380) 1922. Renouvellement de la protection de maroue 1948 Publications diverses en matiére de marque 1952. Explication des codes, notations et abreviations figurant dans les rubriques en matiere de dessins industriels 1954 Publications des demandes des dessins industriels 1955. Enregistrement des dessins industriels (83.505 - 83.555) 1964. Annonces 1953. • о SZABADALMI KÖZLÖNY ÉS VÉDJEGYÉRTESÍTŐ Az Országos Találmányi Hivau hivatalos lapja 95. évfolyam, 10. szám Megjelent: 1990. október 29. A szerkesztésért felelős: IVÁNYI ISTVÁN Szerkesztőség: Budapest, V., Garibaldi u. 2. Telefon: 1124-400 SUMMARY Awards 1777, Explication of codes, indications and abbreviations used for the identification of data concerning patents 1778. Headings of the Gazette of Patents and Trademarks and their codes in accordance with WIPO ST-17. 1779. Publication of data concerning patent applications 1780. Publication of patent applications with deferred examination (H/3484 - H/3485) 1796. Publication about additional examination of patent applications with deferred examination 1797. Publication of patent applications with complete examination (T/53 255 - T/53 479) 1798. Granted patents (197.783, 199.698 , 200.256 , 201.194-201.439) 1859. List of patent applications and patents published resp. granted during the current month, systematized according to IPC (!nt. CI.5) 1885. Registration numbers published in the section „Granted Patents", arranged in the order of publication numbers 1891. Patent publication numbers and registration numbers announced in the current issue of the Gazette of Patents and Trademarks, arranged in the order of fiie numbers 1893. Printed patent specifications 1896. Diverse patent publications 1912. Explication of codes, indications and abbreviations used for tne identification of data concerning trademarks 1921. Trademark registrations (129.246-129.380) 1922. Renewal of trademark protection 1948. Diverse trademark publications 1952. Explication of codes, indications and abbreviations used for the identification of data concerning industrial designs 1954. Publication of industrial design applications 1955. Registration of industrial designs (83.505 - 83.555) 1964. Announces 1953 • • INHALT Kiadja: PALLAS LAP­ÉS KÖNYVKIADÓ VÁLLALAT Budapest. VII., Erzsébet krt. 9-11 Telefon: 1221-285 Levélcím: Pf. 223, 1906 Felelős kiadó: NÉMETH JENŐ Terjeszti a Magyar Posta. Előfizet­hető bármely hírlapkézbesítő postahi­vatalnál. a Posta hírlapüzleteiben és a Hírlapelőfizetési és Lapellátási Iro­dánál (HELIR) Budapest, XIII., Lehel u. 10/a 1900 közvetlenül vagy pos­tautalványon, valamint átutalással a HELIR 215-96162 pénzforgalmi jelző­számra. Címváltozás bejelentése Buda­pest, XIII. Lehel u. 10/a. 1900. Egyes szám ára: 326,-Ft, egy évre 3.912,­­Ft. Külföldön terjeszti a Kultúra Külke­reskedelmi Vállalat, H-1389 Budapest, Postafiók 149. «Zeichnungen 1777. Erläuterung der in den Patentrubriken angeführten Kodén, liezeichnungen und Abkürzungen 1773. Rubrikentiteln und deren Kodén von Patentblatt und Warenzeichenanzeiger laut WIPO ST-17. 1779. Mitteilungen über Angaben bezüglich Patentanmeldungen 1780. Bekanntmachung von Patentanmeldungen mit aufgeschobener Prüfung (H/3484 - H/3485) 1796. Bekanntmachung über nachträgliche Prüfung von Patentanmeldungen mit aufgeschobener Prüfung 1797. Bekanntmachung von Patentanmeldungen mit vollständiger Prüfung (T/53 255 - T/53 479) 1798. Erteilte Patente (197.783, 199.698, 200.256, 201.194 - 201.439) 1859. Ausweis der im Laufe des Monats bekanntgemachten Patentanmeldungen und erteilten Patente in Ordnung der IPK5 1885. Registrierungsnummer mitgeteilte in der Rubrike der erteilten Patente in Ordnung der Bekanntmachungsnumrner 1891. Bekanntmachungsnummer und Registrierungsnummer mitgeteilte in dieser Monatsnummer von Patentblatt und Warenzeichenanzeiger in Ordnung der Aktenzeichen 1893. Gedruckte Patentschrif ten 1896. Verschiedene Veröffentlichungen in Patentsachen 1912. Erläuterung der in den Warenzeichenrubriken angeführten Kodén, Bezeichnungen und Abkürzungen 1921. Registrierung von Warenzeichen (129.246-129.330) 1922 Erneuerung des Warenzeichen­­scnutzes 1948. Verschiedene Veröffentlichungen in Warenzeichensachen 1952. Erläuterung aer in den Geschmacksmustersrubriken angeführten Kodén, Bezeichnungen und Abkürzungen 1954. Bekanntmachung von Geschmacksmustersanmeldungen 1955. Registrierung von Geschmacksmustern (83.505 - 83.555) 1964. Anzeigen 1953. Készült a MATgX programcsomag segítségével OTH — Nyomda — 90.130 Budapest, IX., Hentes u. 10. 1097 Tel: 1337-118 Felelős vezető: DR. SZVOBODA GABRIELLA HU ISSN 0039-8071 Szerkesztő bizottság: Dr. Bendzsel Miklós, Dr. Bobrovszky Jenő, Iványi István (felelős szerkesztő), Dr. Szvoboda Gabriella, Szemző György Dr. Ficsor Mihály, Dr. Vékás Gusztáv.------------------------------------------- fff”

Next

/
Oldalképek
Tartalom