Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő, 1990. július-szeptember (95. évfolyam, 7-9. szám)

1990-07-01 / 7. szám

SOMMAIRE Traité de Budapest pour l'obtention la situation légale d'une organisation du dépőt international 1185. Modification de la taxe conformément ä la regle 12.2 du Reglement d'exécution du Traité de Budapest 1188. Procés-verbal de Madrid (1989) les États signataires 1189. Explications des codes, indications et abréviations figurant dans les rubriques en matiére de brevet 1190. Titres des rubriques du Bulletin des Brevets et Notifiation des Marques et leurs codes selon Norme - St. 17 de Г0МР1 1191. Publication des données concernant depots des demandes de brevet 1192. Publication des demandes de brevet avec un examen difiére (H/3452 - H/3454) 1202. Publication sur I'examen ultérieur des demandes de brevet avec un examen différé 1204. Publication des demandes de brevet avec un examen complet (T/52 290-T/52 658) 1205. Brevets délivrés (198.672, 200.276, 200.300, 200.529—200.636) 1297. Relevé des demandes de brevet publiés et des brevets délivrés pendant le mois courant, mis en Systeme selon la CIB 1309. Numéros d'enregistrement publiés en la rubrique des Brevets délivrés ordonnés selon les numéros de publication 1315. Numéros de publication et numéros d'enregistrement des brevets publiés dans le numéro du Bulletin des Brevets et Notification des Marques du mois courant ordonnés selon les numéros de dépőts 1316. Fascicules imprimés de brevet publiés 1319. Publications diverses en matiére de brevet 1327. Explications des codes, notations et abréviations figurant dans es rubriques en matiére de marque 1334. Enregistrement des marques (128.886-120.000) 1335. Renouvellement de la protection de marque 1353. Explication des codes, notations et abréviations figurant dans les rubriques en matiére de dessins industriels 1363. • • • CONTENTS Budapest Treaty — Acquisition of the Status of International Depositary Authority 1185. Change in the Amounts of Fees under Rule 12.2 of Regulations of the Budapest Treaty 1188. The Madrid Protocol (1989). Signing States 1189. Explication of codes, indications and abbreviations used for the identification of data concerning patents 1190. Headings of the Gazette of Patents and Trademarks and their codes in accordance with WIPO ST-17. 1191. Publication of data concerning patent applications 1192. Publication of patent applications with deferred examination (H/3452 - H/3454) 1202. Notice of subsequent examination of patent applications with deferred examination 1204. Publication of patent applications with complete examination (T/52 290 - T/52 658) 1205. Granted patents (198.672, 200.276, 200.300, 200.529- 200.636) 1297. List of patent applications and patents published resp. granted during the current month, systematized according to IPC (Int. Cl.5) 1309. Registration numbers published in the section „ Granted Patents”, arranged in the order of publication numbers 1315. Patent publication numbers and registration numbers announced in the current issue of the Gazette of Patents and Trademarks, arranged in the order of file numbers 1316. Printed patent specifications 1319. Diverse patent publications 1327. Explication of codes, indications and abbreviations used for the identification of data concerning trademarks 1334. Trademark registrations (128.886-129.000) 1335. Renewal of trademark protection 1353. Explication of codes, indications and abbreviations used for the identification of data concerning industrial designs 1363. Diverse industrial design publications 1364. • • • INHALT Budapester Vertrag für Erwirkung der Rechtslage des internationalen Treuhänders 1185. Abänderung der Gebühr entsprechend der Regel 12.2 der Ausführungsanordnung von Budapester Vertrag 1188. Madrider Protokoll (1989) Unterzeichnete Staaten 1189. Erläuterung der in den Patentrubriken angeführten Kodén, Bezeichnungen und Abkürzungen 1190. Rubrikentiteln und deren Roden von Patentblatt und Warenzeichenan­zeiger laut WIPO ST-17. 1191. Mitteilungen über Angaben bezüglich Patentanmeldungen 1192. Bekanntmachung von Patentanmeldungen mit aufgeschobener Prüfung (H/3452 - H/3454) 1202. Bekanntmachung über nachträgliche Prüfung von Patentanmeldungen mit aufgeschobener Prüfung 1204. Bekanntmachung von Patentanmeldungen mit vollständiger Prüfung (T/52 290 - T/52 658) 1205. Erteilte Patente (198.672, 200.276, 200.300, 200.529 - 200.636) 1297. Ausweis der im Laufe des Monats bekanntgemachten Patentanmeldungen und erteilten Patente in Ordnung der IPK5 1309. Registrierungsnummer mitgeteilte in der Rubrike der erteilten Patente in Ordnung der Bekanntmachungsnummer 1315. Bekanntmachungsnummer und Registrierungsnummer mitgeteilte in dieser Monatsnummer von Patentblatt und Warenzeichenanzeiger in Ordnung der Aktenzeichen 1316. Gedruckte Patentschriften 1319. Verschiedene Veröffentlichungen in Patentsachen 1327. Erläuterung der in den Warenzeichenrubriken angeführten Roden, Bezeichnungen und Abkürzungen 1334. Registrierung von Warenzeichen (128.886 - 129.000) 1335. Erneuerung des Warenzeichenschutzes 1353. Erläuterung der in den Geschmacksmustersrubriken angeführten Roden, Bezeichnungen und Abkürzungen 1363. Verschiedene Veröffentlichungen in Geschmacksmusterssachen 1364. • • • SZABADALMI KÖZLÖNY ÉS VÉDJEGYÉRTESÍTŐ Az Országos Találmányi Hivatal hivatalos lapja 95. évfolyam, 7. szám Megjelent: 1990. július 30. A szerkesztésért felelős: IVÁNYI ISTVÁN Szerkesztőség: Budapest, V., Garibaldi u. 2. Telefon: 1124-400 Kiadja: PALLAS LAP­ÉS KÖNYVKIADÓ VÁLLALAT Budapest, VII., Lenin krt. 9-11. Telefon: 1221-285 Levélcím: Pf. 223, 1906 Felelős kiadó: NÉMETH JENŐ Terjeszti a Magyar Posta. Előfizet­hető bármely hirlapkézbesítő postahi­vatalnál, a Posta hírlapüzleteiben és a Hírlapelőfizetési és Lapellátási Iro­dánál (HELIR) Budapest, XIII., Lehel u. 10/a 1900 közvetlenül vagy pos­tautalványon, valamint átutalással a HELIR 215-96162 pénzforgalmi jelző­számra. Címváltozás bejelentése Buda­pest, XIII. Lehel u. 10/a. 1900. Egyes szám ára: 326,-Ft, egy évre 3.912,­­Ft. Külföldön terjeszti a Kultúra Külke­reskedelmi Vállalat, H-1389 Budapest, Postafiók 149. Készült a MATgX programcsomag segítségével OTH — Nyomda — 90.078 Budapest, IX., Hentes u. 10. 1097 Tel.: 1337-118 Felelős vezető: HIMER ZOLTÁN HU ISSN 0039-8071 Szerkesztő bizottság: Dr. Bendzsel Miklós, Dr. Bob­­rovszky Jenő, Himer Zoltán (szer­kesztő), Iványi István (felelős szer­kesztő), Szemző György, dr. Ficsor, Mi­hály, Dr. Vékás Gusztáv.

Next

/
Oldalképek
Tartalom