Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő, 1990. április-június (25. évfolyam, 4-6. szám)

1990-04-01 / 4. szám

SOMMAIRE Décernement des decorations 557. Explications- des codes, indications et abréviations figurant dans les rubriques en matiere de brevet 558. Titres des rubriques du Bulletin des Brevets et Notifiation des Marques et leurs codes selon Norme - St. 17 de ГОМР1 559. Publication des donriées concernant depots des demandes de brevet 560. Publication des demandes de brevet avec un examen difiére (H/3415 - H/3421) 572. Publication des demandes de brevet avec un examen complet (T/51 081-T/51 438) 575. Brevets délivrés (195.894, 200.061-200.250) 665. Relevé des demandes de brevet publiés et des brevets délivrés pendant le mois courant, mis en Systeme selon la CIB 685. Numéros d'enregistrement publiés en la rubrique des Brevets délivrés ordonnés selon les numéros de publication 692. Numéros de publication et numéros d'enregistrement des brevets publiés en le numéro du Bulletin des Brevets et Notification des Marques du mois courant ordonnés selon les numéros de dépőts 694. Publications diverses en matiere de brevet 697. Explications des codes, notations et abréviations figurant dans es rubriques en matiere de marque 705. Enregistrement des marques (128.651-128.771) 706 Renouvellement de la protection de marque 728. Explications des codes, notations et abréviations figurant dans les rubriques en matiere de dessins industriels 731. Publications des demandes des dessins industriels 732. Enregistrement des dessins industriels (83.245-83.297) 741. Publications diverses en matiere des dessigns industriels 745. Sommaire du 1-ére Supplément du mois mars du Bulletin des Brevets et Notification des Marques 746. • • SZABADALMI KÖZLÖNY ÉS VÉDJEGYÉRTESÍTŐ Az Országos Találmányi Hivatal hivatalos lapja 95. évfolyam, 4. szám Megjelent: 1990. április 30. A szerkesztésért felelős: IVÁNYI ISTVÁN Szerkesztőség: Budapest, V., Garibaldi u. 2. Telefon: 1124-400 CONTENTS Decorations 557. Explication of codes, indications and abbreviations used for the identification of data concerning patents 558. Headings of the Gazette of Patents and Trademarks and their codes in accordance with WIPO ST-17. 559. Publication of data concerning patent applications 560. Publication of patent applications with deferred examination (H/3415-H/3421) 572. Publication of patent applications with complete examination (T/51 081-T/51 438) 575. Granted patents (195.894, 200.061- 200.250) 665. List of patent applications and patents published resp. granted during the current month, systematized according to IPC (Int. Cl.5) 685. Registration numbers published in the section „Granted Patents”, arranged in the order of publication numbers 692. Patent publication numbers and registration numbers announced in the current issue of the Gazette of Patents and Trademarks, arranged in the order of file numbers 694. Diverse patent publications 697. Explication of codes, indications and abbreviations used for the identification of data concerning trademarks 705. Trademark registrations (128.651-128.771) 706. Renewal of trademark protection 728. Explication of codes, indications and abbreviations used for the identification of data concerning industrial designs 731. Publication of industrial design applications 732. Registration of industrial designs (83.245 - 83.297) 741. Diverse industrial design publications 745. Contents of the 2-st (april) Supplement of the Gazette of Patents and Trademarks 746. • • INHALT Auszeichnungen 557. Erläuterung der in den Patentrubriken angeführten Kodén, Bezeichnungen und Abkürzungen 558. Rubrikentiteln und deren Kodén von Patentblatt und Warenzeichenanzeiger laut WIPO ST-17. 559. Mitteilungen über Angaben bezüglich Patentanmeldungen 560. Bekanntmachung von Patentanmeldungen mit aufgeschobener Prüfung (H/3415 - H/3421) 572. Bekanntmachung von Patentanmeldungen mit vollständiger Prüfung (T/51 081 - T/51 438) 575. Erteilte Patente (195.894, 200.061 - 200.250) 665. Ausweis der im Laufe des Monats bekanntgemachten Patentanmeldungen und erteilten Patente laut IPK5 685. Registrierungsnummer mit geteilte in der Rubrike der erteilten Patente in Ordnung der Bekanntmachungsnummer 692. Bekanntmachungsnummer und Registrierungsnummer mitgeteilte in dieser Monatsnummer von Patentblatt und Warenzeichenanzeiger in Ordnung der Aktenzeichen 694. Verschiedene Veröffentlichungen in Patentsachen 697. Erläuterung der in den Warenzeichenrubriken angeführten Kodén, Bezeichnungen und Abkürzungen 705. Registrierung von Warenzeichen (128.651 - 128.771) 706. Erneuerung des Warenzeichen­schutzes 728. Erläuterung der in den Geschmacksmustersrubriken angeführten Kodén, Bezeichnungen und Abkürzungen 731. Bekanntmachung von Geschmacksmustersan­meldungen 732. Registrierung von Geschmacksmustern (83.245 - 83.297) 741. Verschiedene Veröffentlichungen in Geschmacksmusterssachen 745. Inhalt der Beilage Nro. 2 vom Monat April von Patentblatt und Warenzeichenanzeiger 746. Kiadja: PALLAS LAPKIADÓ VÁLLALAT Budapest, VII., Lenin krt. 9-11. Telefon: 1221-285 Levélcím: 1906 Pf. 223. Felelős kiadó: NÉMETH JENŐ Terjeszti a Magyar Posta. Előfizet­hető bármely hírlapkézbesitö postahi­vatalnál, a Posta hírlapüzleteiben és a Hírlapelőfizetési és Lapellátási Iro­dánál (HELIR) Budapest, XIII., Lehel u. 10/a 1134 közvetlenül vagy pos­tautalványon, valamint átutalással a HELIR 215-96162 pénzforgalmi jelző­számra. Címváltozás bejelentése Buda­pest, XIII. Lehel u. 10/a. 1134. Egyes szám ára: 326,-Ft, egy évre 3.912,­­Ft. Külföldön terjeszti a Kultúra Külke­reskedelmi Vállalat, H-1389 Budapest, Postafiók 149. Készült a MATgX programcsomag segítségével OTH — Nyomda — 90.036 Budapest, IX., Hentes u. 10. 1097 Tel.: 1337-118 Felelős vezető: HIMER ZOLTÁN HU ISSN 0039-8071 Szerkesztő bizottság: Dr. Bendzsel Miklós, Dr. Bob­­rovszky Jenő, Himer Zoltán (szer­kesztő), Iványi István (felelős szer­kesztő), Szemző György, dr. Ficsor Mi­hály, Dr. Vékás Gusztáv.

Next

/
Oldalképek
Tartalom