Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő, 1990. január-március (95. évfolyam, 1-3. szám)

1990-01-01 / 1. szám

SOMMAIRE Décret du Conseil des Ministres de numéro 136/1989(XII. 22.) MT sur les taches et competence de l'Office National des Inventions de Hongrie 1. Decorations, nominations 1. Explications des codes, indications et abréviations figurant dans les rubriques en matiere de brevet 3. Titres des rubriques du Bulletin des Brevets et Notifiation des Marques et leurs codes selon Norme - St. 17 de ГОМР1 4. Publication des données concernant depots des demandes de brevet 5. Publication des demandes de brevet avec un examen différé (H/3341 - H/3381 26. Publication des demandes de brevet avec un examen complet (T/SO 266-T/50 427) 38. Brevets délivrés (196.042, 196.905, 197.6Л, 197.991, 198.538, 198.672, 199.035-199.201) 85. Relevé des demandes de brevet publiés et des brevets délivrés pendant le mois courant, mis en Systeme selon la CIB 102. Numéros d'enregistrement publiés en la rubrique des Brevets délivrés ordonnés selon les numéros de publication 106. Numéros de publication et numéros d'enregistrement des brevets publiés en le numéro du Bulletin des Brevets et Notification des Marques du mois courant ordonnés selon les numéros de dépőts 107. Explications des codes, notations et abréviations figurant dans les rubriques en matiere de marque 109. Enregistrement des marques (128.406-128.458, 128.547-128.620) 110. Renouvellement de la protection de marque 133. Explications des codes, notations et abréviations figurant dans les rubriques en matiere de dessins industriels 135. Publications des demandes des dessins industriels 136. Enregistrement des dessins industriels (83.164—83.209) 146. SZABADALMI KÖZLÖNY ÉS VÉDJEGYÉRTESÍTŐ Az Országos Találmányi Hivatal hivatalos lapja 95. évfolyam, 1. szám Megjelent: 1990. január 29. A szerkesztésért felelős: IVÁNYI ISTVÁN Szerkesztőség: Budapest, V., Garibaldi u. 2. Telefon: 1124-400 CONTENTS Decree No. 136/1989.(XII.22.) of the Ministerial Council about objectives and scope of authority of the National Office of Inventions 1. Awards appointments 1. Explication of codes, indications and abbreviations used for the identification of data concerning patents 3. Headings of the Gazette of Patents and Trademarks and their codes in accordance with WIPO ST-17. 4. Publication of data concerning patent applications 5. Publication of patent applications with deferred examination (H/3341-H/3381) 26. Publication of patent applications with complete examination (T/50 266-T/50 427) 38. Granted patents (196.042, 196.905, 197.671, 197.991, 198.538, 198.672, 199.035- 199.201) 85. List of patent applications and patents published resp. granted during the current month, systematized according to IPC (Int. CL) 102. Registration numbers published in the section „Granted Patents", arranged in the order of publication numbers 106. Patent publication numbers and registration numbers announced in the current issue of the Gazette of Patents and Trademarks, arranged in the order of file numbers 107. Explication of codes, indications and abbreviations used for the identification of data concerning trademarks 109. Trademark registrations (128.406- 128.458, 128.547-128.620) 110. Renewal of trademark protection 133. Explication of codes, indications and abbreviations used for the identification of data concerning industrial designs 135. Publication of industrial design applications 136. Registration of industrial designs (83.164 - 83.209) 146. • • Kiadja: LAPKIADÓ VÁLLALAT Budapest, VII., Lenin krt. 9-11. Telefon: 1221-285 Levélcím: 1906 Pf. 223. Felelős kiadó: NÉMETH JENŐ Terjeszti a Magyar Posta. Előfizet­hető bármely hirlapkézbesítö postahi­vatalnál, a Posta hírlapüzleteiben és a Hirlapelőfizetési és Lapellátási Iro­dánál (HELIR) Budapest, XIII., Lehel u. 10/a 1900 közvetlenül vagy pos­tautalványon, valamint átutalással a HELIR 215-96162 pénzforgalmi jelző­számra. Címváltozás bejelentése Buda­pest, XIII. Lehel u. 10/a. 1134. Egyes szám ára: 326,-Ft, egy évre 3.912,­­Ft. Külföldön terjeszti a Kultúra Külke­reskedelmi Vállalat, H-1389 Budapest, Postafiók 149. INHALT Verordnung des Ministerrates von Nro. 136/1989(XII.22.)MT über die Aufgaben und Kompetenz des Landeserfindungsamtes Ungarns 1. Auszeichnungen, Ernennungen 1. Erläuterung der in den Patentrubriken angeführten Kodén, Bezeichnungen und Abkürzungen 3. Rubrikentiteln und deren Kodén von Patentblatt und Warenzeichenanzei­ger laut WIPO ST-17 4. Mitteilungen über Angaben bezüglich Patentanmeldungen 5. Bekanntmachung von Patentanmeldungen mit aufgeschobener Prüfung (H/3341- H/3381) 26. Bekanntmachung von Patentanmeldungen mit vollständiger Prüfung (T/50 266-T/50 427)38. Erteilte Patente (196.042, 196.905, 197.671, 197.991, 198.538, 198.672, 199.035-199.201) 85. Ausweis der im Laufe des Monats bekanntgemachten Patentanmeldungen und erteilten Patente laut IPK 102. Registrierungsnummer mitgeteilte in der Rubrike der erteilten Patente in Ordnung der Bekanntmachungsnummer 106. Bekanntmachungsnummer und Registrierungsnummer mitgeteilte in dieser Monatsnummer von Patentblatt und Warenzeichenanzeiger in Ordnung der Aktenzei­chen 107. Erläuterung der in den Warenzeichenrubriken angeführten Kodén, Bezeichnun­gen und Abkürzungen 109. Registrierung von Warenzeichen (128.406-128.458, 128.547- 128.620) 110. Erneuerung des Warenzeichenschutzes 133. Erläuterung der in den Geschmacksmustersrubriken angeführten Kodén, Bezeichnungen und Abkürzungen 135. Bekanntmachung von Geschmacksmustersanmeldungen 136. Registrierung von Ge­schmacksmustern (83.164-83.209) 146. <^rt5nyi Hívj.', sv УР0 Készült a MATgX programcsomag segítségével OTH — Nyomda — 89.155 Budapest, IX., Hentes u. 10. 1097 Tel.: 1337-118 Felelős vezető: HIMER ZOLTÁN HU ISSN 0039-8071 Szerkesztő bizottság: Dr. Bendzsel Miklós, Dr. Bob­­rovszky Jenő, Himer Zoltán (szer­kesztő), Iványi István (felelős szer­kesztő), Szemző György, Túri Sándor, Dr. Vékás Gusztáv.

Next

/
Oldalképek
Tartalom