Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő, 1989. július-december (94. évfolyam, 7-12. szám)

1989-07-01 / 7. szám

SOMMAIRE Convention de La Haye 1039. Information selon Regle 13.2 du Réglement d'exécution du Traité de Budapest 1039. Explications des codes, indications et abréviations figu­rant dans les rubriques en matiére de brevet 1041. Titres des rubriques du Bulletin des Brevets et Notification des Marques et leurs codes selon Norme — St. 17 de ГОМР1 1042. Publication des données concernant dépots des demandes de brevet 1043. Pub­lication des demandes de brevet avec un examen différé (H/3284 — H/3292) 1056. Publication des demandes de brevet avec un examen complet (T/48 790 — T/49 023) 1059. Brevets délivrés (197.975 — 198.109) 1120. Relevé des demandes de brevet publiés et des brevets délivrés pendant le mois courant, mis en Systeme selon la CIB 1134. Numéros d'enregistrement publiés en la rubrique des Brevets délivrés ordonnés selon les numéros de publication 1138. Numéros de publication et numéros d'enregis­trement des brevets publiés en le numero du Bulletin des Brevets et Notification des Marques du mois courant ordonnés selon les numéros de dépots 1139. Fascicules im­­primés de brevet publiés 1141. Publications diverses en matiere de brevet 1146. Ex­plications des codes, notations et abréviations figurant dans les rubriques en matiére de marque 1155. Enregistrement des marques (127.736, 127.756, 127.812 — 127.887) 1155. Renouvellement de la protection de marque 1167. Publications diverses en matiére de marque 1172. Explications des codes, notations et abréviations figurant dans les rubriques en matiere de dessins industriels 1173. Publication des demandes des des­­sins industriels 1174. Enregistrement des dessins industriels (82.837 —82.889,82.891 — 82.900) 1180. Publications diverses en matiere des dessins industriels 1186. SZABADALMI KÖZLÖNY ÉS VÉDJEGYÉRTESÍTŐ Az Országos Találmányi Hivatal hivatalos lapja 94. évfolyam, 7. szám Megjelent: 1989. július 28. A szerkesztésért felelős: IVÁNYI ISTVÁN • • • Szerkesztőség: Budapest, V., Garibaldi u.2. Telefon: 124-400 CONTENTS The Hague Agreement 1039. Information according to rule 13.2 of Regulations under the Budapest Treaty 1039. Explication of codes, indications and abbreviations used for the identification of data concerning patents 1041. Headings of the Gazette of Pa­tents and Trademarks and their codes in accordance with WIPO ST—17. 1042. Publi­cation of data concerning patent applications 1043. Publication of patent applications with deferred examination (H/3284 — H/3292) 1056. Publication of patent applications with complete examination (T/48 790 — T/49 023) 1059. Granted patents (197.975 - 198.109) 1120. List of patent applications and patents published resp. granted during the current month, systematized according to IPC (Int. Cl.) 1134. Registration num­bers published in the section „Granted Patents”, arranged in the order of publication numbers 1138. Patent publication numbers and registration numbers announced in the current issue of the Gazette of Patents and Trademarks, arranged in the order of file numbers 1139. Printed patent specifications 1141. Diverse patent publications 1146. Explication of codes, indications and abbreviations used for the identification of data concerning trademarks 1155. Trademark registrations (127.736, 127.756, 127.812 — 127.887) 1155. Renewal of trademark protection 1167. Diverse trade­mark publications 1172. Explication of codes, indications and abbreviations used for the identification of data concerning industrial designs 1173. Publication of in­dustrial design applications 1174. Registration of industrial designs (82.837 — 82.889, 82.891 —82.900) 1180. Diverse industrial design publications 1186. • • • СОДЕРЖАНИЕ Гаагское соглашение 1039. Информация cor ции о применении Будапештского договора tio правилу 13.3 Инструк- Объяснение кодов, обозначений и сокращений, применяемых'в отделе патентов I04T. За­головки отделов и их коды по стандарту ВОИС СТ 17. в бюллетене патентов и нотификации товарных знаков I04Ü. Сведения о заявках на выдачу патентов 1043. Публикация заявок »»„выдачу патентов с отложенной экспертизой (Н/ЗЗЬ4 - П/3393) IObo.Публикация зая­вок на выдачу патентов с полной экспертизой (T/4tí 790 - Т/49 033) 1059, Выданные патенты (197.975 - lOtí.IOv) ИЗО. Справка по опуб­ликованных в данном выпуске заявкам и выданным патентам системати­зированным по МКИ 1134. Номера опубликованные в отделе "Выданные патенты", упорядоченные по номерам публикации заявок ПЗВ. Номера опубликованных в данном выпуске бюллетеня патентов и нотификации товарных знаков, заявок и выданных патентов, упорядоченные по но­мерам заявок 1139. Напечатанные патентные описания II4I. Разные сообщения по патентам П46. Объяснения кодов, обозначений и со­новлени знакам емых в е охраны товарных знаков I1б7. Разные сообщения по товарным 1173. Объяснение кодов, обозначений и сокращений, применя­­отделе промышленных образцов 1173. Публикация заявок на ре­по промышленным образцам 1186. • • • I __ INHALT AUF SEITE 3 DES UMSCHLAGES Kiadja: LAPKIADÓ VÁLLALAT Budapest, VII., Lenin krt. 9—11. Telefon: 221-285 Levélcím: Pf.: 223. 1906 Felelős kiadó: SIKLÓSI NORBERT Terjeszti a Magyar Posta. Előfizethető bármely hírlapkézbesítő postahivatal­nál, a Posta hírlapüzleteiben és a Hir­­lapelőfizetési és Lapellátási Irodánál (HELIR) Budapest, XIII., Lehel u. 10/a 1900 közvetlenül vagy postautalvá­nyon, valamint átutalással a HELIR 215—96162 pénzforgalmi jelzőszámra. Címváltozás bejelentése Budapest, XIII. Lehel u. 10/a. 1900. Egyes szám ára: 163,—Ft, előfizetési díj negyedévre 489,—Ft, félévre 978,—Ft, egy évre 1.956,—Ft. Külföldön terjeszti a Kul­túra Külkereskedelmi Vállalat, H—1389 Budapest, Postafiók 149. OTH — Nyomda — 89.081 Budapest, IX., Hentes u.TO. 1097 Tel.: 337-118 Felelős vezető: HIMER ZOLTÁN HU ISSN 0039-8071 Szerkesztő bizottság: Dr. Bendzsel Miklós, dr. Bobrovszky Jenő, Himer Zoltán (szerkesztő), Iványi István (felelős szerkesztő), Szemző György, Túri Sándor, dr. Vékás Gusz­táv.

Next

/
Oldalképek
Tartalom