Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő, 1988. július-december (93. évfolyam, 7-12. szám)

1988-11-01 / 11. szám

1988/11 - SzKV BB1A Teljes vizsgálatú szabadalmi bejelentések közzététele G 06 F 1531 P (51 )G 06 F 15/46, G 05 В 19/403 (1DT/46 815 (21)2223/87 (22)87.05.19. (71) Budapesti Műszaki Egyetem, Budapest (HU) (72) Hamar Dávid, 14%; Horváth István, 14%; Kerese István, 14%; Máthé János, 14%; Rátz Csaba, 32%; Pataki Péter, 6%; Jüling Emil, 6%, Budapest (HU) (54) Kapcsolási elrendezés helyi mérésadatgyűjtő és ve­zérlő egységhez (57) A találmány tárgya kapcsolási elrendezés helyi mérésadat­gyűjtő és vezérlő egységhez, amely egy vezérlőkártyából (8), valamint ehhez csatlakoztatott galvanikusan elválasztó digitális kimeneti egységből (4), és/vagy digitális bemeneti és galvaniku­san elválasztó egységből (5), analóg bemeneti és galvanikusan elválasztó egységből (6), valamint egy opcionális perifériából (3) áll, továbbá a vezérlő kártya (8) tartalmaz egy mikropro­cesszor egységet (11), amely kétirányú kapcsolatban van a me­­móraiegységgel (12), a digitális ki/bemeneti illesztő és impulzus számlálóval (9), valamint egy soros illeztövel (16), melyen ke­resztül illeszkedik az opcionális periféria (3). A találmány lénye­ge, hogy az analóg bemeneti és galvanikusan elválasztó egysége (6) feszültség-frekvencia konvertert (7) tartalmaz, továbbá a ve­zérlő kártyának (8) multiplexer és frekvencia kétszerezője (10), írásvédett stand by memóriája (13) rendszerfigyelő és time out egysége (14) frekvencia mérője (15), lokális hálózat illesztője (17), real-time óra és naptár áramköre (18), írásvédelem áram­köre (19) és gyors tápfeszültség figyelője (20) van, továbbá a feszültség frekvencia konverter (7) kimenete az analóg bemene­ti és galvanikus elválasztó egységen (6) keresztül a multiplexer és frekvenciakétszerezőre (10), ez utóbbi a frekvencia mérőre (15) csatlakozik, a mikroprocesszor egység (11) adatvonalai kétirányban kapcsolódnak a frekvenciamérő (15), a lokális há­lózati illesztő (17), a real-time óra és naptár (18), valamint az írásvédett stand by memória (13) adatvonalaira, a rendszerfi­gyelő és time out egység (14) hibajeliő bemenetelre a nagyse­bességű lokális hálózat illesztő (17) és a gyors tápfeszültség figyelő (20) kimenetel, kimenetei pedig a mikroprocesszor egy­ség (11) a real-time óra és naptár áramkör (18) és az írásvéde­lem áramkör (19) bemenetelre, ez utóbbi bemenetére a gyors tápfeszültség figyelő (20) kimenete, kimenetére az írás/édett stand by memóriára (13) bemenetére csatlakozik. (51 )G 06 К 15/00 (1DT/46 816 (21)2397/87 (22)87.05.26. (71) Magyar Állami Eötvös Lóránd Geofizikai Intézet, 20%,; GEODOT Műszaki Fejlesztő Leányvállalat, 80%, Budapest; (HU) (72) dr. Gohér Ferenc, 4%, Triff Tibor 4%, Mészáros József 20%, Mészáros Károly, 14%, Szombatfalvi Zoltán, 4%, Hatlaczky István, 5%, dr. Müller Pál, 20%, Vass Lajos,15% Zong Lajos, 14%, Budapest (HU) (54) Interaktív intelligens pásztázó rajzolóberendezés kü­lönösen fizikai mérésekből származó információk megjelentítésére (74) GEODOT Műszaki Fejlesztő Leányvállalat, Budapest (57) Interaktív intelligens pásztázó rajzolóberendezés különösen geofizikai mérésekből származó információk megjelenítésére, melynek papírtovábbító egysége, a papír haladási irányára merő­legesen és a papír síkjával párhuzamosan mozgatott íróeszköze ehhez rögzített mozgásirány és helyzetérzékelőből (511), vala­mint az íróeszköz pályájához rögzített báziselemből (512), álló íráshelyzetérzékelője, valamint az íróeszközhöz rögzített képér­zékelője (52) van. Az íróeszköz a papír síkjával párhuzamos sík­­matrixban elrendezett előnyösen 1 elektrodinamikus írófejből áll. Az 1 elektromechanikus írófejnek konzol (12) végén tengely (13) körül elforgatható írógörgöje (11), és konzolhoz (12) rögzí­tett elektromágneses fegyverzete (14) van, melyet egy vagy két­karú emelőként a forgáspontban energiatároló torziós tengely (151) rögzít, és munkaelektromágnes (161, valamint előfeszítő elektromágnes (162) működtet. Az írógörgőt (11) kerületén festékszállító elemen (22) át festéktartályhoz (23) csatlakoztatott, forgó festékező görgő (21) hajtja és festékezi. A festékező görgő (21) a papír síkjával párhu­zamosan elrendezett felxibilis hajtóelemről (25) perem hajtással hajtógörgőn (26) keresztül van meghajtva. A berendezés az ábrán fel nem tüntetett papírhelyzetérzé­­kelőt, elektronikus vezérlőegységet bemenő interfacet és kezelő­­egységet is tartalmaz. (51 )G 09 В 5/04 (11)1746817 (21)1974/87 (22)87.04.30. (71) Elektroakusztikai Gyár, Budapest (HU) (72) Bánki Horváth János, 40%, Béky Endre, 30%, Szabolcsi Jó­zsef, 10%, Szalontai Lajos, 10%, Szobieszky Artur, 10%, Budapest (HU) (54) Beszédgyakorlást segítő készülék, főleg idegen nyel­vek önálló tanulásához (74) DANUBIA (57) A találmány tárgya beszédgyakorlást segítő készülék, főként idegen nyelvek önálló tanulására, mely legalább két magnetofont (30, 31), azzal összekötött periféria illesztő egységet (26), továb­bá ez utóbbival összekötött központi egységet (27), kapcsolókat és kijelzőket tartalmaz. A találmány lényege, hogy a magnetofonokhoz (30, 31) ke­verő erősítő (32) van kapcsolva, amely ezenkívül mikrofonnal és hangszóróval, célszerűen szájmikrofonos fejhallgatóval és külső

Next

/
Oldalképek
Tartalom