Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő, 1988. július-december (93. évfolyam, 7-12. szám)

1988-07-01 / 7. szám

SOMMAIRE Convention de l'OMPI 865. Convention de Paris 865. Information selon regle 13.2 du Réglement d’exécution du Traité de Budapest 865. Communiqué 867. Information sur l'état des descriptions de brevets et gazettes officielles en stock de la Collection de Brevets de l'Office National d'lnventions 868. Explication des codes, des indications et des abréviations figurant dans les rubriques en matiere de brevets 869. Titres des rubri­­ques du Bulletin Officiel en matiere de Brevets et Marques de Hongrie et leurs codes selon Norme — ST. 17 de l'IMPI 870. Publication des données concernant dépóts de demandes de brevets 871. Publication des dépóts de demandes avec un examen différé (H/3185— H/3191) 882. Publication sur l'examen ultérieur des dépóts de demandes avec un examen différé 886. Publication des dépóts de demandes avec un examen complet (T/45 350-T/45680) 886. Brevets délivrés (193.855, 195.564, 195.715- 195.899) 963. Relevé des dépóts de demandes publiés et des brevets délivrés pendant le mois courant, mis en Systeme selon la CIB 982. Numéros d'enregistrement publiés en la rubrique des Brevets délivrés ordonnés selon les numéros de publication 985. Nu­méros de publication et numéros d'enregistrement publiés en le numéro du Bulletin Officiel en matiere de Brevets et Marques du mois courant ordonnés selon les numéros de dépóts 986. Descriptions des brevets imprimées 989. Publications diverses en matiere des brevets 998. Explications des codes, notations et abréviations figurant dans les rubriques des marques 1001. Enregistrement des marques (126.922, 126.931—127.013) 1002. Renouvellement de la protection de marque 1015. Publications diverses en matiere de marque 1020. Explication des codes, notations et abréviations figurant dans les rubriques des dessins industrials 1021. Publications des dépóts de demandes des dessins industries 1022. Enregistrement des dessins industries (82.394—82.437) 1026. Publications diverses en matiere des dessins industries 1030. SZABADALMI KÖZLÖNY ÉS védjegyértesítő Az Országos Találmányi Hivatal hivatalos lapja 93. évfolyam, 7. szám Megjelent: 1988. július 28. A szerkesztésért felelős: IVÁNYI ISTVÁN Szerkesztőség: Budapest, V., Garibaldi u. 2. Telefon: 124—400 CONTENTS WIPO Convention 865. Paris Convention 865. Publication according to rule 13.2 of the Executive Direction of the Budapest Treaty 865. Announcement 867. Information on patent specifications and gazettes registered in the Patent Library of the National Office of Inventions 868. Explication of codes, indications and abbreviations used for the identification of data concerning patents 869. Headings of the Gazette of Patents and Trademarks and their codes in accordance with WIPO ST—17. 870. Publication of data concerning patent applications 871. Publication of patent applications with deferred examination (H/3185— H/3191) 882. Notice of subsequent examination of pa­tent applications with deferred examination 886. Publication of patent applications with complete examination (T/45 350—T/45 680) 886. Granted patents (193.855, 195.564, 195.715—195.899) 963. List of patent applications and patents published resp. granted during the current month, systematized according to IPC (Int. Cl.) 982. Registration numbers published in the section „Granted Patents", arranged in the order of publication numbers 985. Patent publication numbers and registration numbers announced in the current issue of the Gazette of Patents and Trademarks, arranged in the order of file numbers 986. Printed patent specifications 989. Diverse patent pub­lications 998. Explication of codes, indications and abbreviations used for the identi­fication of data concerning trademarks 1001. Trademark registrations (126.922, 126.931—127.013) 1002. Renewal of trademark protection 1015. Diverse trademark publications 1020. Explication of codes, indications and abbreviations used for the identification of data concerning industrial designs 1021. Publication of industrial design applications 1022. Registration of industrial designs (82.394—82.437) 1026. Diverse industrial design publications 1030. Kiadja. LAPKIADÓ VÁLLALAT Budapest, VII., Lenin krt. 9—11. Telefon: 221-285 Levélcím: Pf.: 223. 1906 Felelős kiadó: SIKLÓSI NORBERT Terjeszti a Magyar Posta. Előfizethető bármely hírlapkézbesítö postahivatal­nál, a Posta hírlapüzleteiben és a Hír­lapelőfizetési és Lapellátási Irodánál (HELIR) Budapest, XIII., Lehel u. 10/a 1900 közvetlenül vagy postautalvá­nyon, valamint átutalással a HELIR 215-96162 pénzforgalmi jelzőszámra. Címváltozás bejelentése Budapest, XIII. Lehel u. 10/a. 1900. Egyes szám ára: 163,—Ft, előfizetési díj negyedévre 489,—Ft, félévre 978,—Ft, egy évre 1.956,—Ft. Külföldön terjeszti a Kul­túra Külkereskedelmi Vállalat, H—1389 Budapest, Postafiók 149. СОДЕРЖАНИЕ Конвенция ВОИС (365. Парижская конвенция 865. Информация согласно прави­лу 13.2 регламента по выполнению Будапештского Договора 865. Объявление 867. Информация об описаниях и патентных бюллетенях, включенных в фонд Патентной библиотеки Государственного ведомства по делам изобретений ВНР 868. Объяснение кодов, обозначений и сокращений, применяемых в отделах патентов 869. Заголовки отделов и их коды по стандарту ВОИС ст 17 в бюллетене патентов и нотификации товарных знаков 670. Сведения о заяв­ках на выдачу патентов 871. Публикация заявок на выдачу патентов с отло­женной экспертизой (H/3I85-H/3I9I) 882. Объявление дополнительной экспер­тизы заявок на выдачу патентов с отложенной экспертизой 886. Публикация заявок на выдачу патентов с полной экспертизой (Т/45350 - Т/45680) 886. Выданные патенты (193.855, 195.564, 195.715- 195.899) 9бЗ. Справка по опубликованным в данном выпуске заявкам и выданным патентам, систематизи­рованным по МКИ 982. Номера, опубликованные в отделе "выданные патенты", упорядоченные по номерам публикации заявок 985. Номера опубликованных в данном выпуске бюллетеня патентов и нотификации товарных знаков, заявок и выданных патентов, \торядоченные по номерам заявок 986. Напечатенные патентные описания 989. Разные сообщения по патентам 998. Объяснение ко­дов, обозначений и сокращений, применяемых в отделе товарных знаков 1001. Регистрация товарных знаков (126.922, 126.931 - 127.ÖI3) 1002. Возобнов­ление охраны торговых знаков 1015. Разные сообщения по товарным знакам 1020. Объяснение кодов, обозначений и сокращений, применяемых в отделе промышленных образцов 1021. Публикация заявок на регистрацию промышлен­ных образцов 1022. Регистрация промышленных образцов (82.394-82.437) 1026. Разные сообщения по промышленным образцам 1030. ОТН — Nyomda — 88.085 Budapest, IX., Hentes u. 10. 1097. Tel.:337-118 Felelős vezető: HIMER ZOLTÁN HU ISSN 0039-8071 Szerkesztő bizottság: Dr. Bendzsel Miklós, dr. Bobrovszky Jenő, Himer Zoltán (szerkesztő), Iványi István (felelős szerkesztő), Szemző György, Túri Sándor, dr. Vékás Gusz­táv. INHAL TAUF SEITE 3 DES UMSCHLAGES

Next

/
Oldalképek
Tartalom