Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő, 1988. január-június (93. évfolyam, 1-6. szám)

1988-01-01 / 1. szám

SOMMAIRE Explication des codes, des indications et des abréviations figurant dans les rubriques en matiere de brevets 2. Titres des rubriques du Bulletin Officiel en matiére de Brevets et Marques de Hongrie et leurs codes selon Norme — ST. 17 de ГОМР1 3. Publication de données concernant dépóts de demandes de brevets 4. Publication des dépóts de demandes avec un examen différé (H/3166 — H/3169) 13. Publication des dépóts de demandes avec un examen complet (T/43 914 — T/44 113) 14. Brevetsdélivrés (194.001 — — 194.471) 59. Relevé des dépóts de demandes publiés et des brevets délivrés pendant le mois courant, mis en Systeme selon la CIB 101. Numéros d'enregistrement publiés en la rubrique des Brevets délivrés ordonnés selon les numéros de publication 107. Numéros de publications et numéros d'enregistrement des brevets publiés en le numéro du Bulletin Officiel en matiére de Brevets et Marques du mois courant ordonnés selon les numéros de dépóts 110. Descriptions des brevets imprimées 113. Publications diver­ses en matiere de brevets 121. Enregistrements des marques (126.563— 126.619) 126. Renouvellement de la protection de marque 130. Publications diverses en matiere de marque 132. Publications des dépóts de demandes des dessins industriels 133. Enre­­gistrement des dessins industriels (82.108 — 82.129) 140. SZABADALMI KÖZLÖNY ÉS VÉDJEGYÉRTESÍTŐ Az Országos Találmányi Hivatal hivatalos lapja 93. évfolyam, 1. szám Megjelent: 1988. január 28. A szerkesztésért felelős: IVÁNYI ISTVÁN CONTENTS Explication of codes, indications and abbreviations figuring in the headings concer­ning patents 2. Headings of the Gazette of Patents and Trademarks, and the codes there of in accordance with I WIPO ST. 17; 3. Publication of data concerning patent applications 4. Publication of patent applications with deferred examination (H/3166— — H/3169) 13. Publication of patent applications with complete examination (T/43 914— — T/44 113) 14. Granted patents (194.001 — 194.471) 59. Returns of patent applica­tions and patents, published resp. granted during the current month, systematized ac­cording to IPC (Int. Cl.) 101. Registration numbers published in the section „Granted patents", arranged in the order of publication number 107. Patent publication num­bers and registration numbers announced in the current issue of the Gazette of Patents and Trademarks, arranged in the order of file number 110. Printed patent specifica­tions 113. Diverse patent publications 121. Trademark registrations (126.563 — — 126.619) 126. Renewal of trademark protection 130. Diverse trademark publica­tions 132. Publication of industrial design applications 133. Registration of indus­trial designs (82.108 -82.129) 140. INHALT Erläuterung in den Patentrubriken angeführten Kodén, Bezeichnungen und Abkür­zungen 2. Rubrikentiteln und deren Kodén der ungarischen Amtsblatt für Patenten und Warenzeichen laut WIPO ST. 17. 3. Mitteilungen über Angaben bezüglich Patent­anmeldungen 4. Bekanntmachung von Patentanmeldungen mit aufgeschobener Prü­fung (H/3166 — H/3169) 13. Bekanntmachung von Patentanmeldungen mit vollstän­diger Prüfung (T/43 914 — T/44 113) 14. Erteilte Patente (194.001 — 194.471) 59. Ausweis der im Laufe des Monats bekanntgemachten Patentanmeldungen und erteil­ten Patente laut IPK 101. Registrierungsnummer mitgeteilte in der Rubrike der erte­ilten Patenten in Ordnung der Bekanntmachungsnummer 107. Bekanntmachungs­nummer mitgeteilte in dieser Monatsnummer des ungarischen Amtsblattes für Paten­te und Warenzeichen in Ordnung de Aktenzeichen 110. Gedruckte Patentschriften 113. Verschiedene Veröffentlichungen in Patentsachen 121. Registrierung von Wa­renzeichen (126.563 — 126.619) 126. Erneuerung des Warenzeichenschutzes 130. Verschiedene Veröffentlichungen in Warenzeichensachen 132. Bekanntmachung von Geschmacksmusteranmeldungen 133. Registrierung von Geschmacksmustern (82.108- -82.129) 140. Szerkesztőség: Budapest, V., Garibaldi u. 2. Telefon: 124-400 Kiadja: LAPKIADÓ VÁLLALAT Budapest, VII., Lenin krt 9—11. Telefon: 221-285 Levélcfm: Pf.: 223. 1906 Felelős kiadó: SIKLÓSI NORBERT Terjeszti a Magyar Posta. Előfizethető * bármely hlrlapkézbesítő postahivatal­nál, a Posta hírlapüzleteiben és a Hír­lapelőfizetési és Lapellátási Irodánál (HELIR) Budapest, V., József nádor tér 1. — 1900. közvetlenül vagy posta­­utalványon, valamint átutalással a HELIR 215—96162 pénzforgalmi jel­zőszámra. Címváltozás bejelentése Bu­dapest, V., József nádor tér 1. — 1900. Egyes szám ára: 163,—Ft, előfizetési díj negyedévre 489,-Ft, félévre978,-Ft, egy évre 1.956,—Ft. Külföldön terjesz­ti a Kultúra Külkereskedelmi Vállalat, H-1389. Budapest, Postafiók 149. OTH — Nyomda — 87.189 Budapest, IX., Hentes u. 10. 1097. Tel.:337-118 СОДЕРЖАНИЕ Объяснение кодов, обозначений ^сокращений, применяемых в заголовках от- Двлов бюллетеня по патентам,2, Заголовки отделов и их коды по стандарту Б0ИС.СТЛ7 в бюллетене патентов и нотификации товарных знаков. 3. Сведения о заявках на выдачу патентов._4. Публикация заявок на выдачу патентов с отложенной экспертизой /H/3Iöó-H/3lö9/I3. Публикация заявок на выдачу па­тентов с полной экспертизой /Т/43914-Т/44113/14. Выданные патенты /194.001-194.471/59. Справка по опубликованным в данном выпуске заявкам и выданным патентам,систематизированным по »lffi ЮГ. Номера, опубликованные в отделе 'выданные патенты", упорядоченные по номерам публикации заявок 107. Номера опубликованных в данном выпуске бюллетеня патентов и ноти­фикации товарных знаков, заявок и выданных патентов, упорядоченные по номе­рам заявок но. Напечатанные патентные описания из. Разные сообщения по патентам 121. Регистрация товарных знаков /126.563-126.619/ 126. Возобновление действия охраны товарных знаков 130 Разные сообщения по товарным знакам 132. ^бликация заявок на регистрацию промышленных образцов 133- Регистрация промышленных образцов /82.108-82129/ 1*0 • • • Felelős vezető: HIMER ZOLTÁN HU ISSN 0039-8071 Szerkesztő bizottság: Dr. Bendzsel Miklós, dr. Bobrovszky Jenő, Himer Zoltán (szerkesztő), Iványi István (felelős szerkesztő). Szemző György, Túri Sándor, dr. Vékás Gusz­táv.

Next

/
Oldalképek
Tartalom