Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő, 1987. július-december (92. évfolyam, 7-12. szám)

1987-07-01 / 7. szám

TARTALOMJEGYZÉK I i A Budapesti Szerződés Végrehajtási Szabályzatának 13.2 szabálya szerinti tájékoztatás 675. Nemzetközi vonatkozású tájékoztatások 675. Adatközlés szabadalmi bejelentések­ről 677. Halasztott vizsgálaté szabadalmi bejelentések közzététele (H/3131 — H/3135) 692. Halasztott vizsgálaté szabadalmi bejelentések utólagos vizsgálatának meghirdetése 693. Teljes vizsgálaté szabadalmi bejelentések közzététele (T/42 222 — T/42 665) 694. Megadott szabadalmak (192.741 — 192.920) 767. Kimutatás a hónap folyamán meghir­detett közzétett bejelentésekről és megadott szabadalmakról NSZO rendben 778. Nyom­tatásban megjelent szabadalmi leírások 780. Vegyes szabadalmi közlemények 784. Véd­jegyek lajstromozása (126.223, 126.225 — 126.318) 789. Védjegyoltalom megújítása 802. Vegyes védjegy közlemények 803. Ipari mintaoltalmi bejelentések közzététele 805. Megadott Ipari mintaoltalmak (81.938 — 81.969) 810. Vegyes ipari minta közlemények1 812. CONTENTS Information according to Rule 13.2 of the Regulations under the Budapest Treaty 675. Information on some international questions 675. Publication of data concerning patent applications 677. Publication of patent applications with deferred examination (H/3131 — H/3135) 692. Notice of subsequent examination of patent applications with deferred examination 693. Publication of patent applications with complete examination (T/42 222 — T/42 665) 694. Granted patents (192.741 — 192.920) 767. Returns of patent appli­cations and patents, published resp. granted during the current month, systematized ac­cording to IPC 778. Printed patent specifications 780. Diverse patent publications 784. Trademark registrations (126.223,126.225 — 126.318) 789. Renewal of trademark pro­tection 802. Diverse trademark publications 803. Publication of industrial design appli­cations 805. Protection granted to industrial designs (81.938 — 81.969) 810. Diverse industrial design publications 812. SOMMAIRE Information conformément á la Régle 13.2 du Reglement d'exécution du Traité de Bu­dapest 675. Information sur certaines questions internationales 675. Publication de don­­nées concernant dépöts de demandes de brevets 677. Publications des dépöts de deman­­des avec un examen différé (H/3131 — H/3135) 692. Avis sur l'examen ultérieur des dé­­pöts de demandes avec un examen différé 693. Publications de dépöts de demandes avec un examen complet (T/42 222 - T/42 665) 694. Brevets délivrés (192.741 - 192.920) 767. Relevé des dépöts de demandes et des brevets, publiés resp. délivrés pendant le mois courant, mis en Systeme selon la CIB 778. Descriptions de brevets imprimées 780. Pub­lications diverses en rnatiére de brevets 784. Enregistrements de marques (126.223, 126.225 — 126.318) 789. Renouvellement de la protection de marques 802. Publicati­ons diverses en rnatiére de marques 803. Publications de dépöts de demandes des dessins industriels805. Protection accordée aux dessins industriels (81.938 — 81.969) 810. Pub­lications diverses en rnatiére de dessins industriels 812. СОДЕРЖАНИЕ Информация в соответствии с правилом 13.2 Правил по применению Будапештско­го договора 675. Информационные сообщения по международным вопросам 675. Публикация данных о заявках на выдачу патентов 677. Публикация заявок на выдачу патентов с отложенной экспертизой /Н/3131 - Н/3135/ 692. Объяв­ление дополнительной экспертизы заявок на выдачу патентов с отложенной эк­спертизой 693. Публикация заявок на выдачу патентов с полной экспети8ой /Т/42.222 - Т/42.665/ 694. Выданные патенты /192.741 - 192.920/ 767. Справка по опубликованным заявкам и выданным патентам за отчетный месяц, систематизированным по МКИ 778. Опубликованные патентные описания 780. Разные сообщения по патентам 784. Регистрация товарных знаков /126.223, 126.225 - 126.318/ 789. Возобновление действия охраны товарных знаков 802. Разные сообщения по товарным знакам 803. Публикация заявок на ре­гистрацию промышленных образцов 805. Предоставление охраны промышленным образцам /81.938 - 81.969/ 810. Разные сообщения по промышленным образ­цам 812. IN НА LT AUF SEI ТЕ 3 DES UM SCH LA GES SZABADALMI KÖZLÖNY ÉS VÉDJEGYÉRTESÍTŐ Az Országos Találmányi Hivatal hivatalos lapja 92. évfolyam, 7. szám Megjelent: 1987. július 28. A szerkesztésért felelős: IVÁNYI ISTVÁN Szerkesztőség: Budapest, V., Garibaldi u. 2. Telefon: 124—400 Kiadja: LAPKIADÓ VÁLLALAT Budapest, VII., Lenin krt. 9—11. Telefon: 221-285 Levélcím: Pf.: 223, 1906 Felelős kiadó: SIKLÓSI NORBERT Terjeszti a Magyar Posta. Előfizethető bár­mely hlrlapkézbesítő postahivatalnál, a Posta hírlapüzleteiben és a Hírlapelőfizeté­si és Lapellátási Irodánál (HELIR) Buda­pest, V., József nádor tér 1. — 1900. köz­vetlenül vagy postautalványon, valamint átutalással a HELIR 215—96162 pénzfor­galmi jelzőszámra. Címváltozás bejelentése Budapest V., József nádor tér 1. — 1900. Egyes szám ára: 163,- Ft, előfizetési díj negyedévre 489,— Ft, félévre 978,— Ft, egy évre 1.956,— Ft. Külföldön terjeszti a Kultúra Külkereskedelmi Vállalat, H— 1389, Budapest, Postafiók 149. OTH Nyomda — 87.097 Budapest, IX., Hentes u. 10. 1097. Tel.:337-118 Felelős vezető: HIMER ZOLTÁN HU ISSN 0039-8071 Szerkesztő bizottság: Dr. Bendzsel Miklós, dr. Bobrovszky Jenő, Himer Zoltán (szerkesztő), Iványi István (felelős szerkesztő). Szemző György, Túri Sándor, dr. Vékás Gusztáv.

Next

/
Oldalképek
Tartalom