Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő, 1987. január-június (92. évfolyam, 1-6. szám)

1987-01-01 / 1. szám

TARTALOMJEGYZÉK Sajtóközlemény — a KGST tagországok találmányi hivatalai vezetői értekezletének 27. üléséről 1. A Budapesti Szerződés Végrehajtási Szabályzatának 13.2 szabálya szerinti tá­jékoztatás 2. Tájékoztatás 2. Közlemény 3. Adatközlés szabadalmi bejelentésekről 4. Halasztott vizsgálatú szabadalmi bejelentések közzététele (H/3102—H/3105) 14. Teljes vizsgálatú szabadalmi bejelentések közzététele (T/40 549 — T/40 737) 15. Megadott szabadalmak (191.061—191.280) 51. Kimutatás a hónap folyamán meghirdetett közzé­tett bejelentésekről és megadott szabadalmakról NSZO rendben 65. Nyomtatásban megjelent szabadalmi leírások 66. Vegyes szabadalmi közlemények 68. Védjegyek lajstro­mozása 70. Védjegyoltalom megújítása 89. Vegyes védjegyközlemények 91. Ipari min­taoltalmi bejelentések közzététele 92. Megadott ipari mintaoltalmak 94. CONTENTS Communiqué on the 27th Conference of the heads of the offices of inventions of the member-states of CMEA 1. Information according to Rule 13.2 of the Regulations un­der the Budapest Treaty 2. Directions 2. Informations. Publication of data concerning patent applications 4. Publication of patent applications with deferred examination (H/3102—H/3105) 14. Publication of patent applications with complete examination (T/40.549—T/40.737) 15. Granted patents (191.061 —191.280) 51. Returns of patent applications and patents, published resp. granted during the current month, systematized according to IPC 65. Printed patent specifications 66. Diverse patent publications 68. Trademark registrations 70. Renewal of trademark protection 89. Diverse trademark publications 91. Publication of industrial design applications 92. Protection granted to industrial designs 94. SOMMAIRE Communiqué sur la 27iéme Conférence des chefs des offices nationaux d'inventions des pays-membres CAEM 1. Information conformément ä la Regie 13.2 du Reglement d'exécution du Traité de Budapest 2. Information 2. Renseignement 3. Publication de données concernant dépöts de demandes de brevets 4. Publication des dépöts de deman­­des avec un examen différé (H/3102—H/3105) 14. Publication des dépöts de demandes avec un examen complet (T/40.549 — T/40.737) 15. Brevetsdélivrés (191.061 —191.280) 51. Relevé des dépöts de demandes et des brevets, publiés resp. délivrés pendant le mols courant, mis en Systeme selon la CIB 65. Descriptions de brevets imprimées 66. Publi­cations diverses en matiére de brevets 68. Enregistrements des marques 70. Renouvelle­­ment de la protection de marques 89. Publications diverses en matiere de marques 91. Publication des dépöts de demandes des dessins industriels 92. Protection accordée aux dessins industriels 94. INHALT Pressemitteilung über die 27. Leiterkonferenz der Erfindungsämter der RGW-Mitglieds­­länder 1. Mitteilung laut Regel 13.2 der Ausführungsordnung des Budapester Vertrags 2. Information 2. Mitteilung 3. Mitteilung über Angaben bezüglich Patentanmeldungen 4. Bekanntmachung von Patentanmeldungen mit aufgeschobener Prüfung (H/3102- H/3105) 14. Bekanntmachung von Patentanmeldungen mit vollständiger Prüfung (T/40.549—T/40.737) 15. Erteilte Patente (191.061 — 191.280) 51. Ausweis der im Laufe des Monats bekanntgemachten Patentanmeldungen und erteilten Patente laut IPK 65. Gedruckte Patentschriften 66. Verschiedene Veröffentlichungen in Patentsachen 68. Registrierung von Warenzeichen 70. Erneuerung des Warenzeichenschutzes 89. Ver­schiedene Veröffentlichungen in Warenzeichensachen 91. Bekanntmachung von Ge­­schmacksmusteranmeldunaen 92. Gewährter Geschmacksmusterschutz 94. СОДЕРЕАНИЕ Сообщение для печати о 27-ем Совещании руководителей ведомств по делам изо­бретений стран-членов СЭВ I. Информация в соответствии с правилом 13.2 Правил по применению Будапештского договора 2. Информация 2. Сообщение 3. Публикация данных о заявках на выдачу патентов 4. Публикация заявок на выдачу патентов с отложенной экспертизой /Н/3102 - Н/3105/ 14. Публи­кация заявок на выдачу патентов с полной экспертизой /Т/40.549 - Т/40.737/ 15. Выданные патенты /191.061 - 191.280/ 51. Справка по опубликованным заявкам и выданным патентам за отчетный месяц, систематизированным ив МКЙ 65. Опубликованные патентные описания 66. Разные сообщения по патентам 68. Регистрация товарных знаков 7о. Возобновление действия охраны товар­ных знаков 89 Разные сообщения по товарным знакам 91. Публикация заявок на регистрацию промышленных образцов 92. Предоставление охраны промышленным образцам 94. SZABADALMI KÖZLÖNY ÉS VÉDJEGYÉRTESÍTŐ Az Országos Találmányi Hivatal hivatalos lapja 92. évfolyam 1. szám Megjelent: 1987. január 28. A szerkesztésért felelős: IVÄNYI ISTVÁN Szerkesztőség: Budapest, V., Garibaldi u. 2. Telefon: 124-400 Kiadja: LAPKIADÓ VÄLLALAT Budapest, VII., Lenin krt. 9-11, Telefon: 221-285 Levélcím: Pf.: 223. 1906 Felelős kiadó: SIKLÓSI NORBERT Terjeszti a Magyar Posta. Előfizethető bár­mely hírlapkézbesítő postahivatalnál, a Posta hírlapüzleteiben és a Hírlapelőfizeté­si és Lapellátási Irodánál (HELIR) Buda­pest, V., József nádor tér 1. — 1900. köz­vetlenül vagy postautalványon, valamint átutalással a HELIR 215—96162 pénzfor­galmi jelzőszámra. Címváltozás bejelentése Budapest V., József nádor tér 1. — 1900. Egyes szám ára: 163,— Ft, előfizetési díj negyedévre 489,— Ft, félévre 978,— Ft, egy évre 1.956,— Ft. Külföldön terjeszti a Kultúra Külkereskedelmi Vállalat, H— 1389. Budapest, Postafiók 149. OTH Nyomda — 86.246 Budapest, IX., Hentes u. 10. 1097. Tel.: 337-118. Felelős vezető: HIMER ZOLTÁN HU ISSN 0039-8071 Szerkesztő bizottság: Dr. Bendzsel Miklós, dr. Bobrovszky Jenő, Himer Zoltán (szerkesztő), Iványi István (felelős szerkesztő). Szemző György, Túri Sándor, dr. Vékás Gusztáv,

Next

/
Oldalképek
Tartalom