Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő, 1977 (82. évfolyam, 1-12. szám)

1977-01-01 / 1. szám

TARTALOMJEGYZÉK A nemzetközi vódjegyeljárások dijainak emelkedése 1977. április elsejétől 1. Dr. Szilvássy Zoltán: Gyakorlati kérdések az újítási jog területéről 2. Gönczi Zoltán A 38/19/4. (X.30.) Mt. számú újítási rendelet gyakorlati alkalmazásának - tapasztalatai Tolna megyében 5. Vincze Attila: Licenc-ügy letek, kutatás, kutatók feltalálói tevékenysége 7. Táiékoztató az OTH Szabadalmi Tára állományában levő szabadalmi leírásokról 12. Halasztott vizsgálatú szabadalmi bejelentések közzététele 13. Halasztott vizsgálatú szabadalmi bejelentések utólagos vizsgálatának meghirdetése 16 Teljes vizsgálatú szabadalmi bejelentések közzététele 17. Megadott szabadalmak 52. Nyomtatásban megjelent szabadalmi leírások 65. Vegyes szabadalmi közlemények (Jogutódlás — Cégnéwáltozás - Hasznosítási engedély - Képviselet - Ideiglenes szabadalmi oltalom megszűnése — Végleges szabadalmi oltalom megszűnése) 68. Védjegyek lajstromozása 72. Védjegyoltalom megújítása 77. Vegyes védjegy közlemények (Védjegyoltalom átruházása — Cégnéwáltozás — Székhelyváltozás — Árujegyzékkorlátozás — Képviseletváltozás — Védjegyoltalom megszűnése) 78 Ipari minták lajstromozása 80. Eredetmegjelölések nemzetközi lajstromozása 81. Hirdetés 82. SZABADALMI KÖZLÖNY ÉS VÉDJEGYÉRTESÍTŐ az Országos Találmányi Hivatal hivatalos lapja SOMMAIRE L'augmentation des coûts des procès internationaux des marques á partir du I avril 1977. 1. Dr. Zoltán SZILVÁSSY: Des questions pratiques du terrain de la loi d'invention 2. Zoltán GÖNCZI: Les expériences de l'application pratique du décret d'innovation No 38/1974. (X.30.) Mt dans le comitat Tolna 5. Attila VINCZE: Licence-transaction, recherche, l'activité d'inventeur des chercheurs 7. Information sur l'état des déscriptions et bulletins incorporés au stock de la collection de brevet 12. Publication des dépôts d'invention avec un examen différé 13. Avis sur l'examen ultérieur des dépôts d'invention avec un examen différé. 16. Publication des dépôts d'invention avec un examen complet 17. Brevet délivré 62. Déscriptions de brevet imprimées 65. Publications diverses de brevet (Succession légale — Changement du nom commercial — Licence d'exploitation — Mandat — Protection provisoire de brevet déchue — Protection définitive de brevet déchue) 68. Enrégistrement des marques 72. Renouvellement de la protection de marques 77. Publications diverses de marques (Transfert de la protection des marques — Changement du nom commercial — Changement de siège — Réstriction de la lista des marchandises — Changement de mandat — Protection de marque déchue) 78. Enrégistrement des modèles industriels 80. Enrégistrement international de la désignation d'origine 81 Annonces 82. CONTENTS 82. évfolyam, 1. szám Megjelent: 1977. január 28. A szerkesztésért felelős: MEZEY LÁSZLÓ Szerkesztőség : Budapest. V., Garibaldi u. 2. Telefon: 313-300 Levélcím: 1370, Budapest, V. Pf. : 552. Kiadja: LAPKIADÓ VÁLLALAT Budapest, VII., Lenin krt. 9—11. Telefon: 221-285 Levélcím: 1906, Pf.: 223. The increase of the international trade-mark procedure dues beginning on April 1st 1977. 1. Dr. Zoltán SZILVÁSSY : Practical questions of the territory of the innovation right 2. Zoltán GÖNCZI: The experiences of the practical application of the innovation decree No 38/1974. (X.30.) Mt in the comitat Tolna 5. Attila VINCZE: License-transactions, research, the inventor activity of the researchers 7. Information on patent specifications and bulletins getting in the stock of the patent collection 12. Publication of patent applications with deferred examination 13. Announcement of subsequent examination of patent applications with deferred examination 16. Publication of patent applications with complete examination 17. Granted patents 52. Printed patent specifications 65. Diverse patent publications (Succession in rights — Change of firm-name — License of exploitation — Representation — Expiration of the provisional patent protection — Expiration of the definitive patent protection) 68. Registration of trade-marks 72. Renewal of trade-mark protection 77. Diverse trade-mark publications (Transfer of trade-mark protection — Change of firm-name — Change of seat — Restriction of the specification of goods — Change of representation — Expiration of the trade-mark protection) 78. Registration of industrial designs 80. International registration of markings of origin 81. Advertisements 82. ССЩКРХАНИ Повнаение размеров поилин, взимаешь с I апреля 1977 г. аа международные процедуры по товарвыы знакам I. Д-р 3. СИлЬВАШИ: Практические вопросы в области новаторского права 2. 3. ГЭНДИ: Опыт по практическому примене­нию постановления Совета Министров It 38/1974. (30.1.) ИТ. о рационализации в комитате Тольна 5. А. в.ШДЕ: Лицензионные сделки, исследования, изобре­тательская деятельность исследователей 7. Информация об описаниях изобре­тений к патентам, включенных в фонд Патентной библиотеки Государственного ведомства по делам изобретений 12. Опубликование заявок на патенты с от­ложенной экспертизой 13. Объявление дополнительной экспертизы заявок на патенты с отложенной экспертизой 16. Опубликование заявок на патенты с полной экспертизой 17. Выданные патенты 52. Опубликованные описания изо­бретений к патентам 65. Смешанные сообщения по патентам (Правопреемство- Изменение фирменного наименования - Лицензия ев использование патента- Представительство - Прекращение временной патентвой охраны - Прекра­щение окончательной патентной охраны ) 68. Регистрация товарных знаков 72. Возобновление действия охраны товарных знаков 77. Смешанные сообщения по товарным знакам (Уступка прав на товарные знаки - Изменение фирменного наименования - Изменение места нахождения - Ограничение перечня товаров- Изменение представительства - Прекращение охраны товарного знака ) 78. Регистрация промышленных образцов 80. Мехдуяародная регистрации наименова­ний происхождения товаров 81. Объявление 82. Felelős kiadó: SIKLÓSI NORBERT Terjeszti a Magyar Posta. Előfizethető bármely postahivatalnál, a kézbesítők­nél, a Posta hírlap üzleteiben és a Posta Központi Hírlap Irodánál (PKHI), 1900, Budapest, V., József nádor ter I.) köz­vetlenül vagy postautalványon, valamint átutalással a PKHI 215—96162 pénzfor­galmi jelzőszámára. Címváltozás bejelen­tése 1900, Budapest, V., József nádor tér 1. Egyes példányok megvásárolhatók a Közlöny Boltban, 1055, Budapest, V., Bajcsy Zsilinszky út 76, Egyes számára: 50.—Ft. Előfizetési díj éves név- és tárgy­mutatóval együtt egy évre 720,— Ft. Kül­földön terjeszti a „Kultúra" Könyv- és Hírlap Külkereskedelmi Vállalat, H — 1389, Budapest, Postafiók 149. OTH Nyomda 760547 Felelős vezető: HIMER ZOLTÁN szerkesztő INDEX: 25776 INHALT AUF SEITE 3 DES UMSCHLAGES /

Next

/
Oldalképek
Tartalom