Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő, 1973 (78. évfolyam, 1-12. szám)

1973-09-01 / 9. szám

752 SZABADALMI KÖZLÖNY 78. ÉVF. 1973.ÉV 9.szám értelmezve, a sugáriányhoz képest kivülró'l befelé a perdület irányában elhajló helyzetűek és amely terelőlemezek a saját hosszuk mentén csak a gyűrűs tér külső falával állanak kap­csolatban. Fagyasztás vagy hűtés, jéggyártás vagy jégtárolás, gáz cseppfolyósítása vagy szilárdítása T/7058 - WI-196 (F 25 j 3/00) Wikdahl Nüs Anders Lennart mérnök, Qjursholm, Svédország. - ELJÁRÁS ÉS BERENDE­ZÉS GÁZKEVERÉKEKNEK AZ ALKOTÓK MOLEKULA­VAGY ATOMSULYA SZERINTI FRAKCIÓKRA VALÓ SZÉT­VÁLASZTÁSÁRA. Bejelentés napja: 1971. július 9., elsőbbsége: Amerikai Egyesült Államok, 1970. július 10., 53712. (Képviselő: Budapesti Nemzetközi Ügyvédi Munkaközösség.) A találmány eljárás és berendezés, amely révén gázkeverékek alkotóit molekulasúlyuk vagy atomsúlyuk különbözősége alapján lehet frakciókra szétválasztani. A találmány szerinti eljárás és berendezés előnyös tulajdon­sága, hogy aránylag egyszerű és olcsó berendezés révén az eddig ismert, hasoló típusú eljárásokhoz és berendezésekhez viszonyít­va a szétválasztás jelentősen jobb hatásfokkal végezhető. A találmány szerinti eljárás legfontosabb jellemzője, hogy a keveréket egy tengelyirányban legalább részben változó, 5 mm vagy ennél kisebb átmérőjű és előnyösen 2 mm vagy ennél kisebb átmérőjű, a gázbeömlésnél 5 és 1000 higanymilliméter közötti abszolút nyomású és 1,5- és 10 közötti Pbeömlés/Pkiömlés nyomásviszonyú örvénylésben centrifugális erőnek vetjük alá, a nagyobb molekulasúlyú frakciót az örvénylés egy kerületi részéről vezetjük el, az alacsonyabb molekulasúlyú frakciót pedig az örvénylés magrészéből választjuk el. G - SZEKCIÓ FIZIKA Műszerek Mérés, vizsgálat T/7059 - BU-595 (G 01 f 9/00) Budapesti Műszaki Egyetem, Budapest. Feltalálók: dr. Jakab Zoltán adjunktus, Kátai Lajos adjunktus, Budapest. - MÉRŐKÉSZÜLÉK KOM­PRESSZOROK SZÁLLÍTÁSI FOKÁNAK GYORS ÉS NAGY­PONTOSSÁGÚ ÜZEMI ELLENŐRZÉSÉRE. Bejelentés napja: 1972. március 2. Szolgálati találmány. (Képviselő: Danubia.) A találmány mérőkészülék kompresszorok szállítási fokának gyors és nagypontosságú üzemi ellenőrzésére. A mérőkészülék­nek ismeretes módon a kompresszor nyomóvezetékébe épített szükítőnyílása és a szűkítőnyilás előtt és után csatlakozó csővezetékhez kapcsolható U-csöves differenciál manométere van. A találmány lényege, hogy a szűkítőnyilás egy a cső belső átmérőjénél kisebb átmérőjű és egy átmérőmenti tengelyen billenthető fojtótárcsával lehet létrehozni. Ezen kialakítás révén a fojtást csak méréskor hozzuk létre, amely egyébként üzem közben nem befolyásolja a kompresszor teljesítményét, mivel nem jelent járulékos ellenállást. T/7060 - FO-650 (G 01 j 1/10) VEB Kombinat Fortschritt Landmaschinen Neustadt in Sachsen, Neustadt, Német Demok­ratikus Köztársaság. Feltalálók: Langner Wemer rádió­mechanikus, Quirla, Diete Günther rádómechanikus, Trockm­­bom, Német Demokratikus Köztársaság. - FÉNYESSÉGMÉRÖ KÉSZÜLÉK FOLYAMATOS MÉRÉSEKHEZ. Bejelentés napja: 1972. május 26., elsőbbsége: Német Demokratikus Köztársaság, 1971. augusztus 24., - WP G 01 j/157288. (Képviselő: Budapesti Nemzetközi Qyvédi Munkaközösség.) A találmány fényességmérő készülék folyamatos mérésekhez, amelynek segítségével porok, folyadékok vagy szalag alakú anyagok fényességét nagy pontossággal mérhetjük. A készülék lényege az, hogy egy polarizált elektrodinamikus rendszert és két kapcsolót vezérlő elektronikus vezérlőgenerátora van, amely kapcsolóknak az elektrodinamikus rendszerhez erősített billenő­tükör fél ütemidejénél rövidebb kapcsolási ideje következtében a fénnyaláb átfordítása folyamán fellépő tranziensek a mért értékben nem lépnek fel. További előnye a megoldásnak, hogy a kapcsolók után levő differenciálfokozat egyik erősítőjéről le­vezetett feszültséggel a billenőtükröt megvilágító fényforrás feszültsége úgy van vezérelve, hogy a fényintenzitás a fényforrás pL lámpa lassú feketedése ellenére mindaddig azonos marad, míg a lámpa fényereje el nem ér egy határértéket, amelynél ki kell cserélni. T/7061 - LA-760 (G 01 n 21/28, 23/14) Labor Műszeripari Művek, Esztergom. Feltalálók: dr. Kerese István biokémikus 50%, Méhes László technikus 20%, Hegedűs József gépész­­mérnök 15%, Virágh István villamosmérnök 15%, Budapest. - JELABSZORBCIÓS MÉRŐBERENDEZÉS TÖBB ÁTFOLYÓ KÜVETTÁVAL. Bejelentés napja: 1971. január 13. Szolgálati találmány. (Képviselő: Danubia.) A találmány tárgya jelabszorbciós mérőberendezés több átfolyó küvettával, amelyek célszerű elrendezése és továbbítása folytán optikai, elektromos, rádióaktív sugárzás, vagy más detektálási megoldással folyamatosan tudjuk mérni több minta összetételeiben egyidejűleg bekövetkezett változásokat (pl. osz­­lopkromatografálások eluátumaiban), vagy több minta koncent­rációit (pL többcsatornás vegyelemző készülékben) egy jelforrás, egy detektor és egy írószerkezet alkalmazásával. A találmány révén ezt úgy valósítjuk meg, hogy több küvettához egyetlen jelforrás és egyetlen detektor tartozik és a küvetták egy mozgatható lapon vannak elrendezve, amely lapnak vezérelt mozgató mechanizmusa van. A mozgató mechanizmus a lapot szakaszosan úgy működteti, hogy mindenkor egy küvetta kerül a mérőberendezés jelforrása és detektora közé. T/7062 - PU-170 — (G 01 n 27/06) Magyar Tudományos Akadémia Műszaki ^íalitikai Kémiai Kutatócsoport, Budapest. Feltalálók: dr. Pungor Ernő tud. csoportvezető, Budapest, dr. Tóth Béla vegyészmérnök, VAlló Ferenc vegyészmérnök, Ajka. - ELJÁRÁS ÉS BERENDEZÉS LÚGOS OLDATOK ÉS/VAGY ZAGYOK, FŐLEG ALUMINÁTLUGOK ÉS/VAGY ZAGYOK KONCENTRÁCIÓJÁNAK AUTOMATIKUS ÉS FOLYA­MATOS MÉRÉSÉRE. Bejelentés napja: 1970. június 5. , módosítási elsőbbsége: 1971. december 8. Szolgálati találmány. (Képviselő: Danubia.) A találmány lúgos oldatok és zagyok oldatfázisa szabad NajO és A1203 koncentrációjának mérési elvét és az elv kivitelezéséhez alkalmas nagyfrekvenciás kapacitiv cellát tartalmaz. A találmány szerint a fenti oldatok vezetőképesség értékéből - megfelelő koncentráció tartományban - jó közelítéssel a szabad Na20 és A1203 koncentráció kiszámítható. Az üzemi aluminátlúgokban mindig található Na2CÓ3 zavaró hatása jelentősen csökkenthető polihidroxidok adagolásával, ami a mérési hiba csökkenését teszi lehetővé. A fenti mérés kivitelezésére alkalmas kapacitiv cella speciális kialakítása lehetővé teszi a kis mérési hibát és szilárd­­anyagtartalmú zagyok oldatfázisa vezetőképességének mérését. T/7063 - ЕЕ-1986 (G 01 n 27/50, G05 d 21/02) Egyesült Izzólámpa és Villamossági RT., Budapest. Feltalálók: Deutsch Tibor okL vegyész 30%, Juhász Ida oki. vegyész 30%, dr. Hangos István oki. vegyész, 25%, Sólyom László vegyészmérnök 15%, Budapest. - ELJÁRÁS GÁZKEVERÉKEKBEN LEVŐ GÁZ­KOMPONENSEK KONCENTRÁCIÓJÁNAK, ILL. PARCIÁLIS NYOMÁSÁNAK GYORS MEGHATÁROZÁSÁRA, REGISZT­RÁLÁSÁRA ÉS SZABÁLYOZÁSÁRA. Bejelentés napja: 1971. december 20. Szolgálati találmány. Jelen találmány tárgya olyan eljárás, mellyel gázokat folyamatosan lehet elemezni, akár tiszta gázokról, (annak nyomásellenőrzése), akár gázelegyekró'l (annak összetételének mérésről) van szó. Az eljárás azon alapszik, hogy a Nemst féle összefüggések gyakorlati alkalmazásával a gázok koncentrációját, ilL parciális nyomását úgy határozzuk meg, hogy a meg­határozandó gázokkal oldatban gázelektródát vagy gáz­elektródákat képezünk, az oldatban pedig a meghatározandó gázzal egyensúlyban levő ionok koncentrációját állandó értéken tartjuk, majd a gázelektródák és egy referencia elektróda között fellépő elektromotoros erőt mérve következtetünk .a gáz-

Next

/
Oldalképek
Tartalom