Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő, 1973 (78. évfolyam, 1-12. szám)

1973-01-01 / 1. szám

TARTALOMJEGYZÉK Ausztria 1970. évi védjegyoltalmi törvénye (melléklet). Az OTH elnökének V-OTH-1972. számú hirdetménye l/а. Dr. KÁRPÁTI Györgyné: Az iparjogvédelmi képzés helye és szerepe a felsőfokú oktatásban 1. Iparjogvédelmi szakirodalmi tájékoztató 4. Tájékoztató a Szabadalmi Tár állományába vett szabadalmi leírásokról és közlönyökről 6. Halasztott vizsgálatú szabadalmi bejelentések közzététele 7. Halasztott vizsgálatú szabadalmi bejelentések utólagos vizsgálatának meghirdetése 19. Teljes vizsgálatú szabadalmi bejelentések közzététele 20. Megadott szabadalmak 47. Nyomtatásban megjelent szabadalmi leírások S8. Jogutódlás 60. Cégnévváltozás 60. Képviselet 60. Ideiglenes szabadalmi oltalmak megszűnése 61. Közzétételek hatálytalaní­tása 61. Helyreigazítás 61. Végleges szabadalmi oltalmak megszűnése 61. Védjegyek lajstromozása 63. Védjegyek megújítása 70. V/djegyek átruházása 71 . Cégnévváltozás 72. Képviselet 72. Jogutódlás 72. Árujegyzék korlátozás 72. Ipari minták lajstromozása 73. SOMMAIRE La loi autrichienne de 1970 sur les marques (Annexe). Avis No. V-OTH-1972 du Président de l’Office National des Inventions l/а. Magda KÁRPÁTI: Place et role de l’instruction de la protection de la propriété industrielle dans l’enseignement supérieur 1. Informations bibliographiques de la protection de la propriété industrielle 4. Information sur l’état des descriptions de brevet et des bulletins incorporés au Stock de la Collection de brevets 6. Publications des dépôts d’inventions avec un examen différé 7. Avis sur l’examen ultérieur des dépôts d’inventions avec un examen différé 19. Publication des dépôts d’inventions avec un examen complet 20. Brevets délivrés 47. Descriptions de brevet imprimées 58. Succession légale 60. Changement du nom commercial 60. Mandat 60. Protection de brevet provisoire déchue 61. Invalidation des publications 61. Réctification 61. Protection de brevet définitive déchue 61. Enrégistrement des marques 63. Renouvellement des marques 70. Transfer des marques 71. Changement du nom commercial 72. Mandat 72. Succession légale 72. Restriction de la liste de marchandise 72. Enrégistrement des modèles industriels 73. CONTENTS The Austrian law of 1970 on trade-marks (Annex). Communication No. V—OTH-1972 of the President of the National Office of Inventions l/а. Magda KÁRPÁTI: Place and part of the instruction of the protection of industrial property in higher education 1. Information on industrial property technical literature 4. Information about patent specifications and bulletins getting in the stock of the Patent Collection 6. Publication of patent applications with deferred examination 7. Announcement of subsequent examination of patent applications with deferred examination 19. Publication of patent applications with complete examination 20. Granted patents 47. Printed patent specifications 58. Transfer of rights 60. Change of firm name 60. Representation 60. Expiration of the provisional patent protection 61. Invalidation of publications 61. Rectification 61. Expiration of the definitive patent protection 61. Registration of trade-marks 63. Renewal of trade marks 70. Transfer of trade-marks 71. Change of firm name 72. Representation 72. Transfer of rights 72. Restriction of the specification of goods 72. Registration of industrial designs 73. INHALT Österreichs Warenzeichengesetz von 1970 (Anlage). Bekanntmachung No. V—OTH—1972 des Präsidenten des Landeserfindungsamtes l/а. Magda KÁRPÁTI: Platz und Rolle der gewerbeschutzrechtlichen Fachbildung im höheren Unterricht 1. Information über die Fachliteratur des Patentrechtsschutzes 4. Information über den Stand der Patentschriften und Amtsblätter der Patentschriftensammlung 6. Veröffent­lichung von Patentanmeldungen mit aufgeschobener Prüfung 7. Anzeige über die nachträgliche Prüfung von Patentanmeldungen mit aufgeschobener Prüfung 19. Veröffentlichung von Patentanmeldungen mit vollständiger Prüfung 20. Erteilte Patente 47. Gedruckte Patentschriften 58. Rechtsnachfolge 60. Fjrmennamenänderung 60. Vertretung 60. Erlöschen des provisorischen Patentschutzes 61. Ausserkraftsetzung von Veröffentlichungen 61. Richtigstellung 61. Erlöschen des endgültigen Patentschutzes ÇJ. Registrierte Warenzeichen 63. Erneuerung des Warenzeichenschutzes 7Ö. Übertragung der Warenzeichen 71. Firmennamenà'nderung 72. Vertretung 72. Rechtsnachfolge 72. Warenlistenbeschränkung 72. Registrierte Geschmacksmuster 73. СОДЕРЖАНИЕ Австрийский закон от 1970 года о товарных знаках (Г1 риложевио). Объяв.тение Л- У—ОТН—1972 Председателя Государственного ведомства по делам изобретений 1 а. Магда КАРПАТН : Место и роль обучения патентоведению на уровне высшего образовании I. Информации о специалист патентной литературе -1. Информация о патентных описаниях и бюллетенях, включенных в фонд Патентного хранилища б. Опубликование заявок па патенты с отложенной экспертизой 7. Объявление дополнительной экспертизы заявок на патенты е отложенной экспертизой 19. Опубликование заявок па патенты с полной экспертизой 2(1. Выданные патенты 17. Опублико­ванные патентные описания 58. Правопреемство 00. Изменение фирменного паименонания (il). Представительство 00. Прекращение временной патентной охраны til. Отмена публикаций 61. Опровержение 61. Прекращение окончателнои патентной охраны 61. Гете1 рация товарных знаков 63. Возобновление действия товарных знаков 76. Передачи нрав на товарные знаки 71. Изменение фирменного наименовании 72. Представительство 72. Правопреемство 72. Ограни­чение перечня торарои 72. 1‘егистрация промышленных образцов 73. SZABADALMI KÖZLÖNY ÊS védjegyértesítő Az Országos Találmányi Hivatal hivatalos lapja 78. évfolyam 1. szám Megjelent: 1973. január 29. Főszerkesztő: TASNÁDI EMIL Felelős szerkesztő és a szerkesztő bizottság vezetője: MEZEY LÁSZLÓ Szerkesztő: HIMER ZOLTÁN Szerkesztő bizottság: BELAKOVICS OTTÓ DR. BOBROVSZKY JENŐ BURÁN KÁROLY HORVÁTH SÁNDOR SZABÓ NÁNDORNÉ DR.SZILVÁSSY ZOLTÁN Szerkesztőség: Budapest, V., Garibaldi utca 2. Telefon: 313-300 Levélcím: 1370 Budapest 5., Pf. 552. Kiadja: Lapkiadó Vállalat, 1073 Budapest, VII., Lenin körút 9-11. Telefon: 221-285 Felelős kiadó: SALA SÁNDOR Terjeszti a Magyar Posta. Előfizethető bár­mely postahivatalnál, a kézbesítőknél, a Posta hírlapüzleteiben és a Posta Központi Hírlap Irodánál (KH1, 1900 Budapest, V., József nádor tér 1.) közvetlenül, vagy posta­­utalványon, valamint átutalással a KHI 215-96162 pénzforgalmi jelzőszámára. Címváltozás bejelentése: 1900 Budapest, V., József nádor tér 1. Egyes példányok meg­vásárolhatók a Közlöny boltban, 1055 Budapest, V., Bajcsy-Zsüinszky út 76. Egyes szám ára 20.- Ft. Előfizetési díj éves név- és tárgymutatójával: egy évre 282.- Ft. Telefon: 183-922,188-858 OTH Nyomda -720199 Felelős vezető: HIMER ZOLTÁN INDEX: 25.776

Next

/
Oldalképek
Tartalom