Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő, 1972 (77. évfolyam, 1-12. szám)

1972-01-01 / 1. szám

TARTALOMJEGYZÉK Dr. Szilvássy Zoltán: Hogyan működik a szovjet feltalálók és újítók össz-szövetségi egyesülete, a VOIR. 1. Bognár Istvánná dr.: A Madridi Megállapodás revíziója vagy „Világegyezmény”? 3. Nemzetközi hírek 5. Tasi László: A szabadalmi információ es dokumentáció problémái egy vidéki vegyipari vállalatnál. 6. Tájékoztató a Sza­badalmi Tár állományába vett szabadalmi leírásokról és közlönyökről. 7. Derzsi Vilmos: Tájékoztató a növény- és állatfajtákra vonatkozó szabadalmi bejelentés elkészítéséhez. 9. Halasztott vizsgálatú szabadalmi bejelentések közzététele. 15. Tel­jes vizsgálatú szabadalmi bejelentések közzététele. 20. Megadott szabadalmak. 49. Nyomtatásban megjelent szabadalmi leírások. 59. Jogutódlás. 60. Cégnévváltozás. 60. Képviselet. 60. Ideiglenes szabadalmi^ oltalom megszűnése. 61. Helyreigazítás. 61. Végleges szabadalmi oltalom megszűnése. 61. Védjegyek lajstromozása. 62. Védjegyek megújítása. 65. Védjegyek átruházása. 67. Jogutódlás. 68. Cégnévválto­zás. 68. Székhelyváltozás. 68. Képviselet. 68. Védjegyoltalom megszűnése. 68. Ipa­ri minták lajstromozása. 69. SOMMAIRE Dr. Zoltán SZILVÁSSY: Le^fonctionnement de VOIR, de l’association fédérale des inventeurs et innovateurs soviétiques. 1. Dr. Márta BOGNÁR: La revision de la Conven­tion de Madrid pu „Traité mondial” 3. Des nouvelles internationales. 5. László TASI: Les problèmes de I information et de la documentation de brevet chez une entreprise chi­mique provinciale. 6. Information sur l'état des déscriptions de brevet et bulletins incor­porées au Stock de la Collection de brevets. 7. Vilmos DERZSI: Des informations sur l’établissement des depots de brevet, des variétés végétales et des especes animales.^9. Publications des dépôts d’invention avec un examen différé. 15. Publications des dépôts d’invention avec un examen complet. 20. Brevets délivrés. 49. Déscriptions de brevet imprimées. 59. Succession légale. 60. Changement du nom commercial. 60. Mandat. 60. Protection de brevet provisoire déchue. 61. Réctification. 61. Protection de brevet défi­nitive déchue. 61. Enrégistration des marques. 62. Renouvellement des marques. 65. Transmission des marques. 67. Succession légale. 68. Changement du nom commercial. 68. Changement de siege. 68. Mandat. 68. L extinction de la protection de marque. 68. Enrégistration des modèles industriels. 69. CONTENTS Dr. Zoltán SZILVÁSSY: The functioning of VOIR, the all-Union association of soviet inventors’ and innovators’. 1. Dr. Márta BOGNÁR: The revision of Madrid Convention or „World-Treaty”? 3. International news. 5. László TASI: The patent information and documentation problems of a provincial chemical enterprise. 6. Information about pa­tent specifications and bulletins getting in the stock of the Patent Collection. 7. Vilmos DERZSI: Guide to the preparation of patent applications concerning plant varieties and animal breeds. 9. Publication of patent applications with deferred examination. IS. Publication of patent applications with complete examination. 20. Granted patents. 49. Printed patent specifications. 59. Transfer of rights. 60. Change of firm name. 60. Representation. 60. Expiration of the provisional patent protection. 61. Rectification. 61. Expiration of the definitive patent protection 61. Registration of trade-marks. 62. Renewal of trade-marks. 65. Transfer of trade-marks. 67. Transfer of rights. 68. Change of firm name. 68. Change of seat. 68. Representation. 68. Expiration of trade-mark protection. 68. Registration of industrial designs. 69. INHALT Dr. Zoltán SZILVÁSSY : Die Tätigkeit de VOIR, der Allunionsvereinigung der sowjetisc­hen Erfinder und Neuerer. 1. Dr. Márta BOGNÁR: Die Überprüfung des Madrider Ab­kommens oder „Weltübereinkunft”? 3. Internationale Nachrichten. 5. László TASI: Probleme der Patentinformation und Dokumentation bei einem chemischen Unterneh­men in der Provinz. 6. Information über den Stand der Patentschriften und der Amts­blätter der Patentschriftensammlung. 7. Vilmos DERZSI: Instruktionen zur Ausarbei­tung von Patentanmeldungen betreffend neue Pflanzenarten und Tierarten. 9. Veröffen­tlichung von Patentanmeldungen mit aufgeschobener Prüfung. 15. Veröffentlichung von Patentanmeldungen mit vollständiger Prüfung. 20. Erteilte Patente. 49. Gedruckte Pa­tentschriften. 59. Rechtsnachfolge. 60. Frimennamenanderung. 60. Vertretung. 60. Er­löschen des provisorischen Patentschutzes. 61. Richtigstellung. 61. Erlöschen des endgül­tigen Patentschutzes. 61. Registrierte Warenzeichen. 62. Erneuerung der Warenzeichen. 65. Übertragung der Warenzeichen. 67. Rechtsnachfolge. 68. F’irmennamenanderung. 68. Sitzanderung. 68. Vertretung. 68. Erlöschen des Warenzeichenschutzes. 68. Registrierte Geschmacksmuster. 69. СОДЕРЖАНИЕ Д-р Золтан Сильваши: Как функционирует ВОИР - Всесоюзное об­щество советских изобретателей и новаторов? I. Д-р Марта Бог­­нар: Пересмотр Мадридского Соглашения или - "Мировое ооглаше­­кие"? 3. Международные новости 5. Дасло Таши: Проблемы па­тентной информации и документации на одном из провинциальных хи­мических заводов 6. Информация о патентных описаниях и бюлле­тенях, включенных в фонд Патентного хранилища 7. Вильмош Дер­жи: Справка об оформлении заявок на патенты в области селекцион­ных сортов растений и пород животных 9. Опубликование заявок на патенты с отложенной экспертизой 15. Опубликование заявок на патенты с полной экспертизой 20. Выданные патенты 49. Опубликованные патентные описания 59. Правопреемство 60. Из­менение Фирменных наименований 60. Ппедставнтельство бО.Пре­­кращение временной латентной охраны 61. Опровержение CI. Пре­кращение окончательной патентной охоани 61. Регистрация товар­ных знаков 62. Возобновление действия товарных знаков 55. Пе­редача права на товарные знаки 67. Правопреемство 68. Измене­ние фирменных наименований 68. Изменение местонахождения 68, Представительство 68. Прекращение охраны товарных знаков 68. Регистрация промышленных образцов 69. SZABADALMI KÖZLÖNY ÉS védjegyértesítő Az Országos Találmányi Hivatal hivatalos lapja 77. évfolyam, 1. szám Megjelent: 1972. január 28. Főszerkesztő: TASNADI EMIL Felelős szerkesztő és a szerkesztő bizottság vezetője: MEZEY LÁSZLÓ Szerkesztő: HIMER ZOLTÁN Szerkesztő bizottság: BELAKOVICS OTTÓ DR. BOBROVSZKY JENŐ BURÁN KÁROLY HORVÁTH SÁNDOR SZABÓ NÁNDORNÉ DR. SZILVÁSSY ZOLTÁN Szerkesztőség : Budapest, V., Garibaldi utca 2. Telefon: 313-300 Levélcím: Budapest 5., Pf. : 552. Kiadja : Lapkiadó Vállalat, Budapest VII., Lenin körút 9—11. Telefon: 221-285 Felelős kiadó: SALA SÁNDOR Terjeszti a Magyar Posta. Előfizethető bá mely postahivatalnál, a kézbesítőknél, Posta hírlapüzleteiben és a Posta Közpor Hírlap Irodánál (KHI, Budapest, V., Józs nádor tér 1.) közvetlenül, vagy postautalv< nyon, valamint átutalással a KHI 215—961i pénzforgalmi jelzőszámára. Címváltozás b jelentése: Budapest. V., József nádor tér Egyes példányok megvósárolhotók a Közlő boltban, Budapest, V., Bajcsy-Zsílinszky út 1 Egyes szám ára 20,— Ft. Előfizetési díj évi név- és tárgymutatójával : egy évre 282,— Telefon: 183-922. 188 858 OTH - 710100 Felelős vezető: HIMER ZOLTÁN INDEX: 25.776

Next

/
Oldalképek
Tartalom