Szabadalmi Közlöny, 1961 (66. évfolyam, 1-12. szám)

1961-01-01 / 1. szám

SZABADALMI KÖZLÖNY Az Országos Találmányi Hivatal hivatalos lapja Közlemények az ipari tulajdonjog (szabadalom, védjegy, mustra stb.) és a szerzői jog köréből A „Szabadalmi Közlöny minden hó 20-án, ünnepnap esetén az azt követő hétköznapon a Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó (Budapest, V., Nagy Sándor-u. 6, telefon: 311—156) kiadásában jelenik meg Az Országos Találmányi Hivatal székhelye: Budapest, V. Garibaldi utca 2. Telefon : 313—300 AZ ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL POSTACÍME: BUDAPEST 5 3, POSTAFIÓK 156 BULLETIN DES BREVETS Journal officiel de l’Office National d’inventions. Rapports sur le droit de 'Ia propriété industrielle (brevets, marques de fabrique, modèles etc.) et sur le droit d’auteur. Rédacteur gérant : Dani Csipák Béla „Le Szabadalmi Közlöny parait le 20 de chaque mois, en cas de jour de jéte le jour ouvrable prochain dans l’édition de Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó (Budapest, V., Nagy Sándor-u. 6, téléphone: 311—156) Siège de l’Office National d’inventions: Budapest, V. Garibaldi utca 2. Téléphone: 313—300 ADRESSE POSTALE DE L’OFFICE NATIONAL D’INVENTIONS: BUDAPEST 53, CASE POSTALE 156 Előfizetési ár egész évre 150 forint — Egyes szám ára 14 forint Címváltozások bejelentése, a lapok előfizetése és egyes példányok árusítása a Posta Központi Hirlapirodánál történik, József nádor-tér 1. Telefon : 183—022, 180—850. M. N. B. egyszámlaszám : 61.066 TARTALOM Hirdetmény A szabadalommal és találmánnyal kapcsolatos tulaj­donjogi helyzet és tulajdonjog szerzés kérdése Találmányi bejelentések közzététele Megadott szabadalmak Nyomtatásban megjelent szabadalmi leírások Megszűnt szabadalmak Szabadalom átruházások Hatályonkívülhelyezés Visszavont bejelentések Képviseletváltozások Szabadalom gyakorlatba vételére vonatkozó hirdetés Védjegyközlemények Cégszövegváltozások Védj egy törlések SOMMAIRE Avis La Situation du droit de propriété concernant les brevets et les inventions ainsi que les questions de l’acquisition du droit de propriété Publications des demandes des brevets Brevets délivrés Descriptions de brevets publiés Brevets déchus Transmissions des brevets Annulation d’une ordonnance Demandes révoquées Changements des mandataires des brevets Avis concernant l’exploitation des brevets Publications des marques Modifications des firmes Radiation des marques СОДЕРЖАНИЕ Объявление Положение права собственности относительно патентов и изобретений и вопросы приобретения права собственности Опубликование патеатных заявок Выданные патенты Напечатанные патентные описания Аннулированные патенты Передача патентов Аннулирование предписания Обратновзятые заявки Изменения в представительстве Сообщение относительно использования патента Сообщения относительно товарных знаков Изменения фирменных наименований Уничтожения товарных знаков INHALT Mitteilung Die Frage der juristischen Lage bezüglch des Eigen­tumrechtes von Patenten und Erfindungen Bekanntmachung von Patentanmeldungen Erteilte Patente Gedruckte Patentschriften Erloschene Patente Patentübertragungen Ausserkraftsetzung Zurückgenommene Patentanmeldungen Änderung in der Person des Vertreters Anzeigen zwecks Ausübung von Patenten Warenzeichenmitteilungen Handelsnamenänderungen Warenzeichenlöschungen

Next

/
Oldalképek
Tartalom