Szabadalmi Közlöny és Központi Védjegyértesítő, 1959 (64. évfolyam, 1-12. szám)

1959-01-20 / 1. szám

2 SZAB. KÖZL. ÉS К. V. ÉRTESÍTŐ 64. ÉVF. 1959. ÉV í. szám JOGGYAKORLAT Jurisprudence ✓ Nem lajstromozható be az olyan idegennyeívű szó, melynek értelme minőséget jelent Az Országos Találmányi Hivatal iparjogvé­delmi tanácsa a 193.654 szám alatt bejelentett nemzetközi védjegy belajstromozását megtagad­ta, azzal, hogy a belajstromozni kért védjegy pusztán „Certo” szóból áll, mely szó latin ere­detű certus szónak határozói esete és magyar értelme „bizonyosan”, „határozottan”-t jelent, ennélfogva a fogyasztóközönség előtt azt a lát­szatot kelti, hogy ezen védjeggyel forgalomba hozott áruk hatása biztos, határozott, s mint ilyen szó az áru minőségét jelenti. Fellebbezés folytán a Budapesti Fővárosi Bí­róság mint másodfokú bíróság a 41. Pf. 20.225 (1958.) 4 szám alatt kiadott végzésével az Orszá­gos Találmányi Hivatal döntését helyben hagyta az alábbi indokolással: Az Országos Találmányi Hivatal a „Certo” szóból álló védjegy belajstromozását azon az alapon tagadta meg, hogy a „Certo” szó a latin certus szó határozói esete, — magyar értelme: bizonyosan, határozottan, — ezért a fogyasztó­közönség előtt azt a látszatot kelti, hogy az e védjeggyel forgalombahozott orvosságok, vegyi­­termékek, gyógyáruk stb. áruk hatása biztos, te­hát mint az áru hatására utaló szó minőséget jelent, ennélfogva a 20.700/1948. Ip. M. sz. ren­delet 9. §-ának: 4. bek. b) pontja értelmében a belajstromozásból ki van zárva. Az Országos Találmányi Hivatal a döntésnél abból a kérdésből indult ki, hogy a latin „Certo” szó jelentését hazánkban értik-e különös tekin­tettel az orvosokra és vegyészekre, akik a latin nyelvet ismerik. Kétségtelen, hogy az eddigi gyakorlat az ide­gennyelvű szóvédjegyek elbírálásánál döntő súlyt arra helyezte, hogy a forgalmi körök a szó magyar értelmét ismerik-e vagy sem, holott д hivatkozott rendelet helyes alkalmazása azt kí­vánja, hogy az idegennyelvű szavak magyar ér­telműk szerint bírálandók el. Ha az idegennyel­vű szó minőségjelző, akkor az védjegyképtelen, akár ismerik annak magyar értelmét, akár nem, mert az ilyen szót a rendelet a védjegylajstro­mozásból kizárja. Ennek jelentősége abban van, hogy a védjegy nem szolgálhat az áruk propagálására, ne adjon lehetőséget a megtévesztésre azzal, hogy az áru valamely tulajdonságát, hatásosságát, és ezzel minőségét emeli ki. Az idegennyelvű szó magyar értelme könnyen és gyorsan mehet át a köztu­datba, tehát nem indokolt az ilyen szavak be­lajstromozását megengedni, ugyanakkor a ma­gyarnyelvű minőségjelző szavakat attól eltil­tani. Az adott esetben a kérelmező orvosságok, ve­gyitermékek orvoság és hygiénia céljaira, gyógyáruk, tapaszok, kötszeranyagok, állat- és növényirtó termékek, fertőtlenítők, élelmiszer konzerválására való anyagok, tömítő és elzáró anyagok, hőkonzerváló anyagok, szigetelő anya­gok, szigetelő szalagok, kenőkötések, vízhatlan lemezek, vízhatlan szalagok; tapadó szalagok; kaucsukos szövetek tekintetében kívánja a „Certo” szóvédjegyet alkalmazni, — ami-ma­gyar nyelven csak úgy értelmezhető, hogy ezek az áruk biztosan, határozottan hatnak, tehát a kért szóvédjegy az áruk tulajdonságát közvet­lenül emeli ki, ez pedig olyan minőségjelző, amely védjegy belajstromozásra alkalmatlan, ezért a másodfokú bíróság az Országos Találmá­nyi Hivatal végzését helyben hagyta. KÖZLEMÉNY Publication A jogszabályokban előírt illeték lerovása és az illetékfizetési kötelezettség ellenőrzésének maradéktalan végrehajtása céljából felhívom a Hivatal ügyintézőinek figyelmét arra, hogy a 6470—52/950 (XII. 31.) PM számú rendelet — továbbiakban Illeték Codex — egyes esetekben a hiányosan lerótt illeték pótlására lehetőséget ad, más esetekben pedig bírságoló rendelkezé­seket tartalmaz. Az irányadó rendelkezéseket tartalmazza töb­bek között: Az Illeték Codex 53. §. (22) bekezdése; az Illeték Codex 105. §-a; a 347—15/1954 (PK 52) PM sz. utasítás. Az Országos Találmányi Hivatal előtti eljárá­sokban 1959. év január hó 1-től az alábbi ille­tékeljárások lépnek hatályba: I. Hiánypótlásos eljárásnak van helye Ha a beadványon az illetéket nem rótták le vagy nem teljes mértékben rótták le, s ha a hiánypótlási felhívásnak a fél nem tesz eleget, a kérelmet el kell utasítani; 1. Szabadalom engedélyezése iránti eljárásban a) ha a találmányi szabadalom engedélyezé­sére irányuló bejelentésen a 110 forintot nem rótták le [Codex 69. §. (1/bek. a) pont], b) a leírás módosítását kérő beadványon a 30 forintot nem rótták le [Codex 69. § (1/bek. b) pont], c) a találmányi bejelentés vagy a szabadalom tulajdon- vagy haszonélvezeti joga átruházásá­nak tudomásulvecele iránt előterjesztett bead­ványra a 90 forint illetéket nem rótták le [Codex 69. §. (1/bek. e) pont]. 2. Védjegy eljárásban Védjegy lajstromozása és: megújítása iránti kérvénynél a 200 forint illetéket nem rótták le [14/1958 (VIII. 17.) ] PM sz, r. 2, §. 3. Ipari minta ügyben Ha a lajstromozás iránt előterjesztett kére­lemre a 40—80, illetőleg 120 forintot nem rótták le [14/1958 (VIII. 17.) PM sz. r. 3. §1.

Next

/
Oldalképek
Tartalom