Szabadalmi Közlöny és Központi Védjegy-értesítő, 1956 (61. évfolyam, 1-10. szám)

1956-01-01 / 1. szám

2 SZAB. KÖZÉ. ÉS К. V. ÉRTESÍTŐ 61 ÉVF. 1956. ÉV 1. szám Hirdetmény Avis Törökország kilépése a madridi szőkébb Unióból; Tunisz és Törökország csatlakozása a Hága Nemzetközi Szabadalmi Intézethez Az iparjog védelmére alakult Bei-ni Nemzet­közi Iroda a „La Propriété Industrielle” c. hiva­talos lapjának 1955. évi október havi számában közli, hogy Törökország a gyári és kereskedelmi védjegyek belajstromozása tárgyában Madrid­ban 1891. évi április hó 14-én kelt és Londonban 1934. évi június hó 2-án átvizsgált egyezményt 1956. évi szeptember hó 10-iki hatállyal fel­mondta, továbbá, hogy Tunisz és Törökország 1955. évi március 29-iki, illetve 1955. évi szep­tember hó 22-iki hatállyal csatlakoztak a Hágai Nemzetközi Szabadalmi Intézethez. SZABADALMI KÖZLEMÉNYEK Publications des Brevets Találmányi bejelentések közzététele Publications des demandes des brevets A bejelentések és mellékletei az Országos Ta­lálmányi Hivatalban (Budapest, V., Géza utca 2. szám, II. em. 14. Szerkesztőség) megtekint­hetők a hivatalos órák alatt. A közzététel napjától számított két hónapon belül a közzétett bejelentés tárgya jogtalan hasz­nálat elleni ideiglenes oltalom alatt áll. A közzétett bejelentések első évi, illetőleg pót­szabadalmi illetékét a találmány közzététele napját követő két hónap alatt kell fizetni az V. kér. tanács v. b. pénzügyi osztálya 101.201. sz. csekkszámlájára. A befizetési lap ,,Értesítés” c. szelvényén az összeg rendeltetését és a bejelen­tés ügyszámát fel kell tüntetni. Az alábbi felsorolásban a sorok elején álló be­tűk és számok a bejelentés ügyszámút, zárójel­ben az ezt követő számcsoport a találmányi osz­tályt és alosztályt jelenti. MO—228. (24 b) Moharos Sándor lakatos és Kukorieza István főgépész budapesti lakosok. — Porlasztó rendszerű pakura égő. Bejelentés nap­ja: 1954. október 8. Gépipar és tömegcikkipar BA—587. (49 a 1—18) A Magyar Állam, mint 3 feltaláló Barna György kutatómérnök, budapesti lakos jogutóda. — Elektromos szikra­fúró gép. Bejelentés napja: 1952. augusztus 22. BA—850. (42 h 17—22) dr. Bardócz Árpád, Bu­dapest — Elektronikusan vagy mechanikusan vezérelt szikragerjesztő. Bejelentés napja: 1955. február 8. GA—303. (42 g 17—20) A Magyar Állam, mint a feltaláló Gallai Gyula jogutóda, Budapest. — Sebességváltó szerkezet lemezjátszó berendezé­sekhez. Bejelentés napja: 1954. január 19. RE—117. (7 b 14—21) A Magyar Állam, mint a feltaláló Reiss Béla budapesti lakos jogutóda. — Eljárás hullámos falu rugalmas cső előállítá­sára. Bejelentés napja: 1951. augusztus 2. Kohászat DA—93. (43 a 25—31) A Magyar Állam, mint feltaláló Darida Pál jogutóda, Budapest. — Jel­ző- és számláló berendezés sajtológépekhez. Be­jelentés napja: 1954. június 17. Energiatermelés LE—228. (46 f 5) A Magyar Állam, mint a feltalálók, Lévai András oki. gépészmérnök és Halász Dénes oki. gépészmérnök budapesti lako­sok jogutóda. — Eljárás a földből nyerhető, vagy valamely ipari folyamatnál hulladékképpen je­lentkező nem éghető, vagy kisrészben éghető nagynyomású gőzöknek és gázoknak mechani­kai energia termelésére való felhasználására. Be­jelentés napja: 1955. szeptember 24. MO—225. (24 c) A Magyar Állam, mint a fel­találó Molnár Károly budapesti lakos jogutóda. — Tűlhevüléslől védő berendezés rekuperáto­­rok számára. Bejelentés napja: 1954. szeptem­ber 8. SE—131. (59 b) A Magyar Állam, mint a fel­találók, Szécsey Tibor és Trenka Ernő oki. gé­pészmérnökök, budapesti lakosok jogutóda. — Kétirányú vízszállításra alkalmas szivattyú. Be­jelentés napja: 1950. február 1. ZE—93. (57 a 13—25) VEB Zeiss Ikon Dres­den, Dresden (Német Demokratikus Köztársa­ság). — Filmszoritó lemez tekercsfilmes fényké­pezőgépekhez, főleg kisfilmes gépekhez. Beje­lentés napja: 1955. november 14. (Danubia) ZE—94. (57 a 26—32) VEB Zeiss Ikon Dres­den, Dresden. — Redőnyzár fényképezőgépeken elhelyezendő vagy azokba behelyezendő csere­kazettákhoz. Bejelentés napja: 1955. december 3. (Danubia) Közlekedés és járműipar AU—55. (20 d 21—22) Maschinenfabrik Augs­burg—Nürnberg A. G., cég Nürnberg. — Sín­járművek kocsiszekrényének alátámasztása. Be­jelentés napja: 1955. október 25. Német Szövet­ségi Köztársaságbeli elsőbbsége: 1954. október 29. (Schwarz)

Next

/
Oldalképek
Tartalom