Szabadalmi Közlöny és Központi Védjegy-értesítő, 1953 (58. évfolyam, 1-12. szám)

1953-01-16 / 1. szám

SZABADALMI KÖZLÖNY ÉS KÖZPONTI VÉDJEGY-ÉRTESÍTŐ Az Országos Találmányi Hivatal hivatalos lapja Közlemények az ipari tulajdonjog (szabadalom, védjegy, mustra stb.) és a szerzői jog köréből Felelős szerkesztő: Bánkuti Lajos. A ,, Szabadalmi Közlöny és Központi Védj egy értesítő1' minden hó 15-én. ünnepnap esetén az azt követő hétköznapon a Tervgazdasági Könyvkiadó (Budaveat, V., Szt. István-tér 4, félemelet, telefon 110-450) kiadásában jelenik meg Az Országos Találmányi Hivatal székhelye: Budapest, V., Géza-utca 2. — Telefon: 313—300 AZ ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL POSTACÍME: BUDAPEST 5 3, POSTAFIÓK 217 BULLETIN DES BREVETS ET BULLETIN CENTRAL DES MARQUES Journal .officiel de l’Office National d’inventions. Rapports sur le droit de la propriété industrielle (brevets, marques de fabrique, modèles etc.) et sur le droit d’auteur. Rédacteur gerant: Bánkuti Lajos. Le „Szabadalmi Közlöny et Központi Védjegyértesítő1* parait le 15 de chaque mois, en cas de jour de fête le jour ouvrable prochain dans Vedition de Tervgazdasági Könyvkiadó (Budapest V., Szt. István-tér 4, téléphone: 110-450) Siège de l’Office National d’inventions: Budapest, V., Géza-utca 2. — Téléphone: 313—300 ADRESSE POSTALE DE L’OFFICE NATIONAL D’INVENTIONS: BUDAPEST 53, CASE POSTALE 217 Előfizetési ár egész évre 150 forint — Egyes szám ára 14 forint Clmváltozá'ols bejelentése, a lapok előfizetése és egyes példányok árusítása a Posta Központi Ulrlapirodánál történik, József Telefon: 183—022, 180—850. M. N. B. egyszámlaszám: 930 547 nádor-tér 1-TARTALOM: SOMMAIRE: Találmányi bcjelen'ések közzététele Oldal - Page Publications des demandes des brevets........................................................................ 2-3 Megadott szabadalmak Brevets délivrés .................................................................................................. 3-4 Nyomtatásban megjelent szabadalmi leírások Descriptions des brevets publiées .................................................................................. • 5 Átruházás Transfert ....................................................................................................................... б Helyesbítés Errata ......................................................................................................................... 5 Szabadalmak gyakorlalbavételére vonatkozó hirdetések Annonces concernant l'exploitation des brevets ....................................................... 5 Véd jegy la js tro mozások Marques enregistrées .....................................................................................................— 5-6 Védjegyváltozásak Changements des marques ................................................................................. в Védjegyátírások Transmissions des marques ......................................................................................... 6 Képviseletváltozás Changement de mandataire .......................................................................................... 7 Árukorlátozások Limitation des produits .............................................................................. 7 Védjegytörlések Radiations des marques ................................................................................................. 7-8 Szabadalmi Közlöny és Központi Védjegyértesítő. 58. évfolyam t. szám 1—8.oldal. Budapest, 1953. január 16. Bulletin des Brevets et Bulletin Central des Marques. 58. Année. No t Page1—8. Budapest, le 16. janvier 1953.

Next

/
Oldalképek
Tartalom